Projekt

Miljøvurderinger for Hesselø Havvindmøllepark

Istock Vindmøller Offshore

Forud for havvindmølleparker skal der altid gennemføres en vurdering af effekterne på miljøet. I løbet af det næste år skal NIRAS’ eksperter gennem en række forundersøgelser på havet og på land hjælpe med at vurdere den mulige miljøpåvirkning, som en havvindmøllepark ved Hesselø i Kattegat kan medføre.

1. februar, 2021
  • SDG: #7, #14
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark
  • Klient: Energinet

Grøn omstilling af energisystemerne er en af de væsentligste nøgler til at bremse de globale klimaforandringer. Vindforholdene i Danmark gør vindmøller til en oplagt mulighed for grøn og vedvarende energi, hvorfor antallet af vindmølleparker fortsat stiger. En del af regeringens Energiaftale fra 2018 er den planlagte Hesselø Havvindmøllepark, der efter Klimaftalen fra 2020 skal sende strøm ud i elnettet i 2027.

Hesselø Havvindmøllepark skal ligge i Kattegat ved Hesselø Bugt ca. 30 km fra Sjællands nordkyst og ca. 20 km fra Hesselø. Når projektet er færdigt, kommer det til at have en kapacitet på 800-1.200 MW, hvilket potentielt gør havmølleparken til den største i Danmark. Parken kan ifølge Energinets hjemmeside levere strøm til 800.000 – 1.000.000 husstande.

Hvor stor mølleparken bliver, hvor høje møllerne bliver, samt hvor møllerne præcist bliver placeret inden for det udpegede område, er endnu ikke afklaret. Dette beslutter den koncessionshaver, som vinder udbuddet med at etablere og drive havvindmølleparken.

NIRAS er i gang med forundersøgelser på havet

Energinet er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer og udvikler el- og gasnettet i Danmark. Fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er Energinet pålagt at gennemføre en miljøvurdering for den samlede plan for Hesselø Havvindmøllepark. Planen omfatter både forhold på land og på havet, og miljøvurderingen af planen skal belyse begge dele.

Som grundlag for den kommende miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet på havet skal der gennemføres forundersøgelser på havet, der også bidrager til at mindske risiko og usikkerheder for den kommende bygherre. Derudover skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af selve projektet på land, hvilket omfatter anlæg og drift af højspændingsstationer samt jordkabler.

NIRAS, der har en lang række eksperter med stor erfaring i miljøvurderinger i forbindelse med havvindmølleparker, har vundet udbuddet om at lave forundersøgelserne ved Hesselø for Energinet samt udarbejde miljøvurdering af planen om Hesselø Havvindmøllepark og miljøkonsekvensvurdering for projektet på land.

Undersøgelserne og vurderingerne skal udføres i og i nærheden af det område, hvor havvindmøller og transformerplatform skal placeres samt i den kabelkorridor, der går fra mølleparken og ind til kysten. Desuden udføres en lang række undersøgelser på land.

På havet undersøger NIRAS i samarbejde med DCE/Aarhus Universitet blandt andet forekomsten af marsvin og sæler inden for og i nærheden af det område, hvor havvindmølleparken efter planen skal etableres.

Derudover undersøges havbundens forekomster af dyr og planter, ligesom fisk og fiskeri i området bliver kortlagt. På land undersøger man dyre- og plantelivet i det område, hvor kabler og stationsanlæg skal etableres.

Eksperter i undervandsstøj

NIRAS er den førende rådgiver i Danmark inden for beregning og vurderinger af undervandsstøj. Havvindmøller etableres ofte ved at banke (ramme) dem ned i havbunden. Dette medfører støj under vandet, hvilket blandt andet kan påvirke marsvin og sæler, der færdes i nærheden. For at kunne vurdere omfanget af påvirkninger fra undervandsstøj beregner NIRAS støjens udbredelse og niveau.

Se også: