Maria Heisterberg Hansen MHN Holding Sample NS 05905 1920 Photo Kristine Mengel

Forurening med PFAS eller pesticider

I NIRAS finder du en lang række af eksperter, der arbejder specialiseret med undersøgelser, oprensning og udvikling af forurening med stoffer som PFAS eller pesticider.

Hvad er PFAS?

PFAS er syntetiske kemikalier, der er resistente over for nedbrydning i miljøet. 

For mange er PFAS bekymrende på grund af langvarige miljø- og sundhedseffekter.

PFAS er en forkortelse for et stort antal fluorholdige organiske stoffer betegnet perfluoralkyl- og polyfluoralkylstoffer, hvoraf de mest kendte forbindelser er PFOS og PFOA. Stofferne er industrielt fremstillede og forekommer ikke naturligt.

PFAS-forbindelserne har været anvendt som smudsafvisende overfladebehandling af tekstiler, papir og pap, som hjælpemiddel i forbindelse med forchromningsprocesser og i nogle typer af brandslukningsskum siden sidst i 60’erne.

De meste kendt PFAS-kilder er brandøvelsespladser, og efter forbud mod PFOS er der anvendt andre PFAS-forbindelser i brandskum. Selv om der ved mange af disse pladser ikke har været anvendt PFOS-holdige brandskum i mange år, findes der stadig PFOS-forurening i jord og grundvand.

Mange PFAS-forbindelser findes på lave niveauer under kvalitetskrav i drikkevandsforsyninger. Heriblandt kan nævnes fund af TFA (trifluoreddikkesyre) i 219 ud af 247 grundvandsindtag ved Miljøstyrelsens massescreening for pesticider i 2020.  Årsagen vurderes at skylde andre kilder end pesticider, og da TFA i princippet er den mindste PFAS-forbindelse, som findes, kan det ikke afvises, at det kan skyldes afbrænding af fluorpolymer eller andre fluorerede forbindelser.

Skærpede kvalitetskriterier og udfasning af PFAS i miljøet

Miljøstyrelsen har i juli 2021 endnu en gang skærpet kvalitetskriterier for PFAS-forbindelser i grundvand og jord. Det øger behovet for undersøgelser af mulige kilder.

Fra 2000–2006 har der været fokus på at udfase anvendelse af især PFOS i produkter, og der er indført mange EU-restriktioner om salg og import af produkter, der indeholder PFOS. På trods af, at PFOS har været forbudt siden 2008-2011, findes det stadig i miljøet i grundvand, spildevand, slam og jord.

PFAS herunder problemstof PFOS

NIRAS har stor erfaring med at udarbejde historiske redegørelse over mulige kilder til PFAS-forbindelser og gennemføre undersøgelser af jord-og grundvandforurening såvel som overfladevand og biota samt udarbejde risikovurdering og forslag til afværgetiltag.

Den største udfordring ved disse kildeundersøgelser er at vurdere, hvornår forurening er opstået, idet sammensætningen i PFAS-holdige produkter har ændret sig over tiden. Da PFAS-forbindelser er persistente kan en ældre forurening udgøre en stor forureningsandel, selv om der er sket et nyere spild med mere mobile PFAS-forbindelser.

Igennem to årtier har NIRAS været en af Forsvarets væsentligste rådgivere inden for jord- og grundvandsforurening i Danmark. Det har givet os en helt særlig ekspertise inden for PFAS-forureninger.

En PFAS-forurening er et problem, fordi den er persistent, altså svært nedbrydelige i naturen, er Toksiske over for mennesker, planter, dyr og vandlevende organismer, ophobes i fødekæden (er Bioakkumulerende), og er Mobilt, dvs. de er særlig problematiske PBT- og PMT-stoffer (Substances of Very High Concern - SVHC).

Hvad er pesticider?

Pesticider kan bruges til at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod skadedyr/svampeangreb eller påvirke plantens vækst. ​Pesticider kaldes også for sprøjtemidler, sprøjtegift eller plantebeskyttelsesmidler. Desværre truer pesticider og deres metabolitter (nedbrydningsprodukter) kvaliteten af den danske grundvandsressource og dermed vandforsyningen.

NIRAS har en bred og tværfaglig indgangsvinkel til at løse pesticidproblematikken - fra sikring af kommende drikkevand for fremtidens generationer til leverance af drikkevand i god kvalitet til nutidens forbrugere. Vores opgaver og løsninger omfatter tre hovedområder:

 • Vandforsyning (vandbehandling, strukturanalyser, indvindingsstrategi, renovering af kildepladser og vandværker)
 • Kortlægning og beskyttelse (grundvandsmodellering, grundvandsbeskyttelse, BNBO, vandplaner, taksation og erstatningsspørgsmål)
 • Forureningskilder (forureningsundersøgelser og risikovurdering, kildeopsporing ved historik og arealanvendelseskortlægning, kildeopsporing ved fysiske undersøgelser af geologi, hydrogeologi og forurening, anvendelseshistorik for stoffer, risikovurdering, herunder skelnen mellem punkt- og fladekilde, tidshorisont for udvaskning/gennembrud/aftagen, afværgeindsats ved forureningskilder ved afværgepumpning mv. og akut indsats samt risikovurdering af akutte spild)

Gennem NIRAS’ arbejde med pesticidproblematikker for en række forskellige samarbejdspartnere (forsyningsselskaber, kommuner, regioner og miljøstyrelsen) har vi opnået et godt kendskab til forskellige vinkler i forbindelse med pesticider i grundvand. Nedenfor har vi listet en række ydelser relateret til pesticider, som vi tilbyder:

 • Risikominimering ved udvidelse eller etablering af ny kildeplads
 • Problemafklaring ved forurening på eksisterende kildeplads
 • Afhjælpende tiltag og risikovurdering ved akutspild
 • Grundvandsmodellering
 • Opsporing og undersøgelser af forureningskilder (punkt- og fladekilder)
 • Afværgetiltag ved forureningskilder eller kildeplads
 • Vandbehandling på boringsniveau (decentral vandbehandling)
 • Grundvandsbeskyttelse
 • Samarbejds- og partnerskabsprojekter

 

Vil du vide mere?

Camilla Kjær

Camilla Kjær

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 3078 7573

Niels Christian Damgaard

Niels Christian Damgaard

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 2124 4187

Se også: