Drikkevand ALNI Foto Til Ydelse Min

Drikkevand

Når det gælder drikkevand, har vi både kapaciteten, erfaringen og den nyeste viden. Vi hjælper forsyningsselskaber med at sikre fremtidens vandforsyning.

At sikre forsyning med rent drikkevand er en opgave, som ændrer sig markant i disse år. Her i Danmark går udviklingen fra simpel vandbehandling til moderne fødevareproduktion i lukkede systemer med stadig mere avanceret brug af digital procesovervågning.

Udviklingen skyldes en række faktorer som fx tilstedeværelsen af miljøfremmede stoffer i grundvand, indførelse af prisloft og krav om effektivisering, lovkrav om indførelse af Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) samt ikke mindst forsyningsselskaberne selv, der inden for de seneste ti år har etableret sig som effektive og ambitiøse forvaltere af vandkredsløbet.

NIRAS tilbyder markedsledende ekspertrådgivning inden for vandforsyning, som bidrager til at møde forbrugernes efterspørgsel på rent drikkevand og efterleve myndighedernes krav om effektivisering samt høj forsyningssikkerhed.

Vi rådgiver dig efter dit behov – som din projekteringsrådgiver, bygherrerådgiver, totalrådgiver eller sparringspartner. NIRAS har erfaring og ekspertise inden for alle typer vandforsyningsprojekter. Lige fra grundvandskortlægning, vandkvalitet og bæredygtig indvinding over etablering og renovering af kildepladser, vandværker og ledningsnet til Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) og din strategiske vandforsyningsplan.

Fremtidens vandforsyning

Fremtidens vandforsyning er digital og med langt større forsyningssikkerhed end i dag. Vandkvaliteten sikres på helt nye måder. På råvandssiden tilbyder vi allerede nu decentrale løsninger, som effektivt kan rense for miljøfremmede stoffer. Både på vandværker og i ledningsnet vil den digitale overvågning kunne give større forsyningssikkerhed. Ligesom et øget samarbejde forsyningerne i mellem om fælles forbindelser og nye fælles vandværker vil bidrage til en mere effektiv, klimavenlig og sikker vandforsyning. I NIRAS ser vi frem til at hjælpe forsyninger med denne udvikling.

Blødgøring af drikkevand

I områder med hårdt vand vil central blødgøring i stigende omfang blive etableret. Vi hjælper med at bygge fremtidens vandværker med fokus på den sidste nye forskning inden for avanceret vandbehandling. Mange danske forsyningsselskaber har truffet den store beslutning om at implementere central blødgøring af deres drikkevand. At indføre blødgøring på de danske vandværker er en radikal forandring, idet man hidtil har benyttet relativ simpel vandbehandling takket være vores rene grundvand.

Derfor er central blødgøring et paradigmeskifte i Danmark, hvor NIRAS rådgiver flere af landets største forsyningsselskaber og hjælper dem til at opnå helhedsorienterede løsninger og med at vælge den rette teknologi til blødgøring. Den rigtige løsning kan variere fra det ene vandværk til det andet, og beslutningen om blødgøring vil både have miljømæssig og samfundsøkonomisk indvirkning.

Beregn dit potentiale for blødgøring

Her er et gratis og landsdækkende beregningsværktøj, som kan give dig svar på, hvad vandets hårdhed og kalkudfældningspotentiale er for netop dit vandværk.

NIRAS rådgiver for eksempel Danmarks største forsyningsselskab HOFOR, der er i gang med at nybygge syv af deres største, regionale vandværker, som i fremtiden skal forsyne hovedstadsområdet med blødgjort drikkevand. Det er det største projekt inden for vandforsyning, som Danmark har set i adskillige årtier. NIRAS designer i et konsortium med Krüger de avancerede procesanlæg med blødgøring efter pellet-metoden til de syv nye kæmpevandværker. Læs mere om projektet her.

Kildesporing i drikkevand

I Danmark har vi høj forsyningssikkerhed, men alligevel sker det, at drikkevandet rammes af forurening. Her har NIRAS ekspertisen til at hjælpe med at lokalisere, kildespore og stoppe forureningen.

Vi har flere produkter til øget egenkontrol og sporing af coliforme bakterier i meget lave koncentrationer – både i boringer, på vandværker og i ledningsnettet. Produkterne er eksempelvis:

  • HiVoSa, som er et apparat, der ved brug af teknikken bag Cross Flow filtration skånsomt kan opkoncentrere bakterier i drikkevandet, så der opnås en ekstremt lav detektionsgrænse.

  • Alonda, som er en mobil prøvetagningsenhed, der kan placeres i forbindelse med centrale knudepunkter i ledningsnettet og automatisk udtager prøver på respons fra en hvilken som helst sensor.

Vi anvender desuden hydraulisk modellering til at simulere og forudsige udbredelsen af en forurening og til at identificere potentielle kilder til forureningen. Samspillet mellem de fysiske prøver og en hydraulisk model kan optimere indsatsen og reducere påvirkningerne af en forurening væsentligt.

I NIRAS har vi en bred gruppe af vandkvalitetsspecialister, der står klar til at hjælpe dig med dit specifikke problem.

Vandtab og lækagekontrol

Vi rådgiver forsyningsselskaber nationalt såvel som internationalt om, hvordan man effektivt nedbringer og kontrollerer vandtab (Non-Revenue Water) fra ledningsnettet. Vi arbejder målrettet og struktureret i overensstemmelse med gældende ”best practices” fra IWA (International Water Association) og sikrer derved fokus på de rette komponenter og tiltag for den enkelte forsyning.

Gennem samarbejde med både danske og internationale partnere inddrager vi desuden de nyeste teknologier og ekspertviden. Blandt andet har NIRAS deltaget som facilitator og projektleder i LEAKman partnerskabet, hvor ni danske, markedsledende virksomheder har samarbejdet om at udvikle et holistisk state-of-the-art koncept inden for kontrol og optimering af vandtab (NRW Management & Water Loss Control). Læs mere her.

Vil du vide mere?

Christian Rosen Balder

Christian Rosen Balder

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 4299 9293

John Brian Kristensen

John Brian Kristensen

Markedschef

Aarhus, Denmark

+45 8732 3219

Se også: