Byplanlaegning Dyrskuepladsen Small (1)

Byplanlægning

NIRAS’ byplanlæggere hjælper kommuner og private i hele landet med at udvikle byer og landskaber, som kan danne ramme om et bæredygtigt liv.

Når vi arbejder med byplanlægning, tænker vi i helheder og sammenhænge for at skabe bæredygtige løsninger i de ofte komplekse strukturer, der tegner vores byer. På samme måde hjælper vi kommuner med landskabsvurderinger som afsæt for blandt andet landsbyudvikling, ligesom vi rådgiver om alle aspekter af den kommunale byplanlægning fra planstrategi til kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner.

Sådan arbejder NIRAS med byplanlægning

God byplanlægning kræver, at vi agerer i tæt samspil med myndigheder, developere, fageksperter og borgere. I NIRAS har vi stor erfaring med at arbejde på tværs af fagligheder og interessenter. Ved at være en del af et stort, innovativt rådgivningshus kan vi skabe helhedsorienterede og gennemarbejdede projekter i alle dele af processen, hvor ideer og ønsker omsættes til planer og projekter, der fungerer i virkeligheden.

I NIRAS kan vi foruden byplanlægning trække på mange faglige discipliner som eksempelvis landskabsarkitektur, klima og miljø, digitalisering, infrastruktur, bygherrerådgivning, havneanlæg, samfundsøkonomi og antropologi.

Vi er altid åbne for et uforpligtende møde om, hvordan vi kan hjælpe netop dit projekt videre eller aflaste dig i hverdagen med faglig sparring og digitale løsninger.

Kulturarv og SAVE-registrering

Kulturarv kan skabe fundament for lokal udvikling, understøtte erhvervsudvikling og tiltrække både borgere og turister. Dermed udgør kulturarven en stor ressource som identitetsskaber og som mulig indtægtskilde.

Vores samfund er udviklet over generationer, og kulturarven findes i de fysiske spor fra denne udvikling i form af bevarede bygninger og bebyggede kulturmiljøer. Kulturarv er derfor helt centralt, når vi taler om langsigtet og bæredygtig byplanlægning.

I NIRAS har vi stor erfaring med at registrere den fysiske kulturarv ud fra SAVE-metoden. Vi kan varetage både den tekniske løsning i form af et digitalt registreringssystem, som efterfølgende kan publiceres på en offentligt tilgængelig visningsside.

Undervejs arbejder vi tæt sammen med både kommuner, foreninger mv., da det er vores erfaring, at en SAVE-vurdering står stærkest, når de lokale involveres og får mulighed for at bidrage med deres viden.

Som byplanlæggere bidrager vi også med at tydeliggøre, sikre og videreudvikle kulturhistoriske spor – eksempelvis igennem registrering og udpegning af kulturmiljøer, bevarende lokalplaner eller fysiske og strategiske udviklingsprojekter.

Klimatilpasning og grønne planer

Klimaforandringer har store konsekvenser for byer og det åbne land. Ved kysterne såvel som i boligområder skal vi kunne håndtere store mængder af vand. I NIRAS er vi eksperter i at arbejde tværfagligt med helhedsplaner for at sikre de bedste løsninger inden for klimasikring af ejendomme, bydele eller landområder – også ud fra et æstetisk og økonomisk synspunkt.

Vi arbejder med helhedsorienteret vandplanlægning – også inden for byplanlægning. Det betyder, at vi fokuserer på det samlede vandkredsløb, når vi rådgiver om eksempelvis lokal afledning af regnvand, mindre afløbssystemer, gigantiske skybrudstunneller samt stormflods- og kystbeskyttelse.

Som byplanlæggere arbejder vi tæt sammen med blandt andet kystteknikere, biologer og landskabsarkitekter for at skabe overblik over mulighederne for klimatilpasning og sikring i forbindelse med blandt andet midtbyplaner, rekreative områder eller byomdannelse. Samtidig afsøger vi også mulighederne for at opnå merværdi i løsningen – for eksempel inden for naturgenopretning, formidling af områdets kvaliteter eller turismemæssige potentialer.

Vi faciliterer dialogen mellem kommuner, forsyninger, borgere og andre interessenter, så alle problemstillinger og ønsker bliver bragt i spil. Her har vi blandt andet mulighed for at tilrettelægge dialog og proces ud fra FNs Verdensmål og dermed også afsøge andre supplerende værdier i løsningen – for eksempel inden for naturgenopretning, formidling af områdets kvaliteter eller turismemæssige potentialer.

Strategier og politikker

En fælles vision er et vigtigt grundlag i den strategiske udvikling af byer og landskaber. Vi hjælper kommuner med at udvikle og formulere de overordnede strategier og politikker og omsætte strategiske mål til handlinger, der kan bruges i byplanlægningen.

En god planstrategi sætter rammerne for kommunens fysiske udvikling og danner grundlag for revision af kommuneplanen. I NIRAS har vi stor erfaring med at facilitere dialogen om planstrategien med politikere, borgere og interessenter, ligesom vi også tilbyder at udføre nødvendige analyser, redegørelser, baggrundsnotater, illustrationer og kortbilag. Vi kan bl.a. gennem GIS-analyser undersøge potentialer for bosætnings- og erhvervsudvikling, turismeerhverv, klimatilpasning mv.

Vi har et indgående kendskab til planloven og rådgiver kommuner i alle aspekter af den fysiske planlægning, herunder også Agenda 21, turismestrategi og landsbyudvikling, som ofte indgår i planstrategien.

For mange kommuner er planstrategien blevet et afsæt for kommunens arbejde med FNs Verdensmål. I NIRAS har vi udviklet en metode til at screene, fokusere og konkretisere mulighederne for at tænke bæredygtighed ind i alle aspekter af et projekt eller en strategi – ofte på et tematisk og overordnet niveau, men også mere detaljeret med handleplaner og målopfølgning.

Flere kommuner arbejder også aktivt med arkitekturpolitikker. Alle steder har deres særkender og kvaliteter. Ved at formulere målsætninger og visioner for arkitekturen i lokalområderne får kommunerne og de private bygherrer tidligt i processen et værktøj til at screene projekter og sætte fokus på kvalitet i det byggede miljø. I arkitekturpolitikkernes spændingsfelt mellem bevaring og udvikling kan NIRAS bistå i hele processen – fra facilitering af dialog til formulering af den endelige politik og det efterfølgende arbejde med at omsætte politik til konkrete handlinger og anbefalinger.

Vil du vide mere?

Lisa Højfeldt

Lisa Højfeldt

Chefkonsulent, Byplanlægger

Aarhus, Denmark

+45 8732 3328

Se også: