Employee Working In A Creek. Low Res. Carsten Bjorn CAB Mads Lottrup Jyde MLJ NS 08381 Foto Thomas Sjørup

Natur, biodiversitet og vandkvalitet

Vi bidrager til at sikre optimale rammer for at realisere dit projekt inden for natur, biodiversitet og vandkvalitet, hvori miljø indgår som en parameter.

Natur og biodiversitet

Natur og biodiversitet definerer ofte rammer og begrænsninger for NIRAS' kunder. Natur og biodiversitet er også en ressource, som med en lille indsats ofte kan forbedres i forbindelse med fx bygge- og infrastrukturprojekter.

Mere biodiversitet er til gavn for naturen. Men ofte også til gavn for mennesker. Forbedring og bevarelse af natur og biodiversitet bidrager til at realisere FN's verdensmål (SDG 15 Life on Land) og EU's ambitiøse biodiversitetsstrategi 2030.

NIRAS' eksperter har nøje kendskab til national og international lovgivning om natur og biodiversitet. Det er ofte en forudsætning for, at vores kunders projekter kan gennemføres. Vi finder jeres vej gennem myndighedernes regler og sagsbehandling fra start til færdigt projekt.

NIRAS tilbyder kortlægning og overvågning af biodiversitet, arter og naturtyper (fx bilag IV-arter, beskyttede naturtyper, habitatnaturtyper, invasive arter, rødlistede arter, §3-natur, habitatnatur mm). I vores arbejde med kortlægning af biodiversitet er vi bl.a. førende i at anvende moderne DNA-metoder (eDNA) til analyse af biodiversitet i jord-, vand- og sedimentprøver fra både ferskvand og havvand. NIRAS har et tæt samarbejde med danske forskningsinstitutioner om at udvikle og anvende DNA-baserede metoder til undersøgelse og vurdering biodiversitet.

NIRAS udarbejder plejeplaner for naturområder og grønne arealer. Vi kan optimere og forbedre natur- og biodiversitet i forbindelse med infrastruktur og bebyggelse, afhængigt af kundens behov og ønsker. Vi kan planlægge og projektere erstatningsnatur og andre afværgeforanstaltninger, som kan være nødvendige for at realisere vores kunders projekter.

Vandkvalitet

De seneste år er der kommet større og større fokus på tilstanden af vores vandmiljø og på aktiviteter, der kan medføre en forurening og påvirkning af vandmiljøet. Vi har et godt og varieret vandmiljø i Danmark lige fra hav og fjorde til søer, åer og vandløb, som vi skal værne om, samtidig med at infrastrukturen udvikler sig, og man gennemfører nye bygge- og anlægsprojekter. 

Vandområderne er kendetegnende for Danmarks natur og er en stor ressource. Derfor kan vand og vandkvalitet ofte sætte rammerne for vores kunders projekter. I vores rådgivning ser vi flere og flere eksempler på, at der med en ganske lille indsats kan skabes en forbedring, som er til gavn for både bygherre og vandmiljø.

NIRAS' eksperter har nøje kendskab til national og international lovgivning om vand og ikke mindst samspillet til anden miljølovgivning såsom Natura 2000 og miljøvurdering. Det er ofte en forudsætning for, at vores kunders projekter kan gennemføres. Vi finder jeres vej gennem myndighedernes regler og sagsbehandling fra start til færdigt projekt.

NIRAS rådgiver om naturgenopretning og naturbeskyttelse, vand- og naturplaner, vandløbsadministration, naturforvaltning, landbrug og dambrug, naturbeskyttelsesbestemmelser og husdyrbekendtgørelsen.

Vi leverer helhedsorienteret vandplanlægning med konceptet HELVA fx grønne løsninger ved ekstremregn og stormflod. På det maritime område har vi særligt erfaring med screening og kortlægning af marin natur og biodiversitet.

Tilslutning og udledning til recipienter

NIRAS tilbyder bl.a. udarbejdelse af ansøgning om tilslutnings- og udledningstilladelser iht. Miljøbeskyttelsesloven samt recipientvurderinger, der indgår i og ligger til grund for en tilladelse.

Recipientvurderinger inddrager viden om recipienten fra indsamlet data igennem tiden via databaser samt NOVANA-undersøgelserne, som vandområdeplanerne bygger på. Vi gennemfører vurderinger af alle tilstandsparametre, fysiske forhold og vandkvaliteten, som både inkluderer de biologiske parametre og kemiske parametre i form af miljøfarlige stoffer.

Vi sikrer, at vurderingerne omfatter både den økologiske og kemiske tilstand for den nærmeste recipient samt slutrecipient. Foruden recipientvurderinger forholder vi os til kvaliteten af vandet, der skal udledes. Er det en større udledning, kan vi udarbejde forslag til blandingszoner. Uanset størrelsen på udledningen (regnvand, renset spildevand, afværgevand, oppumpet grundvand etc.), kan vi vurdere, om udledningen vil have en påvirkning på recipienten ift. gældende vandområdeplaner og fastsatte miljøkvalitetskriterier.

Jordforureninger kan også påvirke vandmiljøet. NIRAS tilbyder både indledende og videregående undersøgelser i overfladevand. Vi har specialistviden inden for dette emne og kan tilbyde flere forskellige tilgange afhængig af problematikken og omfang.

Kortlægning af miljøfarlige stoffer og risikovurdering

I NIRAS sætter vi en ære i vores faglighed. Et projekt kan indvirke på miljøet på mange måder. Derfor har vi flere miljøkemikere og økotoksikologer ansat, der er eksperter i kemiske stoffers vekselvirkning med naturen. Desuden arbejder vi tværfagligt og kan til en hver tid inddrage de rette fagkompetencer for at levere det bedste produkt.

Vores specialister har stor erfaring med kildeopsporing samt kortlægning af kemikalier og miljøfarlige stoffer i miljøet for både naturlige og menneskelige udledninger. Vi hjælper også gerne med planlægning, prøvetagning og analyser i dit projektområde og efterfølgende tolkning af resultaterne.

Vi har stor erfaring med at vurdere risikoen ved kemiske stoffers påvirkning på miljøet. I risikovurderingerne tages bl.a. højde for stoffernes opførsel og evne til at fordele sig i forskellige faser som luft, vand, jord og biologisk materiale ud fra deres struktur og fysisk kemiske egenskaber, samt viden om kemiske omdannelser og nedbrydning. Denne viden inddrages også ofte i modellering, når der er behov for det, til at regne på komplicerede problemstillinger.

Sammenhold af data med de aktuelle miljøkvalitetskrav indgår i alle vores opgaver, ligesom vi kan udlede/udarbejde miljøkvalitetskrav for nye stoffer, hvis det er nødvendigt.

Vil du vide mere?

Martin Hesselsøe

Martin Hesselsøe

Markedschef (Natur & Biodiversitet)

Aalborg, Denmark

+45 4097 9503

Karen Søgaard Christiansen

Karen Søgaard Christiansen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2345 3053

Relaterede ydelser

Se også: