Projekt

NIRAS udarbejder miljøundersøgelser forud for etablering af energiøen i Nordsøen

Vaagehvaler

Energinet har tildelt NIRAS opgaven med at udarbejde strategisk miljøvurdering samt udføre miljøundersøgelser af den kommende energiø samt omkringliggende havmølleparker i Nordsøen. Frem til 2024 skal NIRAS blandt andet kortlægge og undersøge havpattedyr, fiskebestande og fuglelivet på forskellige tidspunkter af året.

12. august, 2021
  • SDG: #14, #7
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark
  • Klient: Energinet

NIRAS udarbejder strategisk miljøvurdering og gennemfører miljøundersøgelser ved den nye energiø i Nordsøen, der placeres ca. 100 kilometer ud for den jyske vestkyst. NIRAS-specialister i Danmark og England løser opgaven sammen med et meget stærkt hold af underrådgivere fra DCE, University of St. Andrews, Bio-App, DNV og Integra Consult.

Planen omfatter etablering af den første energiø i Nordsøen samt i alt 3 gigawatt havmøllepark omkring energiøen, med mulighed for senere udbygning til i alt 10 gigawatt. Energiø Nordsøen bliver det hidtil største vedvarende energiprojekt i Danmark og i Nordsøen.

Betina Haugaard Heron, der er NIRAS’ projektdirektør på opgaven, fortæller: ”I NIRAS arbejder vi bredt og fokuseret inden for miljø, bæredygtigheds- og energiområdet.  For os er det meget vigtigt at være en del af et så centralt projekt i den danske energiomstilling. Et komplekst, unikt og politisk højprofileret projekt, som vi glæder os meget til at komme i gang med.”

Det hold, der skal arbejde sammen for Energinet med strategisk miljøvurdering og miljøundersøgelserne i Nordsøen, har et i forvejen succesfuldt afprøvet samarbejde med stor gensidig respekt for hinanden og hinandens specialistområder. Teamet arbejder pt. også for Energinet med miljøundersøgelser i forbindelse med Hesselø Havmøllepark.

Kendte opgaver i nyt farvand

NIRAS, der er en global aktør i forhold til rådgivning om havvind med specialister på kontorer i Europa og Asien, er stolte over at have vundet den nye opgave og glæder sig til at arbejde med projektet i Nordsøen.

”Selv om vi har mere end 25 års erfaring med rådgivning fra den tidlige fase med forundersøgelser til etablering og drift af havmølleparker, glæder vi os specielt meget til dette arbejde. Projektet byder på nye faglige problemstillinger, da der udover havmølleparker skal etableres en kunstig ø. Der skal udføres detaljerede miljøundersøgelser over de næste år af blandt andet havpattedyr, hvor forekomsten af marsvin, hvidnæser og vågehvaler vil blive kortlagt,” fortæller Betina Haugaard Heron og tilføjer: ”Energiø Nordsøen ligger markant længere fra kysten i sammenligning med tidligere projekter, og i et område, hvor biologien ikke er detaljeret kortlagt sammenlignet med mange andre havområder.”

Den strategiske miljøvurdering

NIRAS skal som en del af opgaven udarbejde en strategisk miljøvurdering af den politiske plan for etablering af Energiø Nordsøen, primært baseret på eksisterende data og informationer om natur- og miljøforhold.

Formålet er dels at få afdækket de forventede væsentlige miljømæssige virkninger af planen og foreslå tiltag, som kan reducere eventuelle væsentlige virkninger på miljøet. Den strategiske miljøvurdering vil blive sendt i offentlig høring, så offentligheden får lejlighed til at give sine bemærkninger til planen. Oplysningerne og vurderingerne i miljørapporten og de indkomne høringssvar vil indgå i Energistyrelsens beslutning om det konkrete projekt, der skal gennemføres.

Energistyrelsen er den ansvarlige myndighed for miljøvurderingen af planerne for energiøen i Nordsøen. I den samlede opgave, som NIRAS har fået tildelt, skal der udarbejdes udkast til rapport efter miljøvurderingslovens bestemmelser. Energistyrelsen skal bruge den i deres miljøvurdering af planerne for energiøen.

Miljøundersøgelser

Frem til 2024 skal NIRAS blandt andet kortlægge og undersøge havpattedyr, fiskebestande og fuglelivet på forskellige tidspunkter af året i området for den planlagte energiø og den planlagte havvindmøllepark omkring energiøen.

Data og rapporter fra NIRAS’ nye miljøundersøgelser, skal primært anvendes af Energinet og Energistyrelsen i den indledende udvikling af projektet med energiøen i Nordsøen. Miljøundersøgelserne er også centrale i de senere udbud, hvor der skal findes developere til øen og de omkringliggende havmølleparker.

Undersøgelserne kan i høj grad hjælpe developere med belyse eventuelle risici i projektområdet, og er dermed også centrale ved fastlæggelse af budpriser ved de kommende koncessionsudbud. Det vil være de kommende koncessionsvindere/developere, der udarbejder samlede miljøvurderinger af de konkrete projekter.

Margot Møller Nielsen, der er udpeget som NIRAS’ projektleder på opgaven fortæller: ”Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med denne opgave, der er både spændende og fagligt udfordrende. Og at den miljømæssige del er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre et så markant projekt for den grønne omstilling, er kun en yderligere motivation til arbejdet.”

Om energiøer

Et politisk flertal har besluttet, at der skal etableres to energiøer i Danmark.

Den ene bliver en kunstigt inddæmmet ø ca. 100 kilometer ude i Nordsøen fra den jyske vestkyst. Når den er færdig, skal energiøen i Nordsøen opsamle 3 GW strøm fra havvindmølleparker tæt på øen og sende strømmen videre til Danmark og andre lande. På længere sigt skal energiøen i Nordsøen udbygges til at kunne rumme 10 GW.

Den anden energiø er Bornholm, som efter planen bliver opsamlingssted for 2 GW strøm fra havvindmølleparker ca. 20 kilometer fra den bornholmske sydkyst.

1 GW vindmøllestrøm kan cirka forsyne, hvad der svarer til det årlige elforbrug i en million husstande.

Om miljøundersøgelserne

Miljøundersøgelserne vil blive gennemført på baggrund af såvel eksisterende data som nye undersøgelser i Nordsøen frem mod 2024. Blandt leverancerne vil være:

  • Udarbejdelse af rapport til brug for miljøvurdering af planerne for energiøerne efter miljøvurderingslovens bestemmelser.
  • Udarbejdelse af væsentlighedsvurdering i forhold til, om energiøer vil påvirke beskyttede Natura 2000 områder.
  • Undersøgelser af dyre- og planteliv på havbunden.
  • Undersøgelser af havpattedyr i området, deres antal og bevægelser.
  • Undersøgelser af fugles migrationsruter, deres overvintring samt føde- og yngleområder.