Projekt

Online-model hjalp Frederiksberg Forsyning med hurtigt at få kontrol over drikkevandsforurening

Udbedring af vandledninger på Nyelandsvej i forbindelse med forureningssagen i marts 2021.

Udbedring af vandledninger på Nyelandsvej i forbindelse med forureningssagen i marts 2021.

En hydraulisk model af hele forsyningsområdet gjorde det muligt for Frederiksberg Forsyning at reagere hurtigt, da en forurening af drikkevandsforsyningen ramte. Den effektive kildesporing blev udført i tæt samarbejde med NIRAS.

15. november, 2021
  • SDG: #6
  • Sektor: Vand, Data & Digitalisering
  • Lande: Danmark
  • Klient: Frederiksberg Forsyning

I begyndelsen af 2021 rammer en forureningssag drikkevandsforsyningen på Frederiksberg i København. Fund af coliforme bakterier (jordbakterier) i drikkevandet resulterer i første omgang i, at hele forsyningsområdet – ca. 104.000 indbyggere – skal koge deres vand, før det kan drikkes. Men takket være en komplet, digital model af drikkevandsledningerne i forsyningsområdet er Frederiksberg Forsyning i stand til hurtigt og effektivt at spore forureningen.

Forureningen blev opdaget lørdag den 27. februar. I forbindelse med et ledningsarbejde undrer forsyningsselskabet sig over, at de ikke kan skylle de nylagte vandledninger rene. Det viser sig, at det skyllevand, som bliver benyttet, også indeholder coliforme bakterier. Derfor iværksætter forsyningsselskabet omgående en kogeanbefaling efter koordinering med myndighederne, og kildesporingen går i gang.

Hydraulisk online-model gav et godt udgangspunkt

Nu var spørgsmålet, hvor i de godt 170 km hovedledningsnet, som Frederiksberg Forsyning råder over, at forureningskilden skulle findes. Opgaven blev ikke lettere af, at vandet i ledningerne kommer fra fire forskellige forsyningskilder, der ikke nødvendigvis er i drift samtidigt.

Men allerede på det første aktionsmøde, der blev afholdt samme dag, som forureningen blev opdaget, kunne Frederiksberg Forsyning sammen med en ressourceperson fra NIRAS gå i gang med at indkredse problemområdet. Det kunne man, fordi forsyningen i 2018 besluttede at opgradere deres gamle, statiske ledningsnet-model til en dynamisk online-model. Samtidigt lavede man et samarbejde mellem NIRAS og forsyningsselskabet om at drifte og vedligeholde online-modellen.

Effektiv kildesporing

Online-modellen er lavet med systemet Aquis. Den henter automatisk målinger hver 5. minut fra alle indpumpninger, sektionsbrønde og trykloggere i ledningsnettet. På den baggrund beregner modellen hvert 15. minut automatisk tryk, flow og vandkvalitet for hele ledningsnettet. Den beregnede vandkvalitet i modellen viser, hvor stor en procentdel af vandet der kommer fra de forskellige forsyningskilder og dermed vandets sammensætning i enhver del af forsyningsnettet.

Tæt samarbejde

  • Siden 2018 har Jesper Holm Jørgensen fra NIRAS siddet 1-2 dage om ugen hos Frederiksberg Forsyning som ressourceperson.
  • Hans opgaver er blandt andet at vedligeholde og verificere, at online-modellen i Aquis fungerer, som den skal.
  • I februar/marts 2021 arbejdede han intensivt på forureningssagen i tæt samarbejde med Frederiksberg Forsynings medarbejdere.
  • Efter forureningssagen har NIRAS rådgivet Frederiksberg Forsyning om idriftsættelse af ledningerne i problemområdet, ligesom der blev udarbejdet en procedure for prøvetagning, skylning og risikovurdering.

"Den store styrke ved at have sådan en online-model var, at vi uden videre på det allerførste møde kunne åbne modellen og se på, hvordan vandet bevægede sig rundt i nettet. Og vi kunne løbende bruge modellen til at udpege nye prøvetagningssteder. Jeg vil gætte på, at vi sparede ca. én uge i kildesporingsarbejdet, fordi vi havde online-modellen."

siger Jesper Holm Jørgensen, som er projektleder i NIRAS og sidder som ressourceperson hos Frederiksberg Forsyning.

På den måde kunne man allerede på det første aktionsmøde konstatere, at det område, hvor forureningen var fundet, modtog blandet vand fra alle fire forsyningskilder i ledningsnettet.

Online-modellen blev et essentielt værktøj i kildesporingen af forureningen sammen med et omfattende program for vandprøver, daglige aktionsmøder og tæt dialog med myndigheder såvel som borgere.

Sådan blev det muligt for Frederiksberg Forsyning løbende at indsnævre området med kogepåbud, mens kildesporingen og prøvetagningsprogram var i gang. På den måde kunne kogeanbefalingen ophæves hurtigere for de områder, der kunne dokumenteres som ”rene” ud fra vandprøver og modellens flowberegninger.

I sidste ende – efter ti dage – kunne man aflyse kogepåbuddet helt, da forureningskilden var blevet lokaliseret og afskåret fra nettet.

Se videoen herunder, som viser, hvordan problemområdet blev indkredset dag for dag, og kogepåbuddet derfor gradvist kunne hæves (Grafik: Frederiksberg Forsyning).

Vil du vide mere?

Jesper Holm Jørgensen

Jesper Holm Jørgensen

Projektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4679

Gitte Marlene Jansen

Gitte Marlene Jansen

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 4810 4563

Se også: