Forbilledligt P-hus i Aalborg præmieret

Det fritliggende parkeringshus Havnemøllen i Aalborgs centrum har fået et let udtryk i det tætte byliv takket været et grafisk spil i facaden, der også tillader et miniøkosystem. Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg har i 2018 valgt at præmiere bygningen.

Air photo of Rønne

Bornholm skal igen leve af havet

Rønne Havn har vokseværk. En ambitiøs plan for en udvidelse af Rønne Havn A/S er i fuld gang. NIRAS har som bygherrerådgiver assisteret havnen med VVM, projektforslag og udbud i totalentreprise og det samarbejde fortsætter på første etape af selve udførelsen af havnens vækstplan.

Med et innovativt udstyr til opkoncentrering af bakterier undgår Aarhus Vand dyrt alarmberedskab

Ved at anvende HiVoSa (High Volume Sampling) kan Aarhus Vand A/S detektere meget lave forekomster af E.coli eller andre coliforme bakterier i drikkevandet. På den måde kan Aarhus Vand hurtigt og nemt spore sig frem til forureningskilden og undgå et milliondyrt beredskab.

Sikrer gode og moderne arbejdsforhold for over 4000 Danske Bank-medarbejdere

I 2023 flytter Danske Banks hovedsæde fra Holmens Kanal til et nyopført domicil med moderne omgivelser for både medarbejdere og kunder på Postgrunden ved Københavns Hovedbanegård.

Vandløb i biologisk særklasse befries for opstemning ved gammel vandmølle

Ledreborg Å har fået genskabt sit oprindelige forløb med et stort, naturligt fald – en type vandløb der sjældent ses på Sjælland. NIRAS har rådgivet Lejre Kommune, da opstemningen ved en åens vandmøller skulle nedlægges som en del af processen.

VVM-undersøgelser optimerede Danmarks største havvindmøllepark

Fire års grundige miljøundersøgelser og vurderinger sikrer, at Kriegers Flak havvindmøllepark kan opføres med færrest mulige påvirkninger af miljøet.

Med el-fiskeri og waders på hjælper NIRAS med at overvåge vandløb

For Hovedstadens Forsyningsselskab, HOFOR, undersøger NIRAS vandløb for smådyr, fisk og vandplanter. Sådan stødte NIRAS’ biologer på den største hundestejle, der nogensinde er dokumenteret i Danmark.

Vandværker genopliver andelstanken og stifter aktieselskab

Ni vandværker i Norddjurs Kommune er gået sammen om et interessant bud på fremtidens vandsamarbejde. Med fælles løsninger som målsætningen har de bygget et nyt vandværk ved Auning og etableret en fælles kildeplads.

Digitalt kortsystem kaster lys over store mørketal for trafikuheld

Efter seks skadestuer i Jylland er begyndt at registrere de mindre trafikuheld, som ofte ikke anmeldes til politiet, har kommunerne og politiet fået et bedre grundlag for at målrette deres indsats for bedre trafiksikkerhed. En digital kortløsning hjælper projektet på vej.

Norsk kødproducents nye fabrik er en af Europas mest avancerede

Det var en forløsning på fem års arbejde, da kødproducenten Jæder flyttede ind i en ny fabrik, som er en af Europas mest avancerede, når det kommer til hygiejnesikkerhed.

Innovativt projekt renser drikkevand i tre processer og mindsker vandværkernes energiforbrug

Når et sandfilter til at rense drikkevand i dag stopper til med jern, skal filtret renses med flere tusind liter vand. Det er både dyrt og forstyrrende for de biologiske processer, der renser vandet for ammonium og mangan. Et nyt udviklingsprojekt vil fjerne jern i mindre, særskilte filtre for på den måde at optimere vandrensningen og nedbringe forsyningernes vandspild markant.

Old industrial buildings on the Paper Island, Copenhagen

Renovering sikrer Papirøens fremtid

De fleste københavnere kender Papirøen for det forhenværende, men populære ’Copenhagen Street Food’. NIRAS er med til at bevare og udvikle den slidte ø, og rådgiverne er i gang både til lands og til vands.

Tilstandsvurderer Vikingeskibsmuseets vikingeskibshal

I foråret 2018 bistod NIRAS Kulturministeriet med en objektiv vurdering af, om og hvordan det er muligt at restaurere Vikingeskibshallen, så museet også fremover kan huse de fem verdensberømte Skuldelevskibe.

Nye magasiner beskytter Frederiksberg mod stigende vandmængder

Hvordan sikrer man byerne mod stigende regnmængder samtidig med, at man gør byerne grønnere? Et pilotprojekt med NIRAS i spidsen giver et helt nyt bud i hjertet af Frederiksberg.

Svovlsyre fra gasproducent genbruges i landbruget

Normalt vil virksomheden Strandmøllen destruere den svovlsyre, den bruger til at rense svejsegas. Men i en ny industrisymbiose genbruges svovlsyren i stedet i landbruget.

Fiberoptisk kabel finder vildfaren regnvand med laser

Ved hjælp af et fiberoptisk kabel kan Trondheim Kommune finde regnvand, som er sluttet forkert til afløbssystemet. På den måde sikrer kommunen sig mod overfyldte pumpestationer og udgifter til et dyrt beredskab.

Flere elever vil gå på Esbjergs internationale skole – derfor skal den nu udvides

Esbjerg International School har vokseværk – derfor udvides skolen med en ny sportshal, en større SFO og flere klasseværelser. Med 50 nye elever sidste år og en stigende efterspørgsel fra internationale familier har skolen brug for mere plads.

Ubemandede afisningsanlæg i lufthavne sikrer stabil lufthavnstrafik

Takket være det intelligente design af afisningsanlæggene har en af Storbritanniens mest travle lufthavne sparet ca. 7% på omkostningerne til afisning i vinterhalvåret.

Nye byrum omkring LEGO House klimasikrer Billund

Med tre nye pladser i Billund midtby vil Billund Kommune sætte rammen om byens nye attraktion LEGO House. Ved at åbne Billund Bæk og føre den gennem et af de nye områder bliver byrummet grønnere og bedre rustet mod skybrud.

Sikrede tysk landsarkiv et stabilt og sikkert indeklima med et lavt energiforbrug

Ny arkivbygning til den evangeliske-lutherske kirke i Bayern nyder godt af et klimatiseringsprincip, der udnytter bygningsfysikken og forskellige byggematerialers egenskaber. Resultatet er et stabilt og sikkert klima med de rette temperatur- og fugtforhold. Metoden er energivenlig, driftssikker og økonomisk.

Skagen kæmper med stigende grundvand

Højtstående grundvand giver Skagen store problemer. Analyser fra NIRAS giver overblik over årsagerne og anviser tekniske og lovmæssige løsninger.

Færre fredfisk i Teglgårdssøen vil give færre alger og klarere vand

Teglgårdssøen er udpeget til at blive restaureret i de statslige vandområdeplaner. NIRAS har gennemført forundersøgelser af søens tilstand og vurderet, at søens fiskebestand skal reguleres for at opnå en god økologisk tilstand.

Radon er farligt for din sundhed

Mange udsættes i dag for radon. En gasart, der kan forårsage lungekræft. Radon er hvert år skyld i 300 dødsfald, men mange er alligevel ikke sikret imod den farlige gas.

Gedvad i Bagsværd klimasikres i samarbejde med beboerne

Med vejbede og nedsivningsanlæg skal regnvand i Gedvad ikke længere løbe i kloakken men derimod nedsive til grundvandet. Klimatilpasningen af området er blevet til i et tæt samarbejde med de lokale beboere.

Nyt datakatalog hjælper kommuner til effektiv klimasikring

Et nyt katalog samler data, som kommunerne har brug for, når de skal planlægge klimatilpasning. Med få klik kan kommunerne få overblik over lokalplaner, højdemodeller, grundvandsstigninger og meget mere.

Ny træbørnehave fokuserer på bæredygtighed og bevægelse

Østerbro i København har fået en ny, stor udflytterbørnehave i træ, der giver plads til leg i bæredygtige omgivelser.

Smart spildevand skal sikre Kolding imod oversvømmelse

Fjordbyen i det sydlige Jylland arbejder på en hel række klimatilpasninger, der skal forhindre vand i kældrene og oversvømmede kloakker i bymidten.

Mosegårdskvarterets regnvand skal ledes til den lokale mose

Et nyt klimasikringsprojekt i Gentofte Kommune skal lede regnvand uden om kloakkerne og til en nærtliggende mose.

Suså skal blive et bedre levested for truet muslingeart

For at genetablere levevilkår for en særlig truet muslingeart vil Næstved Kommune forbedre Susåens løb.

120 år gammelt fort i Øresund bliver til ungdomsø

Det ingeniørtekniske mesterværk Middelgrundsfortet renoveres, så det i 2019 kan blive vakt til live som Danmarks nye ungdomsø. Fortet skal fremover danne ramme om spændende aktiviteter for unge.

Kollegiefyrtårn i Odense har kvalitet fra øverste hylde

Kvalitetsmaterialer og mageløse håndværksmæssige løsninger præger studieboliger fra inderst til yderst.

Værktøjer letter arbejdet med klimaregnskaber for udviklingslande

Gennem programmet ’Information Matters’ skal Georgien, Colombia og Vietnam styrke deres klimarapportering til FN.

Skræddersyet kursus til oliespild i Grønland

Ansatte hos den grønlandske olieimportør, Polaroil, skal kunne håndtere oliespild effektivt under vanskelige forhold. Skræddersyet kursus giver unik viden og lavere risiko for udslip.

Geokodning af ejendomsdata bliver til et værdifuldt skattekort

4,4 millioner bygninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) skal geokodes, så SKAT får en bedre og mere ensartet geokodning blandt andet til brug for ejendomsvurderinger.

Tunnelgennembrud på regnvandstunnel under Hellerup

Det var en forløsning på fem års arbejde, da tunnelboremaskinen brød igennem og afsluttede tunneleringen, som er første etape i Hellerups nye værn imod oversvømmelser.

Retshjælp sikrer retfærdighed i forbindelse med hverdagsproblemer i Tanzania

Fem års forvaltning af midler og støtte til NGO’er, der yder retshjælp i Tanzania, har givet bonus. Landet har nu landsdækkende adgang til uddannede barfodsjurister og større forståelse for betydningen af at sikre retssikkerheden for udsatte grupper i samfundet.

Somalilander digging for water in a wadi

GIS, hydrologisk modellering og geofysiske undersøgelser hjælper tørkeplagede Somaliland med at finde mere stabile kilder til vand

Manglen på bæredygtige kilder til vand gør Somaliland sårbar over for tørke som den, der har ødelagt en stor del af regionen i 2016-2017. Et internationalt team, som er sammensat og ledes af NIRAS, er blevet hyret til at kortlægge Somalilands bedste muligheder for at opnå store pålidelige vandkilder og vandinfrastruktur.

Effektiv udvidelse på sydafrikansk bryggeri

Produktionen står ikke stille et sekund, når NIRAS rådgiver om nyt bryghus i Sydafrika.

Contaminated soil is being treated by sending lactic acid and hungry bacteria into the soil while simultaneously adding power to it.

Strøm og sultne bakterier renser forurenet jord

Banebrydende metode til jordoprensning bekæmper en særdeles vanskelig jordforurening med en blanding af strøm, mælkesyre og milliarder af sultne bakterier.

Danmarkskortet der giver overblik over hele landets mobildækning

Danskerne har fået mulighed for at sammenligne dækningen for de fire mobiloperatører på hjemmesiden Tjekditnet.dk.

Datahåndbog hjælper Aarhus Kommune med at håndtere 3D-data

En ny detaljeret 3D-model over Aarhus Kommune hjælper kommunen med at planlægge nye udbygninger, infrastruktur og byomdannelse. For at vedligeholde alle dele af 3D-datamodellen har NIRAS leveret en dataadministrationshåndbog, der klæder medarbejdere på til løbende at opdatere nye data til 3D-modellen.

Styr på byggedata for Danmarks største hospitalsbyggeri

Kvalitetssikrede byggedata hjælper Aarhus Universitets Hospital med at drifte og vedligeholde den store bygningsmasse på bedste vis i fremtiden.

Byens nye springvand er et hit

Aarhus har fået et spektakulært springvand af kunstneren Jeppe Hein.

Detaljeret 3D-model giver Aarhus Kommune overblik over 176.000 bygninger

Aarhus Kommune har ambitiøse mål for at gå nye veje med brug af 3D–data i planlægningen og dialogen med borgerne. NIRAS har leveret en digital 3D-bygningsmodel af hele kommunen, som skal gøre ambitioner til virkelighed.

Inside of art museum Kunsten with two men talking

Restaurering af ’Kunsten’ i Aalborg

En respektfuld restaurering af Alvar Aaltos arkitektoniske perle kvalificerer Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg blandt Danmarks bedste renoveringer.

3D of the national hospital of denmark

NIRAS hjælper Rigshospitalet med at bygge fremtidens hospital

Med midler fra regeringens kvalitetsfondsprojekt udvider Rigshospitalet med en nordfløj til behandling og forskning, et patienthotel, et parkeringshus og en sterilcentral.

State prison seen from above

Nyt højsikret lukket statsfængsel med plads til 250 indsatte

NIRAS har været bygherrerådgiver på det topmoderne og højsikret fængsel ved Nørre Alslev på Falster, der afløste det godt 150 år gamle statsfængsel i Vridløselille.

Saby factory seen from above

Ny fabrik sikrer fremtiden for Sæby Fiske-Industri

NIRAS er rådgiver på en ny fabrik, der opføres i præfabrikerede betonelementer og producerer ca. 75 mio. dåser makrel om året.

A view of the indoor floors of the handicap organizations large building

Verdens mest tilgængelige kontorhus

Byggeriet danner skole for en komplet integration af tilgængelighedshensyn, uden at det er dyrere.

Large housing estate in Orestaden

Attraktivt byggeri på Eksercerpladsen i København

NIRAS er rådgiver på byggeprojekt med ungdomsboliger, penthouselejligheder, detail og caféer.

The inside scene of Koncerthuset

DR’s koncerthus skulle svæve som en meteor

At fremstille tegninger, som værksteder og håndværkere kunne arbejde efter, nærmede sig grænsen for det teknisk mulige. Bl.a. har mere end 400.000 ligninger været i spil for at løse opgaven.

A view of a harbour housing estate from the water

Havnehusene er en by i byen

Byggeriet på havnen i Aarhus Ø adskiller sig fra almene byggerier ved bl.a. at være udformet som en by i byen med udsigt over Aarhus Havn fra alle lejligheder og med en ambitiøs nulenergi-løsning.

Bispebjerg Hospital seen from below

Fra damp til fjernvarme på Bispebjerg Hospital

Når det nye Bispebjerg Hospital står færdigt i 2025, skal patienter, læger og sygeplejersker holde varmen med fjernevarme i stedet for damp. NIRAS hjælper med den store konverteringsopgave.

The reception of Hotel Skt Annae with people

Ny komfort til livligt københavnerhotel

Tidligere hed det Neptun og var kendt for sit farverige klientel. Nu hedder det Hotel Skt. Annæ og har gennemgået en meget vellykket og ambitiøs renovering.

Orange wall-to-wall houses

Værktøjskasse til at forebygge indbrud i alment boligbyggeri

På trods af den stigende fokus på at bekæmpe indbrud har Danmark stadig en høj indbrudsrate i forhold til vores nabolande.

3D of the entrance to SCION DTU

Nyt højteknologisk domicil til amerikanske FMC

Konvertering af kontorbygning til laboratorier i balance mellem FMC’s høje produktions- og kvalitetskrav, samt Scion DTU’s ønske om bibeholdelse af en æstetisk bygning.

Airplane flying in sunset

Sikker vej til mere flytrafik i København

Frugtbar sparring og teknisk bistand til Brændstoflageret i Københavns Lufthavn resulterede i tilladelse til at udvide og usædvanlig smidig behandling fra myndighederne.

A road on a field with a hill in the background

Bog om det lokale landskab skaber stolthed på Langeland

Langeland Kommune og borgerne fik deres egen bog, som kortlægger og fortæller om landskabet fra nord til syd.

Diverse landscape with fields and trees

Kendskab til landskabet sparer tid og penge i Mariagerfjord

Når nye vindmøller skal etableres, eller nye landbrugsanlæg skal anlægges, kan beslutningen hurtig tages i Mariagerfjord Kommune, fordi de kender deres landskab ned til mindste deltalje.

Harbour bath made of wood on Bornholm

Havnebade skaber nyt liv i byen

Hasles, Faaborgs og Aalborgs havnebade samler alt fra kajakroere og vinterbadere til børnefamilier på udflugt.

People relaxing at Aalborg freight area

Kommuner kan nu beregne CO2-udledningen med få klik

Komplekse årlige beregninger af kommuners klimapåvirkning udføres på et øjeblik med nyt webværktøj.

Employee in action washing with rainwater

Bedre og billigere, når Berendsen vasker i regnvand

Et forsøg i Holbæk har vist, at regnvand er både bedre og billigere end grundvand til industriel vask. Løsningen sparer på drikkevandet og mindsker presset på kloakkerne.

Tanks and pipes in a catalyst plant

3D-tegninger forvandlede bar mark til katalysatorfabrik på under to år

Et tæt samarbejde mellem Haldor Topsøe og NIRAS gjorde en ny katalysatorfabrik til virkelighed på mindre end to år. 3D-tegninger af 10 kilometer rørføringer speedede både projektering og opførelse op.

3D model of tanks and pipes

Rørdesign til Haldor Topsøes fabrik i Kina

3D sikrede, at Haldor Topsøe hele tiden kunne følge løsningerne og fremdrift på deres nye kinesiske produktionsanlæg.

Jeans hanging on a washing line

Vi har målt dybden af tekstilbranchens miljø-fodaftryk

Ved at sammenkøre branchedata med en verdensførende udregningsmodel har NIRAS udarbejdet et samlet miljøregnskab over hele den danske mode- og tekstilbranche. Undersøgelsen har været en øjenåbner for branchen.

Man cycling on the city bridge in Odense

Unik stibro leder fodgængere og cyklister over 15 jernbanespor

Byens Bro er en arkitektonisk perle. Med 3D-modellering lykkedes det at gøre arkitektens vilde drømme til virkelighed og at rykke ved grænserne for, hvad man kan bygge i stål og beton.

Factory seen from the outside

Utraditionel miljøstrategi sikrede hurtig fabriksudvidelse

Kartoffelmelsfabrikken Langholt sikrede en milliongevinst ved at satse på tre løsninger i stedet for én – og sætte alle tre i gang samtidig.

Wall with childrens paintings

Genanvendelse af bygningsmaterialer

Holbæk Kommune sparede penge og undgik miljøproblemer ved at have fokus på ressourceudnyttelse ved nedrivning af Brunhøjskolen.

Man in a truck moving dirt on a hill

Genbrug af overskudsjord sparer millioner

Vordingborg Kommune sparer 24 millioner kroner ved at genbruge jord fra nogle byggeprojekter i andre.

Building being demolished

Sprængning gav sikker nedrivning i Rødovre

Boligforeningen AAB fik sikker nedrivning af to gamle højhuse i Rødovre. De mange risici blev løst effektivt og endda billigt.

Train in motion on rails

Valgmuligheder ved ny bro understøttet af støjberegninger

Vejdirektoratet og Banestyrelsen opnåede størst mulig fleksibilitet og en god borgerdialog på baggrund af støjberegninger for ny Storstrømsbro.

The blue Copenhagen International School seen from the water

Ny international skole i Københavns Nordhavn

Københavns største skole rejser sig på egen halvø i Nordhavn og beklædes med solceller.

Playground of Frederiksbjerg School with children

Topmoderne skole i Aarhus

Udefra minder Frederiksbjerg Skole om en stabel bøger, der ligger forskudt oven på hinanden. Indenfor mødes man af lærdom på alle planer og etager brudt af spændende terrasser og atriumgårde.

Kolding Hospital main glass entrance

Succesfuldt supersygehus

Sygehus Lillebælt Kolding er udbygget og renoveret med et samlet areal på ca. 40.000 m2 med bl.a. ny hovedindgang, fælles akutmodtagelse og ny sengebygning.

Grass field with small river

Vandløb 3D-opmåles nu fra fly

Et forsøg med at bruge flybåren laser til at opmåle vandløb tegner lovende. Metoden giver et mere detaljeret resultat.

Normal building and silo seen from outside

Projektet, der flyttede branchen: Truelsbjerg Vandværk er state-of-the-art og lækker vandoplevelse

NIRAS står bag Truelsbjerg Vandværk, der sikrer bedre vandkvalitet samtidig med, at værket er æstetisk udformet og lærerigt at besøge.

Excavator dropping water on permeable LAR road

Aalborg har fået Danmarks længste klimavej

Revolutionerende vejtype med ”perforeret” asfalt opsuger regn fra skybrud og sparer Aalborg store udgifter til nye større kloakker og vandopsamling.

Girl jumping on wet rocks in a park

Lindevangsparkens scene er også et regnvandsbassin

Beboerne ved Lindevangsparken på Frederiksberg har fået et byrum, der både beskytter mod oversvømmelser og giver skolebørn et udendørs matematik-, fysik- og biologilokale.

Woman running on road in marsh landscape

Fra oversvømmelser til mere natur

Naturgenopretning sikrer tørre kældre i Greve og Solrød kommuner, hvor Karlstrup Mose nu tager vandet fra de omkringliggende lave boligområder.

Man inspecting building on a foggy day

En tablet holder styr på millioner af kvadratmeter bygning og anlæg

Papir og kuglepen er droppet til bygningssyn af Forsvarets mange bygninger. Registreringerne foregår digitalt på en tablet. Det sparer tid og giver bedre data.

Geoprobe machine in the forest

Avanceret boreteknik kostede under en fjerdedel

Region Sjælland fik et billigere og bedre resultat ved at benytte den nyeste teknologi til kortlægning af forurening.

Copper-coloured building Panum seen from below

Panum-komplekset på Københavns Universitet er ’state of the art’

Et forskertårn af kobber på 75 meter lægger overliggeren for moderne laboratoriebyggeri.

Children playing on the playground of Sydhavn School

Københavnerskole ligger midt i vandkanten

Skolen i Sydhavnen får det fulde udbytte af sin havneplacering.

Aerial view of Helsingor marina

Ny promenade gav lystbådehavn større kapacitet, mere liv og højere omsætning

En gennemgående renovering af lystbådehavnen i Helsingør har resulteret i en flot promenade – og god omsætning hos lokale entreprenører. NIRAS har rådgivet om alt fra kajanlæg til udbudsstrategi.

Locals at Isreals Square sitting on bench

Forvandlede Israels Plads til et sammenhængende byrum

NIRAS deltog i hele processen med at forny Danmarks største plads i København.

Vejle harbour with bridge through water seen from above

VVM af ny Vejle Fjord forbindelse

Vejdirektoratet har fået undersøgt, hvorledes linjeføringer af Vejle Fjord forbindelsen sker bedst for miljøet.

Small water stream through forest

Vedligehold af vandløb med respekt for både dyreliv og afvandingsevne

Planterne i Ringsteds vandløb beskæres, så vandet bedre kan løbe igennem og oversvømmelser undgås. NIRAS fører tilsyn med vandløbene i Ringsted Kommune og sikrer, at entreprenøren overholder vandløbsregulativets bestemmelser.

Row houses near a parking space

Digitalisering af fynske lejligheder sparer tid og penge

NIRAS har hjulpet det fynske boligselskab Civica med at digitalisere 11.200 boliger i 3D. Det giver store besparelser og optimeret drift.

A large wastewater treatment plant seen from above

Nyt it-system til Danmarks største renseanlæg

Siden 2010 har NIRAS udskiftet et SCADA-system til Lynetten, der fremtidssikrer Danmarks største renseanlæg.

Solar panels on field up close

Stort potentiale i ny solteknologi

Dronninglund Fjernvarme står bag et af verdens største solvarmeanlæg. Et vandbassin på 91x91 meter gemmer sommervarmen til fjernvarmeforsyning om vinteren.

Bridge in nature at summertime

Bæredygtig bro lapper hul i historisk voldanlæg

Projekteringen af en ny stibro ved Københavns historiske Vestvold krævede store hensyn og bæredygtige materialer.

3D model of bicycle and footbridge over water

Smuk cykelbro forbinder det historiske København

En ny cykel- og gangbro over Københavns inderhavn vil forbinde historiske dele af hovedstaden. NIRAS projekterer den smukke bro, der får op til 10.500 brugere dagligt.

Old mine covered in dirt on grass

Historisk svensk øvelsesterræn ryddet for granater

NIRAS trak på erfaringer fra verdens brændpunkter, da et øvelsesområde i Sverige blev ryddet for ueksploderet ammunition.

Small building for explosives

NIRAS gør ‘umulige’ sprængstofdepoter mulige

Danmark er for tæt bebygget til at etablere brændstofdepoter på grund af krav til sikkerhedsafstande. NIRAS har fundet en løsning på problemet.

Man showing a visualization on his computer screen

Grundig fysisk sikring kan redde liv

Fysisk sikring af bygninger og installationer kan sikre, at mennesker og værdier ikke lider overlast eksempelvis ved eksplosioner.

Man in front of a hydrological adjustment map

NIRAS tilfører ‘virkelighed’ til model for skybrud og stormflod

NIRAS' bearbejdning af terrænet i Danmark giver et mere virkelighedstro billede af oversvømmelser i forbindelse med skybrud og havstigninger. De forbedrede højdemodeldata er vigtige for arbejdet med klimatilpasning.

Digitale lokalplaner løfter Aalborg Kommune

Ved at digitalisere lokalplanerne fik Aalborg Kommune flere af de administrative opgaver ændret eller automatiseret - og fik samtidig gladere medarbejdere og borgere. NIRAS står bag den digitale løsning.

Construction site with earth and plastic pipes

Kontorhus sikret imod farlige oliedampe

Det stiller store krav til et nyt byggeri, hvis det skal ligge på en grund, som er olieforurenet. Farlige oliedampe kan trænge ind i bygningen, men ved hjælp af et dræn, kan det undgås.

Baffle wall with windmills behind it

Lolland Kommune og Femern A/S genbruger forurenet jord lokalt

NIRAS sikrer, at anlægsarbejdet med den nye Femern-forbindelse fortsætter ufortrødent ved at fjerne og genbruge forurenet jord lokalt ved Rødbyhavn.

Map of Esbjerg harbour with different data

Esbjergenser får ny havn til ny fremtid

For Esbjerg Kommune projekterer og byggemodner NIRAS alle de marine anlæg, der skal udvikle den nordlige del af Esbjerg Havn til en attraktiv marina.

Large tanks containing substance in a room

Nyt renseanlæg fjernede miljøgift fra Oslos grundvand

Kemikaliet PFOS er en stigende trussel mod naturen. Ved Gardemoen lufthavn i Oslo fjernede NIRAS miljøgiften, der nærmede sig Norges største grundvandsreservoir.

Airplane flying above a snowy airport

Flyvende fremtid på træ, halm og affald

Med bæredygtigt brændstof kan nordisk luftfart være på vej mod en grønnere fremtid. Her skal affaldsprodukter give flyselskaberne luft under vingerne – det vil gøre indhug i luftfartsindustriens enorme CO2-udledning og kan potentielt skabe tusindvis af arbejdspladser i Skandinavien.

Kayaking people in front of kayak club house in the water

Den flydende kajakklub i Vejle Fjord

Bygningen er i sig selv en enestående skulptur og en af de mest bemærkelsesværdige kajakklubber i verden.

Concrete road in the water

Ny attraktiv lystbådehavn i Vejle understøtter byens rivende udvikling

Havnen får 627 nye bådepladser ved flydebroer og en 400 m lang hovedadgangsbro i beton beregnet for trafik.

3D model of a highway

E39 skal udvides fra to spor til firesporet motorvej

I fremtiden vil bilerne på kystvejen syd for Stavanger i Norge køre på en bredere og sikrere motorvej. Forud for udvidelsen skal en undersøgelse afklare, hvordan vejen bedst placeres i forhold til påvirkning af miljøet, landbruget og det norske landskab.

3D model of danish center for paricle therapy

Danmarks første partikelterapicenter ligger i Aarhus

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) bliver det første af sin art i Danmark og et af verdens førende inden for forskning og behandling af kræft med partikelbaseret strålebehandling.

Two forklifts in a warehouse

Metoden Simplimize strømliner forretningen

Virksomheden e-l-m Kragelund har fået en mere fokuseret forretning og et lavere omkostningsniveau ved hjælp af metoden Simplimize. Metoden rydder op i virksomheders produkter og services, og det skaber resultater på bundlinjen.

3D model of Nicolinehus seen from above

Styr på støjniveauet på Nikoline Kochs Plads

Med en detaljeret støjanalyse i hånden kan ejendomsselskabet Bricks A/S føle sig sikre på, at beboerne i Nicolinehus på Aarhus Havn ikke bliver generet af støj.

Gray seal peaking its head through the ice

Sælers hørelse skal sikres

Hamren og banken fra byggeriet af havvindmøller udsender kraftige lydbølger. For at sikre sæler og marsvin mod høreskader skal støjens udbredelse beregnes.

Tall water tower seen from below

Asset management er sund fornuft for forsyninger

Et nyt ledelsessystem og brug af data giver overblik hos Glostrup Forsyning. Asset management forener systematik i dagligdagen med strategiske mål.

Spildevand bliver til fjernvarme i Kalundborg

Med en varmepumpe vil Kalundborg Forsyning nu udnytte spildevand fra renseanlægget til produktion af fjernvarme. Spildevandsanlæg kan blive fremtidens energiproducenter, viser rapport fra NIRAS.

A broken glass door

Nysgerrige naboer holder tyve væk

Selv ikke den bedste lås på hoveddøren kan holde indbrudstyve ude. Til gengæld er intet mere afskrækkende for en tyv end mennesker i nærheden. En analyse giver dybdegående indblik i 20 indbrudstyve motiver og arbejdsmetoder og udpeger forebyggende indsatser mod tyveri.

Person grabbing book in library

Biblioteket giver fodfæste og ny inspiration

Et handlingskatalog som kan udstikke kursen for at udvikle fremtidens biblioteker bedst muligt. Det er resultatet af en undersøgelse, som giver indblik i hvornår, hvorfor og hvordan indbyggerne i Roskilde bruger biblioteket.

Workers working on house

Få indblik i boligejeres renoveringsprojekter

En evaluering af Energistyrelsens BedreBolig-ordning giver indblik i husejernes motiver for energirenovering, hvordan de i praksis sætter hus i stand, og hvad energirådgivning betyder for arbejdet. Med afsæt i den viden kan ordningen udvikles efter husejernes behov.

Nature in autumn with small red cottage

E16 baner vej for skiløbere

Den norske landevej E16 skal udvides til en såkaldt 2+1 motortrafikvej, så trafikken fra Oslo til blandt andet skisportsstedet Geilo bliver sikrere at køre på.

Cars driving on a road between mountains

Overblik er nøglen

For at få den bedst mulige aftale mellem bygherre og entreprenør kan udbudsmaterialet ikke være for grundigt. Rammen for udvidelsen af Riksveg 4 i Norge skal sættes.

Windmills in sunset at open water

Taiwan satser på havvindmøller

Asiens første havvindmølleparker skal bygges i Taiwanstrædet og inden for få år være med til at forsyne østaten med grøn energi.

Woman sitting in Greenlandic nature with flowers and grass

Naturen skal sikres ved lufthavnsbyggerier

Landingsbanerne ved de grønlandske byer Nuuk og Ilulissat skal udvides, så større fly kan lande. Byen Qaqortoq får en helt ny lufthavn.

Man using an ipad while working with Smart Inspect

Tårnby Forsyning dropper papir og kuglepen

Med programmet SmartInspect kan medarbejderne på Tårnby Vandværk registrere alle informationer om vandværkets tilstand med tablet’en direkte på stedet. Det sparer tid.

People walking down street with small orange house in background

Digitalt kort skaber overblik

Med det digitale kort KortInfo har deltagere og arrangører altid fuldt og opdateret overblik over festpladsen til Folkemødet på Bornholm.

Rain water basin seen from large field

Silkeborg opfører ny bydel i vandbalance

I bydelen Gødvad Enge løber regnvand fra veje og hustage ikke i kloakken, men siver gennem render, grøfter og bassiner ned i jorden. Håndteringen af regnvand sikrer bydelen mod oversvømmelser og skåner vandløb for at lide overlast.

Wooden bridge in harbour with people on

Et innovativt byrum i stål på vand

284 pæle bærer stålkonstruktionen til Kalvebod Bølge i København. Stål er genialt til Bølgens komplicerede geometri, der går op og ned og ud og ind.

Electronic waste in two metal cages

Kæmpe potentiale i elektronisk skrot

Elektronisk affald udgør en enorm økonomisk ressource, der alt for ofte går til spilde. En arbejdsgruppe med NIRAS som tovholder peger på nye løsninger.

Railway with bridge Femern-Ringsted

Ny infrastruktur, der binder Skandinavien sammen med Europa

Turen til og fra den kommende faste forbindelse under Femern Bælt bliver fremover en hurtigere og grønnere fornøjelse for togrejsende. Farten på den nuværende bane mellem Ringsted og Rødby bliver opgraderet, og etableringen af et nyt spor fra Vordingborg er også med til at afkorte rejsetiden.

3D model of people with Odense letbane in the background

Letbane skal løfte Odense til en dansk storby

En letbane i Odense skal fremover fragte en million mennesker om måneden på en 14,5 kilometer lang grøn strækning gennem byen. Letbanen skal stå færdig i 2020 og bliver et bindeled mellem byens vigtigste punkter.

Boat sailing in front of wind mills

Konkurrencedygtig vindenergi

To nye vindmølleparker – Borssele 3 og 4 – skal opføres i Nordsøen ud fra Hollands kyst. Ved at bruge nyeste viden om offshore-teknologi kan der spares på stålet.

3D of windmill foundation

Havvindmøller skal holde til tyfoner og jordskælv i Taiwan

Flere nye havvindmølleparker skal snart konstrueres i Taiwan – på disse breddegrader skal møllernes fundament kunne modstå voldsomme jordskælv og årlige tyfoner.

Water work at night with the lights on

Topmoderne vandværk sætter nye standarder

Arbejdsmiljø, overskuelighed og sikkerhed for drikkevandet er i højsædet hos Esbjerg Vandværk. NIRAS var med hele vejen i byggeriet af det topmoderne anlæg.

Axel Towers in gold and cobber high building

Kompleks geometri bag spektakulære tårne i København

Københavns nye prestigebyggeri, Axel Towers, var en stor teknisk mundfuld, der stillede krav til unikke løsninger.

establishment of a service pipe

Genbrug af fjernvarme kan blive konkurrencedygtigt

Et ELFORSK-projekt har vist, at varmepumper, der bruger returvand som varmekilde, kan optimere energiudnyttelsen i fjernvarmenetværk og samtidig være et konkurrencedygtigt alternativ til traditionel fjernvarme og jordvarmeanlæg.

Aarhus Public Library seen from outside the building

Forsamlingshus i verdensklasse på Aarhus Havn

Bibliotek, borgerservice, kulturhus, kontorlokaler, events, børnesal, legeplads i syv meters højde og en gong-gong, der bimler, når et barn fødes i byen, er samlet i Aarhus’ nye vartegn DOKK1.

Football area in front of a multistorey building

Værktøj sætter fokus på merværdier ved klimatilpasning

Fire danske byer har taget et nyt redskab i brug mod oversvømmelser. Beregnings- og dialogværktøjet PLASK giver det bedste udgangspunkt for at vælge den rigtige løsning til klimatilpasning.

Water bassin at a water supply

Spildevand gemmer på kæmpe energipotentiale

Danske renseanlæg omstiller sig i stigende grad fra strømslugere til producenter af grøn energi. Nu skal også de mindre renseanlæg gennem paradigmeskiftet. Et projekt med NIRAS i spidsen viser vejen.

three bales of straw standing on the field

Varmeplan for Lolland Kommune inddrager varmeværker og belyser fremtiden

En bred inddragelse af varmeværkerne i Lolland Kommune har dannet grundlag for den varmeplan, som beskriver energisituationen frem mod 2020. Olielandsbyer, som ikke er dækket af den kollektive forsyning, er en af de største udfordringer på øen.

business academy building seen from outside

Fra automatfabrik til campus

Om- og nybygningen på en gammel fabriksgrund i Odense resulterede i Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), der har samlet seks forskellige lokaliteter i byen på et sted.

The buildings of Carlsberg Byen seen from the air

Skarpt økonomisk fokus gav is i maven i Carlsberg Byen

Med et skarpt øje på priser og projektforløb sikrede NIRAS Carlsberg Byen et løbende overblik over byggeøkonomien i prestigeprojektet. En grund beliggende i to kommuner komplicerede myndighedsbehandlingen.

The Falkoner centre

Bygherrerådgiver på en af hovedstadens mest markante hotel- og konferenceejendomme

Ejerne af Falkoner Centret - ATP Ejendomme – har investeret i en omfattende renovering og udvidelse af hotelfaciliteterne. Projektet er komplekst, idet dele af bygningen er i drift under hele forløbet og desuden ligger i en befærdet gade, som ikke må spærres under byggeriet.

The new university hospital seen from the air

Fingrene dybt nede i Danmarks største hospitalsbyggeri

Det Nye Universitetshospital i Aarhus bliver på størrelse med en mindre provinsby. NIRAS er dybt involveret i flere led af kæmpeprojektet.

Industry building

Miljøgodkendelse vigtig for ny biomasseblok på Asnæsværket

DONG Energy fik miljøgodkendelse efter effektiv proces for basistilstandsrapport. Det er en af forudsætningerne for at kunne etablere ny biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket.

Market with diverse vegetables

Langsigtet støtte til regeringen og landmænd i Kenya

NIRAS har været til stede i Kenya i tæt på et årti for at støtte udviklingen af landbruget og dermed forbedre levevilkårene i landdistrikterne.

Solar cells on a field

Billig og tilstrækkelig energi til befolkningen i Bolivia

Bolivia står over for store udfordringer i forhold til at forsyne befolkningen med tilstrækkelig energi til overkommelige priser. IP Consult – en del af NIRAS Group – støtter implementeringen af et nyt program, der skal sikre energibesparelser, og bidrager til uddannelse og undervisning i landet.

Cows and camels near a waterhole

NIRAS har gennemført mere end 250 EU-rammeaftaler i over 100 lande

NIRAS har siden 2000 håndteret EU-rammeaftaler og dermed implementeret mere end 250 kortsigtede opgaver til en værdi af mere end EUR 28 millioner i over 100 lande. Disse projekter, som dækker over mange sektorer, har til formål at reducere fattigdom, sikre bæredygtig udvikling og fremme demokrati, fred og sikkerhed.

Lake next to a road

Mere end 240.000 makedonere nyder godt af investeringer i spildevandsanlæg

NIRAS og et konsortium af partnere har gennemført undersøgelser med henblik på at sætte skub i forbedringerne af infrastrukturen for spildevand og levevilkårene i tre makedonske kommuner. Disse tiltag blev finansieret som led i EUs indsats for at støtte forbedringer i miljøsektoren.

People sitting around a table

Kompetenceudvikling blandt unge og offentlig-private partnerskaber

E2E har skabt et netværk af lokale partnere, som fungerer som brobyggere mellem unge mennesker, virksomheder og uddannelsesudbydere.

Vietnamese women sitting on bench behind banner

Hjælp til at fremme innovation i den private sektor i Vietnam

Nye, innovative vækstvirksomheder med fokus på eksportmarkeder udgør en af målgrupperne for Innovations- og Partnerskabsprogrammet (IPP) i Vietnam.

African men farming a field

Realisering af potentialet for økonomisk vækst i Tanzanias landdistrikter

LIC-projektet investerer i landbrug og fremmer den offentlig-private dialog for at forbedre erhvervsklimaet for små virksomheder.

Lake in savannah landscape

Plan for udnyttelse af vandet i Shire-floden i Malawi

Udviklingsprojektet for flodbassinet støtter regeringen i Malawi i at udvikle en integreret multisektorplan for Shire-flodbassinet på basis af omfattende input fra analyser og interessenter.

Boat sailing in a river

Integration af moderne meteorologiske systemer skal redde millioner af liv fra naturkatastrofer i Myanmar

Det Verdensbank-finansierede projekt Ayeyarwady Integrated River Basin Management (AIRBM) skal forbedre levevilkårene for millioner af fattige, som er udsat for vandkatastrofer i Myanmar. NIRAS hjælper med at integrere og modernisere landets komplekse meteorologiske og hydrologiske observationssystemer.

Old woman greet men

160 civile eksperter udsendes hvert år af Danmark til at understøtte stabiliserende indsatser i sårbare stater

Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) er et beredskab, som varetages af NIRAS under Udenrigsministeriet (UM), hvor civile eksperter kan udsendes til brændpunkter, når der er behov for en stabiliserende, fredsbevarende eller demokratiskabende indsats.

People looking at a map in Ethiopia

Ansvarlig arealforvaltning forbedrer levevilkårene for landbosamfund i Etiopien

NIRAS har hjulpet den etiopiske regering med at udvikle metoder til registrering af jord i landdistrikterne gennem projektet 'Responsible and Innovative Land Administration in Ethiopia' (REILA). Projektet har resulteret i effektiv og lige fordeling af jord mellem kønnene. Disse metoder er officielt vedtaget af den etiopiske regering som den formelle procedure for registrering af jord i landdistrikterne i hele landet.

Asian farmer in the field

Dyrkningsmetoder forbedrer levevilkårene for landmænd i Laos

"The Agro-Biodiversity Initiative (TABI)" i det nordlige Laos, som NIRAS står for, har forbedret levevilkårene i landdistrikterne og bevaret biodiversiteten i naturressourcer for bæredygtig vækst. TABI anvender involverende metoder til landskabsplanlægning, hvilket betyder, at de giver ansvar og ejerskab til lokalsamfundene for at sikre, at principperne om en rig biodiversitet fortsætter på længere sigt.

Woman standing on a scene

Finansiering til udvikling af informationssamfund

Innovationsfond støtter nye iværksættere og fremmer udviklingen af innovative teknologiske produkter og ydelser i Tanzania.

Niras employee and Uganda coffee farmer picks coffee beans

Velstand dufter af frisk kaffe

Ugandiske kaffebønder kommer til at tjene flere penge, når NIRAS hjælper landbrugsfamilier med at producere kaffe af høj kvalitet til eksport. På denne måde lærer kaffebønderne at bekæmpe de klimaforandringer, som truer kaffeproduktionen i området.

Africans gathered in a circle

Arbejde i et konfliktområde – Sådan sikrer man vand og mad i Sydsudan

Et projekt om forvaltning af vandressourcer i det krigshærgede Sydsudan er et godt eksempel på NIRAS' evne til at udføre et vellykket stykke arbejde selv under udfordrende og hastigt skiftende vilkår.

People working with white working clothing on

Lang erfaring sikrede succesfuld udvidelse af fabrik i Polen

I Polen ligger verdens største fabrik til forædling af laks. NIRAS spillede nøglerolle i udvidelsen af fabrikken med 10.000 kvadratmeter.

Thermostat

Medicinalfabrik fik etableret komplet kølesystem på en tredjedel af tiden

Trods en ekstremt presset tidsplan fik NIRAS leveret et topmoderne og robust køleanlæg til en medicinalfabrik. Anlægget er modulært opbygget.

Papers and lines connected on a floor indoor

Centrallager frigør økonomi og personale i Region Sjælland

Der er store fordele for både patienter og Region Sjælland ved at etablere et fælles centrallager til hospitalerne, viser analyser fra NIRAS.

Man working on a visualization on his computer screen

Topmoderne kølelager bygget under kørende produktion

Midt i driften og under de strengeste sundheds- og sikkerhedskrav designede og implementerede NIRAS et højeffekt kølelager for travl pharmavirksomhed.

four tanks for beer

Analyser af anlægsaktiver reducerede risiko ved køb af bryggerier

Opkøb af bryggerier kræver analyser af bryggeriernes tilstand og forventet behov for investeringer. NIRAS assisterede med omfattende projekt i Asien.

Three stations with connected pipes

Dynamisk masterplan giver bud på fremtiden for bryggerigruppe i Indokina

NIRAS står bag udviklingen af dynamiske masterplaner til industrivirksomheder. I landet er modellen med succes brugt på at lave fremtidsscenarier for landets største bryggeri.

Man walking between tanks

Erfaring og branchekendskab sikrede let udflytning af historisk bryggeri

Et konkurrencepræget udbud og en struktureret tilgang betød, at en kompliceret flytning af et bryggeri i Tyskland blev nået til tiden og til budget.

Visualization of how Greve station will look like in the future

Greve Strand flytter helt ind på Greve Station

Greve Station er under forandring. I januar 2017 begyndte en omfattende renovering af stationens forplads, som NIRAS har designet og projekteret. Stationspladsen renoveres med inspiration fra stranden med bl.a. hængekøjer og strandstole.

Plastrør kan have potentiale i fjernvarmenet

NIRAS har foretaget en undersøgelse for Dansk Fjernvarme, der belyser fordele og ulemper ved brug af plastrør i fjernvarmenet. Der er mange potentielle gevinster ved at bruge plastrør fremfor stålrør – men det kræver, at de rette forudsætninger er tilstede.

Aarhus er blevet et opholdsrum rigere

En ny eventplads engagerer og samler byens borgere og bygger bro mellem by og vand.

Begrønningsværktøj skal gøre København grønnere

Københavns Kommune har taget et værktøj i brug, som ikke kun ser på mængden af bynatur, men også kvaliteten. Værktøjets beregninger tager højde for både klimatilpasning, biodiversitet, rekreation og egenart.