Miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering

Miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Vi hjælper med at afklare og vurdere de miljømæssige rammer og forudsætninger for projekter samt planer på land og på havet.

NIRAS har igennem flere årtier udført VVM-redegørelser, nu miljøkonsekvensvurderinger, og miljøvurdering af planer for en lang række projekter og i forbindelse med mange former for planer.

Vi har 60 projektledere og 300 eksperter inden for miljøkonsekvensvurdering, miljøvurdering af planer, relaterede planlægningsopgaver, myndighedsansøgninger og miljøundersøgelser i forbindelse med blandt andet bane- og vejprojekter, industri- og procesanlæg, biogasanlæg, vindmølleparker, havne, kystbeskyttelsesprojekter, vandindvinding, turismeprojekter, butikscentre, sygehuse og kabelanlæg på havet, råstofudvinding mv.

Når et bygge- og anlægsprojekt er omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven, Natura 2000-reguleringen, vandrammedirektivet eller lignende, er det en fordel for dig som bygherre at gå tidligt i gang med forarbejdet. Det er centralt og omkostningsbesparende at få projektdesignet tilpasset til de miljømæssige rammer tidligt i processen.

Vores mange projektledere og eksperter er vante til at sætte sig ind i både developeres, virksomheders og myndighedernes arbejdsgang og kan rådgive om alle miljøforhold igennem hele jeres projekt. Vi arbejder altid tæt med vores kunder for at sikre et individuelt tilrettelagt forløb, så vi sammen sikrer de bedste resultater.

Miljøvurdering af planer

En miljøvurdering af en plan eller på engelsk Strategic Environmental Assessment (SEA) udarbejdes dels for at inddrage offentligheden og myndighederne i vigtige beslutninger, dels for at sikre, at der tages hensyn til planers og programmers væsentlige påvirkninger af miljøet, før der tages endelig stilling til, om planen skal gennemføres. 

NIRAS har stærke dybdefaglige kompetencer inden for alle relevante miljømæssige aspekter både for planer på land og i relation til planlægning på havet, hvor vi bl.a. har arbejdet kontinuert med havvind igennem mange år. Samtidig har vi et hold af særdeles erfarne projektledere, som kan guide og gennemføre miljøvurderingsprocesser for mange forskellige kundetyper (myndigheder, bygherrer, forsyninger m.fl.).

Vores erfaringer dækker alle niveauer af planer fra overordnede strategiske plantyper både på land og på havet, kommuneplanlægning, sektorplaner, klimatilpasningsplaner til mere specifikke planer som fx lokalplaner.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

I NIRAS har vi en lang række af erfarne projekt- og procesledere samt dybdefaglige eksperter, der står klar til at hjælpe dig med miljøkonsekvensvurdering (tidligere VVM og på engelsk Environmental Impact Assessment, EIA) af et planlagt projekt. En miljøkonsekvensvurdering indebærer en systematisk proces, hvis væsentligste funktion er at informere beslutningstagere om mulige og sandsynlige miljømæssige konsekvenser af et foreslået projekt.

I vores portefølje finder du miljøkonsekvensvurderinger for en lang række af store og komplekse projekter som fx havvindmølleparker og andre marine anlæg, hvor en lang række miljøfaktorer skal undersøges samt store infrastrukturanlæg som bane-, bro-og vejprojekter, industri- og procesanlæg, biogasanlæg, havne, turismeprojekter, butikscentre, sygehuse, kabelanlæg på havet og råstofudvinding både i Danmark og i arktisk miljø

NIRAS har sammen med Vejdirektoratet også fået erfaringer med digitale løsninger inden for VVM.

Habitatvurderinger (Natura 2000 og bilag IV-arter)

Projekter og planers potentielle påvirkning af områder og arter omfattet af international naturbeskyttelse indgår ofte i de miljøvurderingsopgaver, NIRAS løser.

NIRAS har stor erfaring med både væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering i relation til Natura 2000 og habitatvurdering af bilag IV-arter. Vi løser disse både som selvstændige opgaver og integreret i miljøkonsekvensrapporter eller miljøvurderinger af planer.

Vurderinger af påvirkninger ift. vandplanerne (vandrammedirektivet)

Projekter og planer, som kan påvirke vandkvaliteten, skal vurderes efter regler fastlagt i relation til EU's vandrammedirektiv. NIRAS har stor erfaring med at foretage disse vurderinger både i relation til vandløb og i relation til havet. Vores eksperter har stor viden om miljøfremmede stoffer, sedimenter, næringsstoffer mv. samt med vurdering af, hvorvidt udledninger påvirker fysisk, kemisk eller biologisk. Opgaverne løses ofte i sammenhæng med vurderinger efter Habitatdirektivet, altså den internationale beskyttelse af naturområder og arter.

Fuld faglig palette i forhold til marine projekter og planer

NIRAS er det førende firma i Danmark inden for beregning af undervandsstøj, som vi udfører i forbindelse med miljøundersøgelser og anlægsprojekter - blandt andet ved havvindmølleparker, seismiske undersøgelser og udvidelse af havneanlæg og broer.

Derudover kan NIRAS modellere sedimentspredning fra anlægsaktiviteter og spredning af næringsstoffer mv. i havet. Begge dele anvendes bl.a. som grundlag for specialistvurderinger af påvirkninger af fisk, havpattedyr og havbundsforhold.

Vil du vide mere?

Lisbeth Errboe Svendsen

Lisbeth Errboe Svendsen

Forretningsdirektør

Aarhus, Denmark

+45 6039 4483

Lene Lang Gamborg

Lene Lang Gamborg

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2630 0933

Se også: