BEST Klimatilpasning Image

BEST Klimatilpasning

Et webGIS-baseret beslutningsstøtteværktøj til samfundsøkonomiske analyser og fastsættelse af serviceniveauer for vand på terræn.

BEST Klimatilpasning er et beslutningsstøtteværktøj for planlæggere i kommuner og forsyninger, som arbejder med klimatilpasning i forhold til den nye lovgivning om spildevandsforsyningsselskabernes finansiering af klimatilpasning (serviceniveau- og omkostningsbekendtgørelsen).

Det brugervenlige system effektiviserer planlægningen og gør ellers avancerede samt tidskrævende analyser simple og hurtige. Værktøjet blev udviklet i 2021 i regi af Region Midt’s EU Life IP projekt ”Coast to Coast Climate Challenge” i samarbejde med en kommuner og forsyninger i partnerskabet.

BEST Klimatilpasning er pt. opstillet for 25 procent af kommunerne i Danmark og anvendes, når der skal træffes væsentlige beslutninger om serviceniveau for vand på terræn og investeringer i skybrudssikring.

Der er flere gode grunde til at benytte BEST Klimatilpasning. Værktøjet er en del af NIRAS’ robuste webGIS system KortInfo og sikrer nem browser-adgang for din organisation til samfundsøkonomiske cost-benefit analyser, giver et unikt overblik over data samt muliggør enkle og tidsbesparende screeningsanalyser af klimatilpasning.

Kort Horsens
Eksempel fra BEST Klimatilpasning med test data.

BEST Klimatilpasning giver overblik

Særligt i de indledende projektfaser er BEST et attraktivt alternativ til en fuld implementering af den beregningstunge samfundsøkonomiske metode angivet i serviceniveaubekendtgørelsen. Det skyldes, at værktøjet i løbet af få sekunder kan give indikationer af optimale service- og investeringsniveauer – og på den måde give overblik og være retningsvisende for:

  1. Om det er rentabelt at hæve serviceniveauet
  2. Om det er bedst at satse på supplerende klimatiltag (omkostningsbekendtgørelsen)
  3. Om det er bedst at hæve serviceniveauet generelt for oplandet (serviceniveaubekendtgørelsen).

På den måde giver BEST vigtig indledende beslutningsstøtte og udpeger de rigtige serviceniveauer/løsningsprincipper, som i senere projektfaser konkretiseres og analyseres 1:1 ift. krav i bekendtgørelserne. Sådan er du sikker på, at komme godt i gang og at antallet af tunge beregninger reduceres til kun det absolut nødvendige!

Værktøjet er dynamisk

Når du køber BEST Klimatilpasning, sætter NIRAS det op for hele kommunen eller forsyningsområdet. Værktøjet giver derefter et screeningsoverblik over alle vandoplande med serviceniveauer for vand på terræn og samfundsøkonomiske nøgletal. For eksempel om forventede skadesomkostninger uden skybrudssikring samt forventet investeringsramme, afledt skadesreduktion og gevinstrealisering ved sikring til det mest hensigtsmæssige niveau. Dette kan anvendes som input til spildevandsplanen og til prioritering af vandoplande og klimatilpasningsprojekter. Opstillingen af BEST Klimatilpasning foregår altid i tæt samarbejde med kunden, så eventuelle ønsker implementeres i analysen.

Efter den indledende opsætning kan brugeren nemt justere og opkvalificere forskellige input – for eksempel i en masterplan med en samlet skybrudsløsning for et vandopland. Eksempelvis kan skadesværdi og beregningsprincip justeres på bygningsniveau, på baggrund af lokalt kendskab, og tiltagsomkostninger kan specificeres ved enten typetal på oplandsniveau eller ved implementering af konkrete klimatiltag i værktøjet og anvendelse af et indbygget tiltagskatalog. Værktøjet er lavet brugervenligt, således at enhver ændring i input følges af en automatisk genberegning, sådan at output altid er i balance med input.

Slut med døde analyser

I BEST er det muligt at gemme opsætning og resultater fra en specifik analyse, hvilket muliggør, at udviklingsfasen af et projekt kan dokumenteres fra screening over skybrudsplan til endelig masterplan. Dette sikrer, at udviklings- og beslutningsprocessen for et samlet skybrudsprojekt altid er veldokumenteret og nemt at tilgå for både kommune og forsyning.

Vil du vide mere?

Jan Jeppesen

Jan Jeppesen

Specialist

Aarhus, Denmark

+45 2715 3727

Sara Bugge Ploug

Sara Bugge Ploug

Ekspertise og Markedschef

Aalborg, Denmark

+45 6039 4184

Se også: