Ringkoebing Skjern Landskabsanalyse Min

Landskabsanalyse og -vurdering (LKM)

Landskabsanalyse er et vigtigt redskab som afsæt for planlægning og udvikling i det åbne land samt til at vurdere og indpasse konkrete projekter i landskabet.

Landskabet er en størrelse, der ofte er svær at håndtere i planlægning og sagsbehandling, fordi den ikke er direkte målbar og ikke har grænseværdier.

Den viden om landskabet, som vi tilvejebringer med en landskabsanalyse, er væsentlig for at kunne varetage hensynet til landskabet og afveje eller skabe synergier mellem det krydsfelt af interesser, der findes i det åbne land.

Vi bruger landskabsanalyse som et væsentligt udgangspunkt for såvel strategiske planer i det åbne land, for revision af kommuneplanens udpegninger og retningslinjer for det åbne land, miljøvurdering af planer samt til konkret vurdering af et projekts indpasning i eller påvirkning af landskabet.

Landskabsanalyse er udgangspunktet

I NIRAS har vi stor ekspertise i at analysere og vurdere landskabet efter landskabskaraktermetoden (LKM) og i at omsætte analysen til planlægning og konkrete projekter.

Vi tilpasser altid analysens fokus, detaljering og produkt til det konkrete projekt. I projekter på kommunalt niveau arbejder vi altid med en høj grad af inddragelse af medarbejdere for at opnå størst muligt ejerskab til og implementering af analysen.

Landskabsanalysen stiller skarpt på landskabets forskellige karaktertræk, styrker, potentialer og udfordringer. Uanset projekttype ledsages analysen af anbefalinger til brug i sagsbehandling, planlægning eller konkret projekttilpasning.

"NIRAS’ analyse af vores kystlandskaber var helt afgørende for, at vi med succes kunne ansøge Erhvervsstyrelsen om at få udpeget en del af kystnærhedszonen som et område, vi kan bruge til byudvikling"

Skive Kommune

Landskabskaraktermetodens fire faser

 

En landskabsanalyse omfatter metodens første tre faser, mens arbejdet med at implementere analysen i planer og strategier følger i fase 4.

”Landskabsanalysen har givet os et solidt og sammenhængende vidensgrundlag, som både vil kvalificere vores sagsbehandling og give os mulighed for at arbejde strategisk med kommunens landskaber.”

Kolding Kommune

Analyse på kommuneniveau

I NIRAS har vi udarbejdet eller bistået udarbejdelse af landskabsanalyser på kommuneniveau i mere end 25 kommuner landet over. Det har givet os rigtig stor indsigt i, hvordan disse analyser kan gennemføres med stort ejerskab og højt fagligt niveau, ligesom det har givet os stor erfaring i at formidle landskabsanalysen målrettet sagsbehandlere, planlæggere, politikere og borgere.

Analyse på kommuneniveau omfatter fase 1, 2 og 3 som illustreret på figuren. Dermed er produktet en inddeling af kommunens landskab i et relevant antal landskabsområder, som hver især er beskrevet og vurderes, ligesom der til hvert landskabsområde er formuleret en række anbefalinger som input til at afveje landskabsinteressen mod øvrige interesser i det åbne land.

Vi formidler som udgangspunkt landskabsanalysen i DKplan, hvortil vi har udviklet et særligt sektorplanmodul til at formidle landskabsanalysen med tekst, billeder, grafik og dynamiske kort. En ensartet opbygning af analysen gør, at den kan fungere som et opslagsværk.

Implementering i kommuneplanen

En landskabsanalyse på kommuneniveau giver en opdateret viden om landskabet, der kan bruges til at revidere kommuneplanens udpegninger og retningslinjer for det åbne land.

Vi kan hjælpe med at bruge landskabsanalysens vurderinger til at udpege bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber, ligesom vi med afsæt i analyse og anbefalinger kan hjælpe med at formulere retningslinjer for landskab.

Vi har desuden erfaring i at bruge den viden om landskabet, som landskabsanalysen tilvejebringer, som input til at revidere andre plantemaer, eksempelvis skovrejsning, solceller, stort landbrugsbyggeri, biogasanlæg mv.

Ansøgning om udpegning af udviklingsområder

I mange kystkommuner er der en interesse i at ansøge om udpegning af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen som en del kommunernes planstrategi. Én af forudsætningerne for at kunne ansøger er, at der ikke er landskabsinteresser inden for det ønskede udviklingsområde.

Vi kan ved brug af landskabsanalyse hjælpe til at vurdere, hvor det vil være muligt at ansøge om udviklingsområder. Vi kan også, ved brug af landskabsanalyse, hjælpe til at lave ansøgningen om udviklingsområder, hvor argumentationen i høj grad skal hentes i en analyse efter landskabskaraktermetodens principper.

Vurdering af påvirkning af landskabet

Både ved miljøvurdering af planer (SMV) og miljøkonsekvensvurdering af projekter (VVM) skal påvirkningen af landskabet vurderes som en del af det brede miljøbegreb.

Vi har i NIRAS mange års erfaring i at lave disse vurderinger på forskellige planniveauer og på meget forskelligartede projekter, eksempelvis biogasanlæg, erhvervsbyggeri, vejudvidelser, havneudvidelser, havvindmølleparker, transformerstationer mv.

Vi laver vurderingerne med afsæt i en analyse og vurdering af landskabet efter landskabskaraktermetodens principper, samt en vurdering af projektets karakter og synlighed i landskabet, som bl.a. illustreres med visualiseringer i form af foto- eller videomatch.

Undervisning, workshops, ekskursioner mv.

Vi har stor erfaring i at afholde undervisning i at lave landskabsanalyse (LKM) og i at bruge landskabsanalyse i konkret sagsbehandling.

Det gør vi dels som workshops med oplæg og gruppearbejde, og dels med ekskursioner ud i landskabet, der i høj grad er målrettet planlæggere og sagsbehandlere i kommunerne.

Vi har også erfaring med at afholde ekskursioner for borgere og politikere, hvor formålet ofte er at give et fælles afsæt og en forståelse for at se på landskabet, landskabets kendetegn og potentialer.

Vi er klar til at yde den rådgivning, I har brug for, så kontakt os for nærmere information.

Vil du vide mere?

Hanne Brendstrup Nielsen

Hanne Brendstrup Nielsen

Ekspertise- og markedschef, Åben Land

Aalborg, Denmark

+45 9630 6505

Mette Bjelke

Mette Bjelke

Chefkonsulent

Aalborg, Denmark

+45 4176 8276

Se også: