Projekt

Ny viden om potentialerne for CO2-binding med biokul

Drum To The Tearing Apart Of Straw From Straw Combustion In A Biomass Boiler

NIRAS har lavet en rapport for CIP-fonden omkring biokul, der er en spændende mulighed for at lagre CO2 i landbrugsjord. Rapporten og drøftelser på et seminar om biokul arrangeret af CIP Fonden den 7. juni viser, at der i Danmark er flere forskellige interessante biomasser, der gennem pyrolyse kan binde CO2 stabilt i biokul.

21. juni, 2023
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark
  • Klient: CIP-Fonden

NIRAS står bag rapporten for CIP-Fonden, der bygger på en analyse af tilgængelige biomasser til pyrolyse og produktion af biokul med henblik på kulstoflagring.

Formålet med analysen er at belyse restmængder og geografisk placering af udvalgte relevante biomasser til pyrolysering med henblik på kulstoflagring i biokul. Rapporten belyser også klimaeffekterne af kulstoflagringen ved udbringning af biokullet på marker og andre relevante sideeffekter.

På CIP-Fondens seminar om biokul gav 65 deltagere fra universitetsverdenen, tænketanke, landbrugssektoren, organisationer og professionelle rådgivere her i blandt afdelingsleder Camillla K. Damgaard fra NIRAS, input og inspiration til CIP Fondens igangværende projekt om forretningsmuligheder for CO2-lagring i landbruget med biokul.

”NIRAS’ analyse viser, at der er et spændende biomassepotentiale i Danmark for pyrolyse og produktion af biokul. Vi har kigget på mængder og lokalisering af flere forskellige biomasser, og der findes fx restmængder af halm, restprodukter fra biogasproduktion, dybstrøelse og have/park-affald, der vil være oplagte at fokusere på med henblik på pyrolysering til biokul”, siger Camilla K. Damgaard.

”NIRAS har også kortlagt den geografiske forekomst af flere af biomasserne, hvilket gør det muligt at udpege potentielle placeringer af fremtidige pyrolyseanlæg. Det er fx oplagt at placere pyrolyseanlæg i nærheden af biogasanlæg for at udnytte pyrolysen til at lagre det kulstof, der er i restprodukterne fra biogasanlæggene”, fortæller Camilla K. Damgaard.

Om CIP Fonden

CIP Fonden er en almennyttig forening med det formål at udpege områder, hvor strukturelle projekter kan understøtte nødvendige samfundsændringer og anvise konkrete forslag til løsninger samt, hvordan de kan realiseres og finansieres.

Der er tale om projekter, som rækker udover næste generation, og som kræver tålmodig og risikovillig finansiering. Projekterne er konkrete, implementerbare løsninger på grundlæggende, strukturelle samfundsudfordringer inden for landbrug og fødevarer, digitalisering og infrastruktur.

NIRAS’ konklusioner om biomasser til rådighed for pyrolyse og CO2-lagring i biokul:

  • Vi har i Danmark flere interessante rest-biomasser til rådighed, som gennem pyrolyse kan omdannes til biokul og lagre CO2.

  • NIRAS har analyseret tilgængeligheden af restmængder fra halm, digestat fra biogasanlæg, dybstrøelse, spildevandsslam, have/park-affald og træ. NIRAS’ analyse er ikke udtømmende, og der kan være endnu flere relevante biomasser at kigge på i Danmark.

  • Tilgængeligheden af biomasserne vil i høj grad afhænge af den fremtidige forventede stigende efterspørgsel til andre anvendelser som fx energiproduktion og bioraffinering.

  • Der er CO2-gevinster forbundet med CO2-lagring i biokullet for alle de analyserede biomasser, også over en 100-årig periode. CO2-lagringseffekten afhænger dog af flere faktorer som fx type af biomasse, alternativ anvendelser af biomassen og indretning af pyrolyseprocessen.

  • Det er mest oplagt at pyrolysere biomasser, der er nederst i værdikæden og som ikke har andre anvendelser i dag. Vi ser allerede spændende værdikædesamarbejder mellem biogasproduktion samt teknologier som pyrolyse, PtX og bioraffinering af græs.

 

Læs mere på CIP-Fondens hjemmeside

Vil du vide mere?

Camilla K. Damgaard

Camilla K. Damgaard

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2055 0675

Louise Sprotte-Hansen

Louise Sprotte-Hansen

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 5336 4102

Se også: