Ringkoebing Skjern Landskabsanalyse Min

Landskabsanalyse (LKM)

Landskabsanalyse er et vigtigt redskab i kommunernes sagsbehandling i det åbne land og et afsæt for udvikling af erhverv, turisme og bosætning.

Viden om landskabet er en væsentlig forudsætning for at kunne håndtere og skabe synergier mellem det krydsfelt af interesser, der findes i det åbne land. I NIRAS har vi erfaring fra mere end 25 kommuner landet over med at lave landskabsanalyse på kommuneniveau efter landskabskaraktermetoden (LKM).

Landskabskaraktermetoden (LKM) giver kommunen væsentlig viden om områder, der kræver særlig beskyttelse eller karaktertræk, som kan videreudvikles. Landskabet er en stærk ressource og væsentlig for mange kommuners identitet. Ofte har det et overset og væsentligt udviklingspotentiale for bosætning og erhverv.

Landskabsanalysen stiller skarpt på landskabets karaktertræk, styrker, potentialer og udfordringer. Dermed giver den et nyt landskabeligt vidensgrundlag, der er målrettet forvaltning, borgere og politikere. Anbefalingerne kan implementeres gennem kommuneplan eller temaplaner og andre strategier.

Kortlægning efter landskabskaraktermetoden

Når vi analyserer landskaber efter landskabskaraktermetoden, sker det på baggrund af besigtigelser og relevant kortmateriale. Vi inddeler kommunens landskab i afgrænsede områder, hvor karakteren kan beskrives for et større, sammenhængende område.

Kortlægningen munder ud i en analyse og beskrivelse af de naturgeografiske, kulturgeografiske samt rumlige og visuelle karaktertræk.

Landskabsvurdering

På baggrund af analysen foretager vi en landskabsvurdering af områdernes styrke, tilstand, oplevelsesmuligheder og sårbarhed. Landskabsvurderingen foretages for hvert område og giver kommunen værdifuld viden om landskabernes tilstande og muligheder.

"NIRAS’ analyse af vores kystlandskaber var helt afgørende for, at vi med succes kunne ansøge Erhvervsstyrelsen om at få udpeget en del af kystnærhedszonen som et område, vi kan bruge til byudvikling"

Skive Kommune

Som en del af landskabsanalysen udarbejder vi målsætninger og anbefalinger til håndtering af de landskabelige hensyn i planlægning og sagsbehandling. Her kommer vi bl.a. med anbefalinger til byudvikling, landbrugsbyggeri, skovrejsning, natur og tekniske anlæg i området. 

Implementering i kommuneplanen

Landskabsanalyse kan implementeres i kommuneplanen som retningslinjer for landskab, men også som input til øvrige temaer for det åbne land og som input til hovedstruktur.

Landskabsanalysen kan også implementeres i særskilte temaplaner og strategier for klimatilpasning, naturnetværk, bosætning, erhverv og turisme.

NIRAS tilbyder desuden digital formidling af landskabsanalysen gennem DKplan.

Læs mere om landskabskaraktermetoden ved Miljøstyrelsen her.

Vil du vide mere?

Hanne Brendstrup Nielsen

Hanne Brendstrup Nielsen

Chefkonsulent Landskab

Aalborg, Denmark

+45 9630 6505

Mette Bjelke

Mette Bjelke

By- og landskabsplanlægger

Aalborg, Denmark

+45 6023 3986

Se også: