Natur og vandmiljø

Male employee standing outside. Jakob Badsberg Larsen (JLA)

Vi rådgiver om alle opgaver inden for natur og vand. Du kan altid forvente helhedsorienterede løsninger, som tager afsæt i den nyeste viden og myndighedskrav.

NIRAS rådgiver om naturgenopretning og -beskyttelse, vand- og naturplaner, vandløbsadministration, naturforvaltning, landbrug og dambrug, naturbeskyttelsesbestemmelser og husdyrbekendtgørelsen.

Vi leverer helhedsorienteret vandplanlægning med konceptet HELVA fx grønne løsninger ved ekstremregn og stormflod. På det maritime område har vi særligt erfaring med screening og kortlægning af marin natur og biodiversitet.

Ved hjælp af eDNA analyser i vand- og sedimentprøver kortlægger vi biodiversiteten i vandmiljøet både i fersk- og havvand.