Strategisk Mobilitetsplanlægning Min

Bæredygtig mobilitetsplanlægning

I NIRAS arbejder vi med at fremme bæredygtig mobilitet, der understøtter et sundt hverdagsliv og tilgodeser klimavenlige transportløsninger.

Mobilitet er hverdagens lim

Med mobilitet som hverdagens lim er den med til at sikre, at vi kan deltage i samfundet og få vores arbejde og fritid til at hænge sammen. Mobilitet påvirker, hvor man kan bo og drive erhverv, og er med til at sikre, at man kan deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter, komme på arbejde, uddanne sig og trives. Det er også forudsætningen for, at turister og besøgende kan komme rundt. 

I NIRAS udarbejder vi mobilitetsstrategier i lokal, kommunal og regional skala. Når vi anskuer mobilitet ud fra et strategisk synspunkt, kigger vi på de helhedsmæssige sammenhænge i forhold til trafik, bystruktur og brugerbehov.

Vi sørger for at understøtte en bæredygtig mobilitet, hvor transport-tilbuddene er forskelligartede og fleksible. Dette indbefatter bl.a., at hvis vi som samfund skal indfri klimamålet for 2030, skal vi fordele vores rejsetid på andre mere bæredygtige transportformer end privatbilisme. I NIRAS arbejder vi bl.a. med transit-orienteret byudvikling (TOB). TOB styrker brugen af kollektiv transport ved at byudvikle omkring kollektive transportknudepunkter og skabe aktive lokalmiljøer med handel og funktioner relateret til byen.

Robuste mobilitetsløsninger

Igennem trafik- og mobilitetsplaner hjælper vi med at opbygge et stærkt mobilitetsnetværk, som er båret af løsninger, der svarer på udfordringer og potentialer med fokus på lokal forståelse og sociale aspekter. Borgerinddragelse, interessentanalyser og kommunikation er en vigtig del af processen for at skabe bedre, mere varieret og mere sammenhængende mobilitet. Vores tilgang til trafik- og mobilitetsanalyser er derfor inkluderende og helhedsorienteret.

Når man arbejder med mobilitet er det sjældent ‘one size fits all’. Gennem dataindsamling, interessent inddragelse og forankringsprocesser arbejder vi med lokaltilpassede løsninger. Her spiller lokale partnerskaber og forankringsprocesser en stor rolle, da det sikrer ejerskab, aktivering og fremtidssikring af området.

Vi har fokus på etablering, drift og vedligehold, og kommer med forslag til hvilke lavthængende frugter der kan være, fx i form af wayfinding (skiltning, ledelinjer, belægningsdesign), beplantning eller via samarbejde med lokale erhvervsdrivende omkring aktivering af facader og udearealer.

Bæredygtige transporttilbud i byerne

I byområder er det ofte problemet, at indfaldsveje og hovedtrafikårer sander til i myldretiden og skaber lange bilkøer. Det er uhensigtsmæssigt både for samfundsøkonomien, folkesundheden og for klimaet. Ændring af veje og trafik-flows påvirker bymiljøet. Derfor bruger vi trafikdata til at analysere muligheder og udfordringer, og ser bl.a. på kapacitet, fremkommelighed, sikkerhed og tryghed i et helhedsmæssigt perspektiv, hvor trafikale løsninger ses i sammenhæng med borgerne og bymiljøet. Vi tager altid udgangspunkt i lokalområdet og borgerne, der skal bruge området. Her er det alle lag i byen som spiller en rolle: Trafikale strukturer og logistik, oplevelsen af tryghed i byrummet, de lokale fællesskaber der kan styrke stedet, de erhvervsdrivendes interesser, byplanlægning og brugerinddragelse.

 

Ydelser:

  • Mobilitetsplaner på lokal, kommunal og regional skala
  • Helhedsorientet trafik og mobilitetsanalyser
  • Borgerinddragelse og interessentanalyser
  • Transit-orienteret byplanlægning (TOB)
  • Placemaking og partnerskaber
  • Design af knudepunkter for mobilitet

Vil du vide mere?

Julie Majlund Buschardt

Julie Majlund Buschardt

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4256 8292

Gunvor Riber Uggerhøj

Gunvor Riber Uggerhøj

Seniorkonsulent

Aalborg, Denmark

+45 6071 9015

Sofie Kirt Strandbygaard

Sofie Kirt Strandbygaard

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 2627 4013

Se også: