Measurement NS 07738 1920 Photo Jon Nordahl

Sundhedsskadelige stoffer i indeklima

Vi bistår med screening, identifikation, måling, risikovurdering og udbedring af problemer med sundhedsskadelige stoffer i indeklimaet.

Asbest, PCB, radon, fugt og skimmel giver stadigvæk problemer mange steder. I NIRAS rådgiver vores mange eksperter dig i godt indeklima. Vi bistår med screening, identifikation, måling, risikovurdering og udbedring af problemer med sundhedsskadelige stoffer i indeklimaet.

Byggeteknisk gennemgang og screening

Vi hjælper med hele paletten inden for måling, identifikation og bekæmpelse af sundhedsskadelige stoffer og kommer med forslag til udbedring ved alle slags problemer. Vi prissætter løsningen, projekterer, byggestyrer – og fører tilsyn.

Måske er der brug for en bygningsteknisk gennemgang eller en risikovurdering af byggeaffald eller forurenede grunde? Det kan være omkostningsfyldt, men det behøver langt fra altid at blive så dyrt.

Radon

Radon er en radioaktiv gas, der øger risikoen for lungekræft. Du kan hverken smage, lugte, føle eller se radon. Gassen kommer fra undergrunden og er over alt, men den kan især snige sig ind i boliger og bygninger, som ikke er helt tætte. Det kan fx være ved en gammel vandlås, en rist eller andre utætheder mod jorden. Det er ikke kun, hvis du har kælder, at du skal bekymre dig om radon. Gassen kan bevæge sig fra kælder til stueplan, men spreder sig oftest kun i mindre grad til de øvre etager.

Når vi udarbejder radonundersøgelser, er der flere måder at gribe undersøgelserne an på. Nogen ønsker kun en kort skematisk rapportering, og andre ønsker specifikke rapporter med anbefalinger. Vi laver den bedste løsning til hver enkelt kunde.

Miljøfarlige stoffer herunder PCB og asbest

Fra omkring 1950 til 1977 anvendte man ofte PCB som tilsætningsstof i mange produkter, hvor særligt PCB's brandhæmmende og blødgørende egenskaber blev udnyttet. Det viste sig at have nogle dårlige sundheds- og miljømæssige konsekvenser. Derfor indførte man i 1986 et totalforbud mod PCB. Desværre kan PCB stadig være et problem, idet miljøgiften gasser af fra gamle byggematerialer og kan sætte sig i andre materialer.

”Det har været vigtigt for Horsens Kommune, at vi i forbindelse med NIRAS’ radonscreening af vores bygninger samtidig har fået tillært os mere viden om radon, og hvordan det opfører sig, således at vi fremover bedre kan sikre vores bygninger mod eventuel radonindtrængning.”

Energiteknolog Charlotte Høitbjerg Davidsen fra Horsens Kommune

Tidligere har asbest været et meget populært byggemateriale på grund af dets ildfasthed og isolerende egenskaber. Derudover har det været relativt billigt. Asbest blev tidligere brugt i en lang række bygningsmaterialer til især gulv-, væg-, loft- og tagplader, men også til ventilationskanaler og rør til vandforsyning og kloakering. Det har desuden været brugt til isolering af varmerør og beholdere og i tekstiler til at beskytte mod kraftig varmepåvirkning. Asbest består af en række naturlige mineraler. Når man arbejder med asbest, spaltes det til mikroskopiske, aflange fibre, der kan indåndes som støv. Asbest er dokumenteret som årsag til kræft i bl.a. lungerne. Derfor er det vigtigt at tage specielle forholdsregler, når man arbejder med asbestholdige byggematerialer.

I NIRAS hjælper vi med identificering af smittekilder, forurenede overflader og indtrængningsgraden i materialer i forbindelse med byggeprojekter eller måling af indeklima. Vurdering og konklusion af resultaterne afhænger af opgavens formål. Vi arbejder både med indeklimamålinger, nedrivninger, om- og tilbygninger, renoveringer og ressourcekortlægning med vurdering af potentiale for at indarbejde eksisterende byggematerialer i fremtidige projekter.

I forbindelse med nedrivninger udfærdiger vi en rapport med kortlægning af forureningens omfang, placering og metode for håndtering ved bortskaffelse af affaldet. Rapporten kan indgå i udbud for entreprenører eller bruges direkte af en allerede tildelt entreprenør. Vi yder også rådgivning til udbud med udfærdigelse af alle relevante udbudsdokumenter, hvor vi hjælper med at afgrænse opgaven, metoder og tidsplanen.

Ved tilstandsvurderinger, indeklimamålinger, renoveringer og om- og tilbygninger, hvor der konstateres miljøfarlige stoffer i overflader og materialer, der skal bevares, yder vi rådgivning til afhjælpning. Afhjælpningen afhænger af, hvilke miljøfarlige stoffer det omhandler, koncentrationen af det, hvilke overflader, materialernes struktur og funktionen af de forurenede rum.

Ressourcekortlægninger handler om en cirkulær tankegang. Rådgivningen varierer afhængig af, hvilken fase projektet er i. En ressourcekortlægning kan udføres forud for konceptfasen, hvor projektets udformning endnu er ukendt. Her identificeres både rene, forurenede og farlige koncentrationer af miljøfarlige stoffer i byggematerialer. Det kan udfærdiges som et dokument med opdeling af fraktioner og estimerede mængder ift. fremtidige anvendelsesformål med beskrivelse af håndtering og sanering.

En ressourcekortlægning efter konceptfasen kan benyttes til at sammenligne løsninger og prioritere indsatser. Det kan være vurderinger af bygningsdele efter sanering og adskillelse.

Skimmelsvamp og fugt i bygninger

En af de største skadevoldere på bygninger i Danmark er fugt. En fugtig bygning kan medføre biologiske skader som skimmel, råd, og svamp. Det kan give dårligt indeklima og have konsekvens for bygningens tilstand.

Fugt i bygninger opstår typisk efter mangelfuld udluftning, rørskader, opstigende grundfugt, oversvømmelse, kuldebroer eller indtrængende fugt i tag eller facade. Vi ser ofte også skader efter mangelfuld afdækning eller manglende affugtning ved nybyggerier.

I NIRAS laver vi enhver form for fugtundersøgelse af bygninger. Vi afdækker med det nyeste udstyr med fugtmålinger og termografi, hvilke(n) fugtkilde(r), der har forårsaget problemerne, og beskriver løsninger på disse. Forekomst af skimmelsvampe afdækker vi ved prøvetagning på mistænkte overflader, hvorved vi bestemmer mængde og typer af skimmelsvampe. Eventuel forekomst af skimmelsvampe generelt i indeklimaet afdækker vi med udtagelse af støvprøver, der undersøges ved efterfølgende DNA-sekventering af relevante skimmelsvampe. Betydning for indeklimaet og anvisninger på løsninger beskrives.

Vil du vide mere?

Mette Neerup Jeppesen

Mette Neerup Jeppesen

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 2171 2342

Bo Peter Alslev

Bo Peter Alslev

Projektleder

Aarhus, Denmark

+45 8732 3379

Ole Vinther Frederiksen

Ole Vinther Frederiksen

M. Sc.

Allerød, Denmark

+45 2920 7486

Se også: