Industrimiløj NIRAS PACH TLA

Industrimiljø og miljøgodkendelser, BAT, BTR og SEVESO

Uanset, om du repræsenterer en virksomhed eller en kommune, kan NIRAS rådgive dig om alle former for godkendelser og tilladelser på miljøområdet.

Vi udarbejder ansøgninger og andet dokumentationsmateriale for virksomheder og bistår kommuner med sagsbehandling på området. Det kan både være i relation til den daglige drift, og hvis der er behov for udvidelse eller opstart af en produktion, samt ifm. revurdering af godkendelser for eksempel foranlediget af nye EU-krav i form af BAT-konklusioner og BREF-dokumenter (BAT - Best Available Techniques).

Vi hjælper blandt andet med miljøgodkendelser, tilslutningstilladelser ift. spildevand, basistilstandsrapporter (BTR), risikoanalyser og dokumentation (herunder ift. SEVESO III direktivet) og miljøkonsekvensvurdering (VVM). NIRAS kan foretage støj- og vibrationsberegninger, luft- og lugtberegninger (OML), herunder også beregninger af depositionsbidrag samt risikoberegninger og foretager naturligvis efterfølgende vurderinger af resultaterne.

Vi bistår desuden med udvikling, implementering, drift og vedligeholdelse af bl.a. miljø- og energiledelsessystemer.

Miljøgodkendelser og tilladelse til udledning af spildevand (tilslutningstilladelser)

Vi hjælper virksomheder med at udarbejde ansøgninger til miljømyndighederne, når virksomheder har behov for at ændre, udvide eller måske starte en helt ny produktion. Vi udarbejder både ansøgninger om miljøgodkendelse og ansøgninger om tilladelse til udledning af processpildevand eller afledning af overfladevand.

I forhold til spildevand kan vi udarbejde ABC-vurderinger, der indikerer, om stoffer må ledes til offentlig kloak eller ønskes undgået i spildevandssystemet. Vi kan derudover udarbejde CLP-klassificering af blandinger og oplag af kemiske stoffer og materialer og foretage andre former for kemikalievurderinger, som fx kan være relevante ifm. miljøgodkendelser.

Ligeledes hjælper vi kommuner med at udstede miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser samt foretage efterfølgende tilsyn med opfyldelse af vilkårene i tilladelserne.

BAT og BAT Referencedokument (BREF)

Et af oplysningskravene til ansøgning om miljøgodkendelse er, at du skal redegøre for, at det ansøgte lever op til BAT-krav (Bedst tilgængelige teknikker). Vi hjælper din virksomhed med at forholde sig til de BAT-konklusioner, der vedrører jeres listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen, men også i forhold til de BAT-krav, der dækker andre aktiviteter i din virksomhed.

Basistilstandsrapport – BTR

Basistilstandsrapporten er et redskab til at sammenligne den forureningstilstand, der er konstateret ved virksomhedens start (eller på tidspunktet for revurdering af eksisterende miljøgodkendelse), med tilstanden, når driften af aktiviteterne ophører.

Formålet med basistilstandsrapporten er at fastlægge basisforureningstilstanden i jord og grundvand, således at virksomheden ved fremtidigt definitivt driftsophør håndterer den forurening, der er opstået, i den mellemliggende periode.

Vi starter med at gennemgå de stoffer, der anvendes i virksomheden, og ser hvilke farlige stoffer, der anvendes. Derefter ser vi nærmere på, hvordan stoffer oplagres og håndteres, og om der herved kan ses risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand.

Risikovirksomheder – SEVESO

Virksomheder, der oplagrer eller indeholder større mængder gasser eller farlige væsker, kan være omfattet af SEVESO III-direktivet. I Danmark er SEVESO III implementeret med risikobekendtgørelsen.

Vi hjælper risikovirksomheder med at udarbejde sikkerhedsdokumenter/-rapporter i henhold til risikobekendtgørelsen. Vi udarbejder sammen med virksomheden beskrivelse af de anvendte risikostoffer, de tekniske processer, sikkerhedsledelsessystemet og intern beredskabsplan. Vi hjælper også med at udarbejde barrierediagrammer og risikoberegninger, herunder vurderinger af risikoen for, at større uheld indtræffer, og hvordan det kan påvirke omgivelserne, blandt andet ved at udarbejde ISO-risikokurver og kurver for samfundsmæssige risiko (F-N-kurver).

Luft- og lugtberegninger (OML)

Vi foretager spredningsberegninger af virksomheders lugt- og luftforurening ved hjælp af den seneste udgave af programmet OML-multi. OML-modellen kan bl.a. anvendes til at eftervise, om virksomheder overholder grænseværdier for bidrag til omgivelserne enten ud fra målte eller beregnede emissioner i afkast. OML-modellen kan også anvendes til at beregne dimensioner på nye afkast/skorstene.

Derudover kan modellen også anvendes til at beregne depositionsbidrag i et naturområde fra udledning fra en virksomhed.

Miljø- og energiledelse (ISO 14001 og ISO 50001)

Vi bistår mange virksomheder med sparring og rådgivning i forbindelse med at implementere bl.a. miljø- og energiledelsessystemer i henhold til ISO 14001 og ISO 50001. Dette indebærer sparring og teknisk bistand til at formulere miljøstrategi og -politik, udarbejde interessentanalyse, kortlægge miljøforhold, prioritere miljøpåvirkninger, miljømål og -handleplaner samt at komme med inspiration til at arbejde med miljøbevidsthed og -adfærd

Vi kan ligeledes stå for energigennemgang, beregne energinøgletal og udarbejde energimål og -handleplaner.

Vi kan hjælpe med udvikling og design af systemstruktur og -dokumenter og efterfølgende drift at ledelsessystemet, herunder fx udføre interne audits.

Download faktablad om miljøopgaver for industrien

Vil du vide mere?

Lene Larsen

Lene Larsen

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 3078 7588

Astrid Marie Berg

Astrid Marie Berg

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 6020 8064

Se også: