Design og projektering

Building facade of Axel Towers in Copenhagen seen from a worm's eye view

Få hjælp til at designe og projektere dit byggeri. Vi byder på professionel projektledelse med stærke faglige ekspertiser.

Totalrådgivning

Som totalrådgiver er vi ansvarlig for den samlede rådgivning gennem hele processen. Fra idé og programmering gennem forslag, projektering og udbud, til udførsel og det færdige byggeri. På den måde er det kun nødvendigt at indgå én rådgivningsaftale.

Renovering og ombygning

Vi renoverer alle bygninger uanset alder, type og særlige hensyn. Udover de normale vedligeholdstekniske opgaver (nyt tag, nye vinduer, nye installationer) kommer der hele tiden nye opgaver til.

  • Energirenovering: Nye, skærpede lovkrav til energireduktion af f.eks. byggeri.
  • Miljøskadelige stoffer: Lokalisering og fjernelse af farlige stoffer inden for området (PCB, asbest, radon, skimmelsvamp m.m.)
  • Bygningsfysik: Uforvarende ændringer af bygningen kan medføre problemer med fugt, træk, varme, kuldebroer, luftfugtighed, m.m.
  • Klimasikring: De seneste års kraftige regnskyl har medført nye opgaver med at sikre eksisterende bygninger mod skader fra disse regnskyl.

På grund af den demografiske ændring af befolkningen sker der for øjeblikket store tilpasninger inden for bygninger til undervisning og boliger. Vi samarbejder med mange kommuner og boligselskaber om at tilpasse dette område til fremtidens behov.

Vores erfaringer dækker herudover renovering inden for blandt andet erhvervsbyggeri, pharma, idrætsanlæg og bevaringsværdige bygninger.

Et godt teknisk bygningsdesign bygger på lydhørhed

For at kunne designe en moderne bygning, er der i dag brug for mange tekniske fagligheder. NIRAS’ kompentencer inden for teknisk design spænder fra konstruktioner over installationer til specialer som brand, indeklima, energi og akustik med flere.

Det kræver en effektiv projektledelse at orkestrere de mange fagligheder, så de kommer til at spille effektivt sammen. Derfor lægger vi stor vægt på at besætte vores projekter med dygtige projektledere, ligesom vi lægger vægt på, at de enkelte fagligheder har øje for hinandens fagområder, så de arbejder sammen.

I NIRAS har vi fokus på at være lydhøre over for såvel bygherre som øvrige samarbejdspartnere. Samtidig sørger for, at vi selv spiller aktivt ind med vores kompetencer på rette vis og tidspunkt – både på det faglige og projektledelsesmæssige plan.

På den måde tror vi på, at vi bedst lykkes med at designe en bygning, som bygherren og brugerne bliver glade for at færdes i mange år frem. Bygningssyn og klimasikring, hvor NIRAS vurderer tilstand, levetider og renoveringsbehov.

Bygningssyn - vi går bygningen efter i sømmene

Bygningssynet kan have flere formål, men er næsten altid et spørgsmål om vurdering af tilstand, levetider og renoveringsbehov.

Omfanget kan være alt fra en parcelhusejers årlige gennemgang af sit hus til systematiserede drifts- og vedligeholdseftersyn i offentlige institutioner og boligselskaber.

Slutprodukterne af disse bygningssyn kan være tilstandsrapporter, vedligeholdsplaner, investeringsbudgetter, værdiopgørelser. Hertil kommer forundersøgelse for senere renoveringsarbejder eller lignende. NIRAS har omfattende kompetencer inden for alle kategorier og opgavetyper.

Et aspekt, der er blevet meget aktuelt inden for de seneste år, er de klimamæssige forandringer, som stiller stigende krav til vores bygninger. Det klimamæssige aspekt gør sig også gældende i vores bygningssyn. Vi efterser klimaskærmen, som tidligere har været den primære årsag til evt. vandindtrængning, f.eks. ved klimasikring af ejendomme. Og derudover vil det nu også vil være nødvendigt at vurdere bygningens udfordringer med tilstrømmende vand. Det kan være vand på grunden og fra nabogrunde samt opstuvningsproblemerne fra offentlig kloak.

NIRAS kan udarbejde flowkort eller oversvømmelseskort, der viser strømningsveje for overfladevand på grunden og fra nabogrunde. Vi laver ”bluespot”-analyser, der indikerer, hvor risikoen er størst for, at overfladevand trænger ind i bygningen. Disse oplysninger vil danne grundlag for en efterfølgende sikring af bygningen.

Oprethold normal drift selv under ombygning

Vi har arbejdet inden for såvel somatisk som psykiatrisk område, og vi har stor erfaring med ombygning og tilpasning af eksisterende hospitalsbygninger og installationer.

Langt de fleste sygehusopgaver er gennemført på sygehuse, som samtidig har skullet opretholde en så normal drift som muligt. Derfor har NIRAS stor erfaring med at indarbejde driftshensyn i planlægningen.

For hele tiden at udvikle og styrke den faglige profil hos vores medarbejdere har vi dannet en erfaringsgruppe på tværs af vores kontorer. På den måde deles erfaringer og læring fra projekter i hele Danmark mellem medarbejderne og dermed kommer bygherrerne til gode.