Jordforurening og grundvandsforurening

Jordforurening og grundvandsforurening

NIRAS har mange års erfaring og 150 eksperter, der arbejder specialiseret med undersøgelser, oprensning og udvikling af forurenede grunde og sikring af rent drikkevand for fremtidens generationer.

Uanset om du repræsenterer en virksomhed, en developer, en kommune eller en region, kan NIRAS hjælpe dig med at få et komplet overblik over forureningen på en ejendom, over hvilken risiko forureningen udgør, samt hvad det koster at afværge risikoen og/eller klargøre den til det planlagte formål i et tæt samarbejde med dig og relevante interessenter.

NIRAS bistår bl.a. med alle typer forureningsundersøgelser, undersøgelser vha. Geoprobe, risikovurdering, oprensning af forurenet jord og grundvand, overvågning af forureningspåvirkning, udvikling af forurenede grunde, bæredygtig jordhåndtering og jordstrategier samt miljø due diligence (EDD)  og basistilstandsrapporter. Vi har stor erfaring med alle forureningskomponenter som olie, chlorerede opløsningsmidler, PFAS inkl. PFOS, pesticider, lossepladsgas mv.

Forureningsundersøgelser og risikovurdering

NIRAS hjælper vores kunder med at gennemføre forureningsundersøgelser på både et indledende screeningsniveau og på et detaljeret og afgrænsende niveau afhængigt af, hvad formålet med undersøgelsen er. Vi tilrettelægger undersøgelsen med afsæt i tilgængeligt baggrundsmateriale og viden om områdets geologiske og hydrogeologiske forhold såvel som viden om de historiske aktiviteter, der kan have ledt til forurening af jord og grundvand. Vi arbejder altid ud fra en konceptuel model, hvor vi sammenstiller data og potentielle spredningsveje for forureningen, så vi sammen med dig som kunde har et fælles visuelt udgangspunkt for at vurdere forureningssituationen, risikobilledet og hvilke handlinger, der er nødvendige. Ved undersøgelserne afdækkes forureningens omfang og spredning, samt hvorvidt den udgør en risiko over for grundvand, vandløb og søer og/eller indeluft i eksisterende eller fremtidige bygninger.

Vi anvender en bred vifte af undersøgelsesmetoder, der er målrettet de spørgsmål, som er nødvendige at besvare i den konkrete situation. Viften af undersøgelsesmetoder udvider vi løbende i takt med ny viden, og teknologi opstår. Vi råder selv over vores eget Geoprobe-system og udvider også på dette område løbende med nye målemetoder. I NIRAS sætter vi en ære i at være helt med fremme, hvad angår undersøgelser, så vi hele tiden kan optimere den skræddersyede strategi for din lokalitet.

Oprensning og overvågning

NIRAS har mange års erfaring med oprensning af forurening og/eller afskæring af forureningsspredning til indeluft, vandløb og søer eller drikkevandsindvinding. Vores eksperter kan rådgive dig i forhold til forundersøgelser og design, projektering og gennemførelse af oprensning eller afskæring. Vi har stor erfaring med såvel afgravning og afværgepumpning som in situ-oprensninger. Også inden for in situ-oprensning (afværge) går NIRAS forrest, hvad angår afprøvning af nye metoder og teknologier, så vi hele tiden udvider ”værktøjskassen” og dermed lettere kan finde frem til den optimale løsning i den konkrete situation. Af gennemførte in situ-oprensninger kan nævnes stimuleret reduktiv dechlorering af chlorerede opløsningsmidler, stimuleret biologisk oprensning af oliestoffer, termisk oprensning af chlorerede opløsningsmidler, fjernelse af fri fase olie med sæbestoffer, aktiv og passiv ventilation, kemisk oxidation, kemisk reduktion, soil mixing, EK-BIO mv.

I visse tilfælde er der ikke behov for at foretage oprensning eller afskæring af en forurening, men det er nødvendigt at overvåge udviklingen over tid i forureningsniveauet i f.eks. grundvandet, poreluften eller indeluften. Denne opgave har NIRAS varetaget for en lang række kunder.

Gennem vores mange projekter har vi også fået stor erfaring med dokumentation og monitering af naturlig nedbrydning af olie og chlorerede opløsningsmidler i grundvand ud fra forskellige tilgangsvinkler, bl.a. med anvendelse af stabile isotoper.

§8 ved køb/salg af ejendomme

NIRAS har indgående erfaring med miljørådgivning i forbindelse med køb, salg og udvikling af ejendomme især med fokus på de udfordringer, der kan vedrøre miljø og geoteknik, der skal afklares rettidigt.

Hvis du skal udføre bygge- og anlægsarbejde på en ejendom, der er kortlagt som muligt forurenet (V1) eller forurenet (V2), kan det kræve en særlig tilladelse efter Jordforureningslovens §8 fra kommunen. Denne §8-tilladelse er ofte en forudsætning for at kunne få en byggetilladelse. NIRAS' store miljøafdeling har løst mange §8-sager og kan indledningsvist bistå med at afklare, om det kræves i dit projekt. Hvis det er tilfældet, hjælper vi dig med at udarbejde relevant og fyldestgørende materiale til §8-ansøgningen til den pågældende kommune.

I §8-tilladelsen kan der, alt efter projektets formål, være krav til dokumentation af jordhåndtering, sikring af indeklima mv. NIRAS kan bistå med overholdelse af vilkår, tilsyn med jordhåndtering, indhentning af relevant dokumentation samt udarbejdelse af en endelig afrapportering af §8-tilladelsen. Er der behov for sikring af indeklima, kan NIRAS bistå med rådgivning om valg af metode, projektering samt tilsyn med etablering af afværgeforanstaltninger såvel som med overvågning og dokumentation af effekt.

I forbindelse med jordhåndtering er det desuden relevant at have fokus på, hvordan du på en bæredygtig måde håndterer et eventuelt jordoverskud fra dit projekt. NIRAS har stor erfaring med bæredygtig jordhåndtering for både kommuner og private bygherrer.

I forbindelse med eventuel genanvendelse af jord i dit projekt kan det kræve en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 for genanvendelse af forurenet jord. NIRAS kan i denne forbindelse bistå med afklaring af, om der kræves en §19-tilladelse og i så fald udarbejde en fyldestgørende ansøgning til kommunen. I en §19-tilladelse vil der endvidere være vilkår, som NIRAS kan bistå med overholdelse og dokumentation af.  

Lossepladsgas og deponier

I forbindelse med lossepladser og deponier kan vores eksperter hjælpe med undersøgelser rettet mod både lossepladsgas og perkolat. Vi kan hjælpe med vurderinger af gasdannelsen, undersøgelser af spredningsveje, tracerforsøg til kildeopsporing og bestemmelse af gasflux, kontinuert overvågning af lossepladsgas under lavtrykspassager samt risikovurdering i forhold til indeklima og drivhuseffekt såvel som udarbejdelse af afværgekatalog. Vi kan endvidere hjælpe med karakterisering og overvågning af perkolat.

Vi har erfaring med at etablere og monitere biocoversystemer som afværge mod drivhuseffekt fra emission af lossepladsgas. Aeration (beluftning) af lossepladser anvendes både til en hurtigere stabilisering af affaldet og dermed en reduktion af efterbehandlingstiden samt til en reduktion af lossepladsgasdannelsen og af visse forureningskomponenter i perkolatet.

Relaterede ydelser:

Bæredygtig jordhåndtering og jordstrategier 

Environmental due diligence

Forurening med PFAS eller pesticider

Geoprobe

Arktisk miljø

Vil du vide mere?

Niels Christian Damgaard

Niels Christian Damgaard

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 2124 4187

Camilla Kjær

Camilla Kjær

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 3078 7573

Se også: