Arktisk Miljø

Arktisk miljø

I NIRAS finder du et bredt felt af eksperter med solid baggrundsviden inden for miljøarbejde i arktiske egne.

Vores erfaring bygger på en lang række miljøprojekter i Grønland. Mange års aktiviteter og stor projekterfaring i Grønland betyder, at NIRAS har en lang række eksperter til rådighed med bred indsigt i arktisk miljøarbejde og de specielle forhold, der gør sig gældende, når man arbejder i et arktisk klima.

Vi arbejder i alle dele af Grønland – fra Nanortalik i syd til Station Nord i Nordøstgrønland - og tager aktiv del i at udvikle det grønlandske samfund. Vores projektkatalog inden for miljø byder på en lang række  forskellige opgaver som fx miljøvurdering (VVM), miljøgodkendelser, miljøovervågning - herunder forureningsundersøgelser af fx jord- og grundvand og forurenede bygningsmaterialer, bygningsundersøgelser, myndighedsrådgivning og miljøkurser.

Klimaforandringer, råstofudvinding og infrastrukturprojekter udfordrer i højere og højere grad miljøet i Arktis. I NIRAS hjælper vi både myndigheder og virksomheder med at håndtere større projekters miljømæssige konsekvenser og overvåger menneskeskabte påvirkninger af den arktiske natur. Vi undersøger og kortlægger miljøeffekter, den arktiske biodiversitet og forureninger, og udvikler metoder til at afværge konkrete miljøproblemer.

Udvinding af råstoffer i Grønland

I forbindelse med minedrift og råstofaktiviteter i Grønland har vi opbygget stor erfaring inden for branchen og udfører miljøundersøgelser, miljøovervågning og om nødvendigt afværgeforanstaltninger.
I forbindelse med nye projekter udfører vi feltstudier af baseline-forholdene i projektområderne. Det omfatter bl.a. at kortlægge den lokale biodiversitet, screening af vandkemien og opsætning af vejrstationer til at dokumentere de lokale vejrforhold. Alt dette bidrager til at udarbejde projekternes lovpligtige VVM, som er en vigtig bestanddel i råstofselskabers ansøgning om udnyttelsestilladelse.

"Vi er en del i NIRAS, der har dedikeret en del af vores hjerte til Grønland. Vi VIL virkelig Grønland”

fortæller Peter Henriksen, der har boet og arbejdet i Grønland i en årrække.

Vi varetager også den løbende miljøovervågning under konstruktionsfasen og driftsfasen for flere aktive mineprojekter - fx faciliterer vi et lovbestemt, mangeårigt miljøovervågningsprogram, der sammen med andre initiativer sikrer bæredygtighed, socialt ansvar og Grønlands unikke natur ved rubinminen Aappaluttoq, cirka 180 km syd for Nuuk.

Social Impact Assessment (SIA)

Gennemførelsen af store projekter, som vurderes at have en væsentlig påvirkning på det lokale samfund, kræver en proces, hvor denne samfundspåvirkning behandles. Processen kaldes en Social Impact Assessment (SIA).

SIA omfatter antropologiske og samfundsøkonomiske analyser af projektet med inddragelse af befolkningen og interessenter i de berørte samfund.  Desuden indsamles en række socio-økonomiske data. På det grundlag udarbejdes vurderinger af projektets negative og positive samfundsmæssige påvirkninger. Desuden udpeges en række tiltag der kan gennemføres for at mindske de negative påvirkninger og styrke de positive påvirkninger.

NIRAS besidder alle kompetencer til at gennemføre sådanne SIA-forløb, og har håndteret processen for adskillige infrastruktur- og råstofprojekter i Grønland.

Undersøgelse og overvågning af arktisk miljø

Vi har stor erfaring med undersøgelse, afgrænsning og risikovurdering af jord- og grundvandsforureninger i Arktis på vanskeligt tilgængelige steder både i syd og nord. Undersøgelserne udføres både med håndboregrej, rendegraver, borerig med sneglebor eller DTH-borerig.

Vi har indsamlet tusindvis af jord-, vand- og sedimentprøver og efterfølgende udført en risikovurdering af analyseresultaterne. Derudover har vi udført miljøovervågning af bl.a. jord- og grundvandsforureninger, deponier m.m. Moniteringerne udføres ved at udtage prøver af vand, jord, luft eller muslinger m.m. samt ved opstilling af dataloggere, vejrstationer og lignende.

Afværgeteknikker til forurening

Hvis forureninger udgør en risiko for det omgivende miljø, kan NIRAS bidrage med mulige løsninger på problemerne. Flere teknikker til rensning af forurenet jord er afprøvet i Grønland – bl.a. både termisk oprensning (ESTD) og biologisk nedbrydning af olieforurening i jord (Landfarming).

Miljøkonsekvensvurdering (VVM) i forbindelse med infrastrukturprojekter

Vi udarbejder alle lovpligtige miljøkonsekvensvurderinger ved etableringen af fx nye infrastrukturprojekter. Vi kan assistere bygherren i at varetage fx støjvurderinger, miljøovervågning og løbende miljøvurderinger.

I forbindelse med udbygningen af Nuuk lufthavn og etableringen af en ny international lufthavn i Ilulissat udarbejdede NIRAS de lovpligtige VVM’er, som omfattede vurderinger af alle væsentlige miljøaspekter fra påvirkning af landskabet og det lokale dyreliv, til modellering af støjpåvirkninger og CO2 aftryk. 

NIRAS har også assisteret bygherren med at varetage opfølgende vilkår om f.eks. løbende støjmonitering under anlægsarbejdet, monitering af ferskvandet i projektområderne og løbende miljøvurderinger af foreslåede projektløsninger.

"Fiskeri, turisme og udvinding af råstoffer anses politisk som Grønlands væsentligste fremtidige indkomstkilder. Det er derfor vigtigt, at råstofudvinding foregår kontrolleret og uden at indvirke negativt på de to øvrige områder.”

Anders Stig-Jørgensen, seniorprojektleder ved NIRAS

Miljøgodkendelser og myndighedsrådgivning

Vi yder rådgivning til myndigheder og virksomheder i forbindelse med godkendelse af særligt forurenende virksomheder i Grønland. Det kan bl.a. været indenfor fiske-og rejefabrikker, slagterier, forbrændingsanlæg, asfaltanlæg, deponier, modtagestationer, elværker, værfter m.m.

Miljøkurser med fokus på arktisk miljø

Som bidragsyderbidrager til udviklingen af de lokale miljøkompetencer, tilbyder vi kurser. Siden 2014 har vi næsten årligt afholdt  kurser i håndtering af oliespild, beredskabsplaner eller udarbejdelse af miljøgodkendelser. Kurserne skræddersyr vi præcis til jeres behov, så kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud. 

Vandkraft under arktiske forhold

Grønland besidder store vandkraftressourcer, og har en målsætning om, at den offentlige energiforsyning i videst muligt omfang skal leveres fra vedvarende energikilder i 2030. NIRAS har været involveret i etableringen af alle eksisterende vandkraftværker i Grønland, og bidrager udover specialiserede ingeniørydelser, med udarbejdelsen af VVM-rapporter for projekterne.

Som eksempel varetager NIRAS, i samarbejde med vores lokale partner Inuplan, VVM-processen for udvidelsen af Grønlands største vandkraftværk Buksefjordsværket, som vil sikre vedvarende energi til Nuuk i mange år frem.  

 

Vil du vide mere?

Peter Henriksen

Peter Henriksen

Rådgiver

Aarhus, Denmark

+45 8732 3285

Anders Isak Stig-Jørgensen

Anders Isak Stig-Jørgensen

Seniorprojektleder

Aarhus, Denmark

+45 6034 0921

Se også: