Projekt

Screening og miljøkortlægning af havvindspotentialet i Danmark

Havvindsscreening

Energistyrelsen skal de næste tre år samarbejde med NIRAS, Aarhus Universitet, DTU Vind og GEUS om screening og miljøkortlægning for at vurdere havvindspotentialet i Danmark. Arbejdet er allerede i gang, og screeningen bliver et væsentligt grundlag for den fremtidige udbygning af havvind i Danmark.

3. marts, 2023
  • SDG: #7, #13, #14
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark
  • Klient: Energistyrelsen
  • Tid: 2022 - 2025

For at få det fulde overblik over det samlede havvindspotentiale i Danmark har Energistyrelsen igangsat en opgave, der skal kortlægge og give et samlet overblik, som kan bruges til den fremtidige langsigtede planlægning af havvind i Danmark. Screeningen skal blandt andet vise, hvilke dele af det danske havareal, der potentielt kan være særligt sårbart over for storskalaudbygningen af havvind i forhold til natur, miljø og øvrige arealinteresser.

Projektet skal bidrage til, at der fremadrettet er et væsentligt forbedret vidensgrundlag for den fremtidige havvindudbygning i Danmark. Det kræver blandt andet en bedre viden om havbundens plante- og dyreliv, fisk, havpattedyr, fugle, flagermus samt vind- og hydrodynamiske forhold. Ligeledes skal projektet belyse de kumulative effekter ved den forventede storskalaudbygning af havvind i Danmark og nabolande i Nord- og Østersøen.

NIRAS skal i samarbejde med Aarhus Universitet (DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi) og DTU Vind bistå Energistyrelsen med rådgivning til projektet.

Forstærker NIRAS’ stærke position inden for miljøvurderinger af havvindmølleparker

”I NIRAS er vi utrolig stolte over at være valgt til at stå i spidsen for og være en del af det fantastiske team, der skal hjælpe Energistyrelsen med denne ambitiøse og vigtige opgave. Kortlægningen giver et overblik over den viden, som vi har om de natur- og miljøforhold, der er relevante for at vurdere havvindmølleprojekter, ligesom den sætter fokus på, hvor vi mangler viden for at kunne vurdere påvirkningerne fra storskala-udbygning af havvind. Screeningen og undersøgelserne af de kumulative effekter kan bidrage til at lette behandlingen af kommende havvind-projekter og dermed hjælpe den grønne omstilling hurtigere på vej,” fortæller projektleder i NIRAS, Louise Rønde Mønster om projektet, der allerede er i fuld gang.

”Vi arbejder i NIRAS med miljøvurderinger af havvindmølleprojekter både i Danmark og flere andre lande, og vi oplever et stort behov for de afklaringer, som denne opgave vil føre til. Behovet er kun blevet større i takt med, at man planlægger endnu flere havvindmølleparker. Derudover giver opgaven et indblik i nogle af de mest centrale problemstillinger fra storskala- udbygning af havvind og forstærker dermed vores position inden for miljøvurderinger af havvindmølleparker og inden for havvind generelt,” konkluderer Louise Rønde Mønster.

Opgaven består af fire delopgaver:

  1. Følsomhedskortlægning af natur – miljø, vind og hydrodynamiske forhold samt øvrige væsentlige interesser af betydning for udbygningen med havvind.
  2. Teknisk finscreening og vurdering af det samlede havvindpotentiale på baggrund af følsomhedskortlægningen og relevante tekniske parametre.
  3. Vurdering af potentielle kumulative effekter fra storskala-havvindudbygning i Danmark og nabolande.
  4. Vurdering af barrierer og potentialer ift. sameksistens.

NIRAS har den overordnede projektledelse for rådgiverteamet og bidrager desuden med forskellige fagligheder under de enkelte delopgaver i tæt samarbejde med DCE og DTU Vind.


Fakta om projektet

Opgaven gennemføres i perioden 2022-25. Projektet bygger videre på eksisterende data og tidligere gennemførte statslige screeninger, men giver et bedre datagrundlag og vil samtidig dække hele havarealet.

I den politiske delaftale til Finanslov 2022 Investeringer i et fortsat grønnere Danmark blev der for perioden 2022-2025 afsat midler til et projekt, der skulle sikre det nødvendige datagrundlag og understøtte den langsigtede planlægning for og beslutninger om storskala-udbygning af havvind.

Projektet er forankret i Energistyrelsen, som i 2022 sammen med GEUS påbegyndte en overordnet geologisk kortlægning af den danske havbund, der er afgørende for at vurdere, hvorvidt et område er egnet til opstilling af havvindmøller. Den geologiske kortlægning rapporteres løbende og endeligt i 2024, og den vil være et centralt element i den samlede screening af havvindspotentialet, der afrapporteres endeligt i 2025.

Energistyrelsen vil nedsætte en følgegruppe for arbejdet med deltagelse af de statslige myndigheder med ansvar for aktiviteter på havet. Der bliver desuden nedsat en interessentgruppe, hvor relevante interesseorganisationer bliver inddraget.

Du kan læse mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside

Vil du vide mere?

Louise Rønde Mønster

Louise Rønde Mønster

Ekspertisechef

Aarhus, Denmark

+45 8732 3221

Jonas Nyfeldt-Nüchel

Jonas Nyfeldt-Nüchel

Projektleder

Aarhus, Denmark

+45 5339 7122

Se også: