Fra Affald Til Ressource

Affaldshåndtering og cirkulær økonomi

Vores mål er at skabe en verden med mindre affald og mere bæredygtighed. Lad os gøre det sammen!

Affaldshåndtering og cirkulær økonomi 

NIRAS hjælper private såvel som offentlige kunder på vej imod den cirkulære økonomi – både på det strategiske og operationelle niveau. Affaldshåndtering er en central del af cirkulær økonomi. Derfor hjælper vi vores kunder med at håndtere, udnytte og reducere deres affald. Vores specialister arbejder i den forbindelse inden for en bred vifte af områder:

Ekspertise inden for cirkulær økonomi  

Vores specialister har dybdegående viden om cirkulær økonomi og om bæredygtige og ressourceeffektive forretningsmodeller. Vi hjælper jer med at omsætte teori til praksis, så I kan udnytte ressourcerne bedst muligt og minimere miljøpåvirkningen.  

Vi kan eksempelvis hjælpe med at etablere genbrugsløsninger og/eller integrere genbrugsmaterialer i jeres produktion. Genbrug er ikke kun godt for miljøet, det kan også være en økonomisk fordel. 

Forstå dit affald gennem en affaldskortlægning  

Materiale- og affaldskortlægning kan være et vigtigt redskab i en proces henimod øget cirkularitet. Kortlægningen kan give et overblik over affaldstyper, vægt, volumen, håndtering, behandling, omkostninger etc. og kan bruges til flere formål.  

Kortlægningen kan blandt andet hjælpe med at identificere muligheder for affaldsforebyggelse og/eller forbedret genanvendelse, effektivisering af affaldshåndteringen samt være forberedende til rapporteringen i forhold til det udvidede producentansvar for emballager og CSRD.  

Kortlægning af sekundære ressourcer 

Vi kan hjælpe aftagere af sekundære ressourcer med at identificere virksomheder, der producerer en given affaldstype (fx bioaffald eller plastaffald), med henblik på at øge de tilgængelige mængder eller identificere bestemte kvaliteter.  

Affaldshåndteringsløsninger 

Vi finder de bedste affaldshåndteringsløsninger, der overholder lovgivningen og samtidig optimerer jeres processer. Fra indsamling til afsætning sørger vi for, at affaldet håndteres korrekt og økonomisk. Hvis der er særlige logistikudfordringer, råder vi også over logistikeksperter, der kan optimere både ekstern og intern logistik. 

NIRAS rådgiver blandt andre boligselskaber og virksomheder med etablering af ordninger, som er fremtidssikrede og giver brugerne en god service. Når beholderne er stillet op, kan NIRAS hjælpe til med at få brugerne til at benytte affaldsordningerne.   

Cirkulære indkøb  

Vi rådgiver om cirkulære indkøbspraksisser, så I kan vælge produkter og materialer med lav miljøpåvirkning. Dette kan blandt andet omfatte hjælp til udbud, enten til hele eller dele af udbudsprocessen, hvor NIRAS eksempelvis kan hjælpe med at opstille bæredygtige indkøbskriterier.  Vores eksperter kan også lave en dybdegående undersøgelse af værdikæden for et eller flere produkter og eller andre områder af virksomheden, i forhold til at identificere muligheder for at reducere materialer og/eller affald/spild. I denne proces kan NIRAS også hjælpe med dialogen med aktører i både den interne og eksterne værdikæde.  

Udvidet producentansvar for emballager 

Den 1. juli 2025 træder producentansvaret for emballager i kraft i Danmark, hvilket betyder at virksomheder får ansvaret for håndteringen af de mængder emballager de bringer på markedet i hele emballagens livscyklus (indsamling, sortering og oparbejdning). Vores eksperter kan hjælpe jer med at indsamle data om emballagemængder, typer mm. forud for rapporteringen samt undersøge mulighederne for at reducere emballagen og/eller anvende mere miljøvenlig emballage. Sidstnævnte kan give anledning til besparelser bl.a. i form af lavere miljøgraduerede bidrag.   

CSRD og EU Taksonomi  

I løbet af de næste år bliver flere og flere virksomheder omfattet af CSRD og EU Taksonomi. CSRD stiller øgede krav til deres bæredygtighedsrapportering, som skal følge særlige standarder (ESRS).  Affald og cirkulær økonomi er omfattet af ESRS E5, og NIRAS kan hjælpe med at få etableret det nødvendige datagrundlag og med selve rapporteringen. NIRAS råder desuden over eksperter, der kan hjælpe med de øvrige bæredygtighedsområder. 

Taksonomien stiller krav til at de berørte virksomheder skal vurdere i hvilken udstrækning, deres økonomiske aktiviteter lever op til en række kriterier, og også her kan NIRAS hjælpe med at etablere datagrundlag, gennemføre de nødvendige analyser mv. 

Vil du vide mere?

Lena Holm Christensen

Lena Holm Christensen

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 6039 4419

Ida Køster

Ida Køster

Konsulent

Allerød, Denmark

+45 4299 9297

Se også: