Rails Merging Ns 04492 1024 (1)

Jernbaner, metro og letbaner

NIRAS planlægger og gennemfører projekter og løsninger i forbindelse med jernbaner, metro og letbaner - og herunder også for rullende materiel og batteritog. Vi arbejder både med anlæg, drift og vedligeholdelse over hele verden.

Vores faglige niveau er højt, vi er gode til at lytte, involvere og samarbejde, hvilket gør os i stand til at levere optimale løsninger, der matcher kundernes forventninger. 

Vi arbejder målrettet med bæredygtighed, miljø og arbejdsmiljø. Som en del af det naturlige samarbejde involverer vi relevante specialister fra andre områder i NIRAS - for eksempel inden for miljø, arbejdsmiljø, geoteknik og afvanding.

Projekt- og projekteringsledelse i alle projekttyper og projektfaser

Vi tilbyder projekt- og projekteringsledere, som har mange års erfaring med alle typer af projekter, som fx anlæggelsen af Ringsted-Femern Banen og forberedende arbejder til elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Nørresundby (Lindholm).

Vi varetager projektledelsen af udlægningen af nyt fibernet (FTN) langs jernbanestrækninger i hele Danmark og mindre opgaver med specialfaglige løsninger til kommuner eller virksomheder vedrørende adgang til jernbaner, nye adgangsveje til jernbanestrækninger eller ledningsanlæg.

Vi udarbejder anlægsoverslag og projektbeskrivelser, koordinerer grænseflader på tværs af faggrupper, laver strategier for både udbud og tilbud, udarbejder både udbuds- og tilbudsmaterialer, planlægger og gennemfører både udbuds- og tilbudsprocesser.

Fagledelse og projektering

Vi har højt specialiserede fagpersoner inden for alle jernbane-fag.

Spor

Vi leverer løsninger inden for alle aspekter af sporprojektering - lige fra VVM-redegørelse og ekstern kvalitetssikring til udbudsmateriale og as-built dokumentation.

Kørestrøm og stærkstrøm

Vi leverer løsninger inden for alle aspekter af kørestrøm og stærkstrøm ved jernbanen herunder:

 • Udarbejdelse af opspændingsplaner (skematiske og geografiske), tværsnit, koblingsskemaer, returkredsskemaer, jordingsplaner og -tabeller
 • Dimensionering af K-ophæng og -hængere, fundamenter og master
 • Fjernstyring af kørestrøm
 • Detailprojektering af stærkstrømsopgaver ved jernbanen - herunder sporskiftevarme, generator- og UPS-anlæg, fremmednet og øvrige forsyninger
 • Bygherrerådgivning inden for el- og installationsteknik, intelligente bygningsinstallationer, svagstrømsinstallationer, maskininstallationer, højspændingsteknik og elforsyning
 • Tilsyn på komplekse stærkstrømsprojekter
 • Design og detailprojektering af højspændingsanlæg/køreledningsanlæg
 • Detailprojektering af BPU Jording og Potentialudligning iht. DS/EN 50122 samt Banedanmarks regelsæt
 • Design af føringsveje i sin helhed
 • El-teknisk dokumentation i henhold til internationale normer og referencesystemer

Sikrings- og signalsystemer, overkørselsanlæg

Vi leverer løsninger inden for alle aspekter af signalsystemer, togkontrol og fjernstyring på baner - herunder stationer, strækningsanlæg (linjeblok) og overkørsler (også de vejvendte forhold).

Vi arbejder både med nye signalsystemer (ERTMS) og de eksisterende sikrings- og signalsystemer i Danmark og udlandet. Vi arbejder desuden med det trafikale grundlag, der omsætter jernbanens trafikale regler for togkørsel til en teknisk løsning.

Konstruktioner ved baner

Vi leverer løsninger inden for alle aspekter af konstruktioner ved banen herunder:

 • Vurdering af kommende sportraces betydning for eksisterende broer og bygværker i projektets tidlige fase
 • Design og projektering af vej- og stibroer, sporbærende broer, tunneler, geoteknik, kystsikring, faunapassager, broer over vand samt bevægelige broer
 • Anvendelse af avancerede 3D BIM-programmer med 3D element-beregningsprogrammer og med udarbejdelse af anlægsoverslag
 • Vi udarbejder geoteknisk risikovurdering
 • Validering af broer, faunapassager, øvrige bygværker samt geoteknik

BIM

Vi udvikler og anvender digitale metoder, der åbner muligheder for at arbejde bedre sammen om at levere mere robuste og bygbare projekter.

Kvalitetsprojekter på tværs af infrastruktur

Læs om Infrastrukturs toneangivende projekter og hvordan vi leverer værdi for vores kunder på tværs af ekspertiseområder.

Stadieplanlægning

Vi laver stadieplanlægning, der optimerer planen for udførelsen af et anlægsprojekt, hvor arbejder inden for forskellige fag skal koordineres - eksempelvis jordarbejder, geoteknik, spor, kørestrøm, sikring og konstruktioner.

Kapacitetssimulering

Vi laver simuleringer, der gør det muligt, dels at analysere hvilke konsekvenser ændringer i infrastrukturen vil få for jernbanens kapacitet, dels at analysere om en given køreplan rummer den nødvendige robusthed og kan realiseres i overensstemmelse med krav til punktlighed.

Sikkerhed og CSM

Vi leverer jernbanesikkerhedsmæssige løsninger - eksempelvis myndighedsgodkendelser og ibrugtagningstilladelser i henhold til EU’s Common Safety Method (CSM).

Rullende materiel og batteritog

Vi leverer løsninger inden for rullende materiel - eksempelvis analyse af kapacitetsbehov, vedligeholdelsesplanlægning og indkøbsstrategi.

Vi leverer løsninger inden for implementering, drift og vedligehold af batteritog.

Stationer

Vi projekterer stationer og stationsanlæg og laver analyser af, hvordan anlæggene kan udføres i overensstemmelse med de europæiske specifikationer (TSI). Vi arbejder også med tryghed på stationer og andre offentlige rum. Læs mere om dette under Tryghedsanalyser og tryghedsdesign.

Økonomiske analyser

Vi laver økonomiske analyser ved anlæg af nye strækninger samt ved drift og vedligeholdelse af baner og materiel.

Vil du vide mere?

Carsten Heine Lund

Carsten Heine Lund

Senior Vice President

Allerød, Denmark

+45 6020 1916

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Claus Jørgensen.

Claus Jørgensen.

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2015 4863

Se også: