Geotechnical Engineering NIRAS

Geoteknik

NIRAS tilbyder geoteknisk rådgivning inden for alle faser i projektet fra planlægning, udførelse og rapportering af geotekniske undersøgelser til projektering og udførelse.

Geoteknisk rådgivning

NIRAS løser geotekniske opgaver lige fra veje, cykelstier, jernbaner, havnekonstruktioner, vindmøllefundamenter, klimatilpasningsprojekter, diger og broer til erhvervs- og boligbyggeri.

Vores ekspertise strækker sig fra de indledende faser med screeninger, teknisk due diligence, geotekniske undersøgelser, projektering og design. Dertil kommer gennemførelse af risikovurderinger og i udførelsesfasen kontrolundersøgelser samt geoteknisk fagtilsyn.

I kraft af kompetente, geotekniske undersøgelser, projektering og tilsyn, sikrer NIRAS’ eksperter, at vores kunders projekter hviler på et sikkert fundament. Vi løser projekter med fokus på helheden takket være vores eksperters indgående forståelse for de faglige grænseflader i projektet. Vores helhedstænkning afspejles også af et stærkt fokus på bæredygtighed og FN's 17 verdensmål i vore projekter.

NIRAS er en international virksomhed, og vi leverer geotekniske ydelser i det meste af verden. Vi har markeder i Skandinavien, Arktis, Europa, Afrika, Mellemøsten og Fjernøsten.

Forundersøgelser forud for projektering, udbud og planlægning

I de fleste projekter skal der foretages forundersøgelser forud for projektering, udbud eller yderligere planlægning af projektet. Forundersøgelserne skal frembringe viden om jordbunds- og grundvandsforholdene med henblik på at bestemme jordens designparametre som grundlag for den videre projektering.

NIRAS planlægger et undersøgelsesprogram, der er tilpasset til den konkrete geologi og det konkrete projekt og under hensyn til allerede kendt viden, hvilket giver den mest bæredygtige undersøgelse.

NIRAS råder over geotekniske laboratorier i både Allerød, Aalborg og Aarhus, hvor vores erfarne geologer foretager geologiske prøvebedømmelse samt klassificering af jordlagene. Alle boreundersøgelser samles i en geoteknisk database og udgør sammen med offentlige boringsdatabaser et stort geologisk arkiv, som inddrages i løsningen af opgaven.

Reduktion af risici ved geotekniske undersøgelser

Der opnås vigtig viden gennem en korrekt planlagt geoteknisk undersøgelse. Denne viden reducerer i høj grad risici i projektets efterfølgende faser. Resultaterne fra den geotekniske undersøgelse formidles i en geoteknisk undersøgelsesrapport, der også tjener som det normkrævede geotekniske projekteringsgrundlag, hvori der opstilles geotekniske parametre til det konkrete projekt.

Dette kunne omfatte parametre til brug for f.eks. fundamentsberegninger, beregninger af afstivninger, vurderinger af stabilitet, nedsivningspotentiale m.m.

Kvalitetsprojekter på tværs af infrastruktur

Læs om Infrastrukturs toneangivende projekter og hvordan vi leverer værdi for vores kunder på tværs af ekspertiseområder.

Projektering og design af geotekniske konstruktioner

I NIRAS kan vores geoteknikere hjælpe med både design og projektering af geotekniske konstruktioner. Dette omfatter alt fra at opstille geoteknisk designgrundlag samt at udføre beregninger af alt fra simple konstruktioner som mindre fundamenter og mindre anlægskonstruktioner til de mere avancerede og komplekse konstruktioner.

Opgaverne spænder meget vidt og dækker alt fra fundamentsdesign, pæleberegninger og -vurderinger til risikovurderinger og stabilitetsundersøgelser videre til design af midlertidige afstivninger som spuns, københavnervægge og sekantpælevægge. Dertil kommer vurderinger af opdriftssikring, deformationsbetragtninger, forbelastninger og meget mere.

Vi anvender flere forskellige avancerede programmer, og såfremt der er brug for mere avancerede analyser og/eller optimering, råder NIRAS over finite-element programmer som Plaxis 2D og 3D samt OptumG2.

Det geotekniske design dokumenteres i den normkrævede geotekniske projekteringsrapport, hvori blandt andet risici og kontrol under udførelse fremgår. Dette sikrer en bedre udførelsesfase.

Udførelsesfasen og verificering af geotekniske parametre

NIRAS’ eksperter følger ofte opgaverne helt fra de indledende undersøgelser og til byggeriet overdrages til bygherren. Derfor er vi også med, når projektet går i udførelsesfasen, og dermed sikrer vi også, at der overføres vigtig viden fra projekteringen til selve udførelsesfasen.

Den geotekniske tilsynskontrol vil typisk omfatte kontrol af jordbundsforholdene, hvor NIRAS’ eksperter verificerer, at de geotekniske parametre stemmer overens med de i projekteringen forudsatte parametre. Det geotekniske tilsyn kunne også omfatte kontrol af rammejournaler ved fundering med rammede pæle.

I NIRAS har vi altid taget vores ansvar over for det omgivende samfund meget alvorligt. På den baggrund er det også naturligt, at FN’s 17 verdensmål står helt centralt i vores arbejde. Vi tilstræber at efterleve verdensmålene i størst mulig grad i vore projekter for derigennem at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Vil du vide mere?

Jacob A. Bjørnager Elholm

Jacob A. Bjørnager Elholm

Afdelingsleder for geoteknik i Allerød

Allerød, Denmark

+45 4299 0319

Se også: