Projekt

Landskabsanalyse giver mulighed for at byudvikle i kystnærhedszonen

Skive Landskab

Skive har vokseværk. Første skridt mod byudviklingen i det naturskønne område er en grundig landskabsanalyse ved Skive Fjord, som tager højde for landskabet og dets særlige værdier.

23. september, 2019
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark

Skive er en gammel købstad, der ligger i bunden af Skive Fjord. Byen er også hovedby i Skive Kommune og i en positiv udvikling. Hvis udviklingen af byen skal holdes ved lige, skal det ske inden for den såkaldte kystnærhedszone, hvor der bliver taget særligt hensyn til at passe på landskabet.

Derfor fik byrådet i 2017 udarbejdet en landskabsanalyse af NIRAS, så de kunne vurdere landskabets særegne værdier og samtidig tage højde for dem i byudviklingen.

Landskab med særlig værdi og sårbarhed

I Skive Kommune var kommuneplanens landskabsudpegninger ikke blevet revideret i mange år. Heller ikke udpegningen af bevaringsværdigt landskab omkring Skive og Skive Fjord, hvor der er ønske om udvikling.

En grundig analyse af kystlandskabet omkring Skive Fjord kortlagde og beskrev, hvor landskabet har en særlig landskabsværdi. Den beskrev også, at dele af kystlandskabet omkring Skive har en lidt lavere landskabsværdi, og at der her kan ske en byudvikling uden at svække værdierne i det bevaringsværdige kystlandskab.

NIRAS’ analyse af vores kystlandskaber var helt afgørende for, at vi med succes kunne ansøge Erhvervsstyrelsen om at få udpeget en del af kystnærhedszonen som et område, vi kan bruge til byudvikling.

Bjarke Danvig, teamleder i Skive Kommune

Det gav os en rigtig god indsigt i vores landskab, at vi var med NIRAS ude at besigtige og diskutere vores landskaber – både de kystnære og længere inde i landet. Det hjalp os til at forstå landskabets forskellige kvaliteter, sårbarheder og potentialer. Det er vigtig viden i vores arbejde.

Bjarke Danvig, teamleder i Skive Kommune

Ejerskab og workshop

Projektet er en del af en større landskabsanalyse, der med tiden skal omfatte hele Skive Kommune. Formålet er at levere et værktøj, der styrker de landskabsvurderinger, som er en del af sagsbehandlingen og planlægningen af det åbne land. Desuden skal analysen bruges til at revidere kommunens udpegning af bevaringsværdige landskaber, der er en del af kommunens administrationsgrundlag.

Der er fra kommunens side et stort fokus på, at nøglemedarbejdere i forvaltningen deltager aktivt i processen og får ejerskab over analysen. Derfor har medarbejdere på tværs af kommunens afdelinger deltaget på workshops i forbindelse med denne.  

Kystnærhedszonen

  • Kystnærhedszonen er en planlægningszone, der strækker sig ca. 3 km ind fra kysten, og hvor der skal tages særligt hensyn til kystlandskabet.
  • Når byrådet i Skive Kommune ønsker at lave byudvikling inden for kystnærhedszonen, skal de ansøge Erhvervsstyrelsen om at få udpeget den del af zonen til udviklingsområde. Området bliver herefter almindelig landzone.
  • Det er en forudsætning for ansøgningen, at Skive Kommune blandt andet kan redegøre for, at det ønskede udviklingsområde ikke ligger i et område med landskabsinteresser.

Landskabsanalysen

  • En landskabsanalyse giver en systematisk viden om landskabet, dets kendetegn og særlige værdier, men også viden om landskabets sårbarhed over for blandt andet byudvikling.
  • I forhold til udviklingsområder giver landskabsanalysen den nødvendige viden til at vurdere, om der er landskabsinteresser inden for et ønsket udviklingsområde. Hvis der ikke er landskabsinteresser, leverer analysen den nødvendige argumentation, der skal bruges i ansøgningen til Erhvervsstyrelsen.
  • NIRAS bruger landskabskaraktermetoden (LKM) til at analysere og vurdere landskaber. Det er en udbredt og anerkendt metode.

Vil du vide mere?

Hanne Brendstrup Nielsen

Hanne Brendstrup Nielsen

Chefkonsulent Landskab, Ekspertise- og markedschef

Aalborg, Denmark

+45 9630 6505

Se også