Bakkelunden I Horsens NS 09236

Bæredygtig jordhåndtering og jordstrategier

Vi hjælper med at indføre strategisk og bæredygtig jordhåndtering i jeres projekter. I sparer både penge og CO2.

I NIRAS mener vi, at overskudsjord skal ses som en ressource – ikke som affald. Vi rådgiver jer på et helt overordnet strategisk niveau eller helt ned på projektniveau. Vi har et bredt felt af eksperter inden for bæredygtig jordhåndtering og jordstrategier. Sammen med jer sammensætter vi den optimale løsning til jeres behov.

Vi hjælper jer med at skabe overblik over de muligheder, der findes. I NIRAS har vi samlet et godt team af eksperter, der sammen med jer kan vurdere, hvad der skal til. Vi inddrager planlæggeren i forhold til, hvad der landskabsmæssigt er muligt, geoteknikeren i forhold til hvilke jordtyper, der er, og hvad det giver af muligheder for genanvendelse, og miljøeksperternes vurdering af de konkrete miljøforhold. Et stærkt tværfagligt team, der løfter i fællesskab for at gøre en forskel.

Kommuner og bygherrer bruger hvert år millioner af kr. på at køre overskudsjord væk fra byggepladser. Hvis vi i stedet ser jorden som en vigtig, genanvendelig ressource, som man kan genanvende lokalt i projektet eller i andre projekter i lokalområdet, er der tonsvis at spare både på kroner og CO2.

”Det er vigtigt, at kommunerne  og bygherren lægger en plan for overskudsjorden, allerede når byggeprojekterne bliver født - ikke først når lastbilen er læsset”

Jette Karstoft, miljøingeniør, NIRAS

 Der er i dag ikke krav om en overordnet plan for, hvordan overskudsjord nyttiggøres. I takt med, at råstoffer bliver en begrænsende faktor, stiger behovet for at nyttiggøre den overskudsjord, som opstår i forbindelse med udvikling af vores byer og infrastruktur.

Der er to måder man kan arbejde strategisk med tidlig planlægning – enten på strategisk niveau i kommunen, hvor der fx udarbejdes en overordnet strategi for bæredygtig jordhåndtering i kommunen – eller på projektniveau hvor der arbejdes helt lokalt med reducering og genanvendelse i projektet. Begge dele er vigtige i den bæredygtige dagsorden.

 

Jordstrategier på et overordnet niveau

Vi hjælper jer gerne med at få jordstrategier ind i jeres planer på et helt overordnet niveau som fx i lokalplaner eller generelle strategiske planer, der skaber nye muligheder for jer.

Tænker man overskudsjorden ind i kommune- og lokalplanlægningen tidligt i planlægningsfasen opstår der nye gode muligheder. Vores erfaring viser, at der oftest kan findes egnede projekter, hvor overskudsjord kan nyttiggøres og give værdi til lokalområdet. Samtidig formindsker man risikoen for at overskudsjorden ender som et restprodukt der transporteres over lange afstande i stedet for at blive anvendt lokalt. Jordtransporten belaster miljøet og er med til at fordyre de forskellige bygge- og anlægsprojekter.

For at skabe en operationaliserbar jordstrategi, hjælper vi jer fx med at udstikke nye strategiske retningslinjer, nye overordnede arbejdsprocedurer, udbudsformer og samarbejdsmodeller. Vi sikrer at I får en jordstrategi der kan føres ud i livet og som skaber nye lokale muligheder som fx. sundhedslandskaber, rekreative landskaber, støjvolde eller klimatilpasningsprojekter.

En jordstrategi indeholder en prognose af den forventede udvikling i mængde af overskudsjord og af den fremtidige anvendelse, der opstår fx i forbindelse med udbygning af en kommune. Samtidig indeholder den planer om hvordan jorden vil blive nyttiggjort

NIRAS har også udarbejdet et digitalt værktøj, der kan beregne en forventet mængde overskudsjord fra de enkelte ramme-områder ud fra rammer vedtaget i kommuneplanen samt BBR oplysninger. På denne baggrund udarbejdes en prognose for overskudsjord i en periode på 12 år.

”Med en Jordstrategi får vi realiseret projekter, som det ellers ville have kostet mange millioner at få iværksat. Vores jordstrategi er både en kæmpe fordel for miljøet og for de mange lokale virksomheder, der ikke længere skal køre langt og betale dyrt for at komme af med deres overskudsjord.”

Jan Michelsen, udviklingsdirektør, Miljø og Teknik, Vordingborg Kommune

Jordstrategier på projektniveau

Har du et konkret projekt, hjælper vi gerne med at udarbejde en skræddersyet jordhåndteringsplan. En sådan jordhåndteringsplan, vil som regel indeholde en prøvetagningsstrategi, en geoteknisk vurdering af genanvendelsespotentialet for jordtyperne, et mulighedskatalog for genanvendelse, evt. udnyttelse af jordbank og evt. hjælp til at finde lokale jordmodtagere, hvis der ikke er anvendelsesmuligheder i selve projektet.

Genbrug af jord understøtter FN’s verdensmål

Desuden vil en strategisk planlægning for håndtering af jordressourcen medvirke til, at understøtte FN’s verdensmål nr. 8 om forbedret råstofudnyttelse og økonomisk vækst uden miljøforringelse, mål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, mål nr. 12 om ansvarlig forbrug og produktion samt mål nr. 17 om tilskyndelse af nye givtige partnerskaber.

Vil du vide mere?

Jette Karstoft

Jette Karstoft

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 8732 3220

Søren Helt Jessen

Søren Helt Jessen

Markedschef

Holbæk, Denmark

+45 4810 4645

Se også: