Indsigt

Biogas giver sektorkobling i verdensklasse til gavn for klimaet

Thorsoe Youtube Thumb 2
Anne Seth Madsen

Anne Seth Madsen

Senior projektleder, Civilingeniør

Affald fra fødevareproduktion, butikker og husholdninger bliver sammen med gylle til biogas. Det bidrager til den grønne omstilling af gasnettet samtidig med, at der er klima- og miljøgevinster for både landbruget, energisektoren og samfundet.

23. maj, 2022

Danmark besidder en international førerposition inden for storskala biogasteknologi til behandling af husdyrgødning og andre affaldsfraktioner fra fødevareproduktionen. Biogasanlæg reducerer klimabelastningen fra fødevareproduktionen uden, at der gås på kompromis med en høj hygiejnestandard i husdyrproduktionen.

Biogasanlæg har positive effekter for landbrug, miljø, energi og klima, når husdyrgødning afgasses i et biogasanlæg. Dette er et fremragende eksempel på en sektorkobling, der giver synergi i flere sektorer, og herunder bidrager til grøn omstilling af energisektoren.

"Først griner de af, at vi i Danmark har flere svin end indbyggere. Men de er dybt imponerede, når de hører om, hvordan vi kan opretholde høje veterinære standarder i husdyrproduktionen, recirkulere og forædle ressourcestrømme, samt opsamle klima- og miljøgevinster."

Anne Seth Madsen, senior projektleder i NIRAS.

Tag med på en guidet tur hos Thorsø Biogas

Ca. 25 procent

Så meget af Danmarks samlede produktion af husdyrgødning blev i 2021 sendt til et biogasanlæg.

Husdyrgødning er i sig selv ikke den bedste råvare til at producere biogas af, men den sikrer processtabilitet i biogas-anlægget. Det betyder, at biogasanlægget kan tilføres andre råvarer med et højere gasindhold og producere biogas stabilt 365 dage om året. I året 2021 blev ca. 25 procent af Danmarks samlede produktion af husdyrgødning sendt til et biogasanlæg.

De andre råvarer, som biogasanlæggene modtager, er typisk organisk affald fra fødevareproduktionen, butikker, restauranter og husholdninger. Det er affaldstyper, som udnyttes dårligt i for eksempel forbrændingsanlæg. Biogasanlæg har derfor en vigtig samfundsmæssig funktion, da de kan tilbyde omkostningseffektiv affaldsbehandling, der samtidig sikrer, at næringsstofferne i affaldet recirkuleres på hygiejniske vis.

Biogas Grafik ANNC Greensition

Biogassens mange fordele

Biogas produceret af husdyrgødning og organisk affald kan erstatte fossil naturgas. Affald fra landbrug, industri og husholdninger indgår dermed som råvare til en vedvarende energiproduktion. Biogas er klimaneutral, idet de råvarer, som gassen produceres af, typisk er fra ét-årige afgrøder, hvilket principielt indebærer, at CO2 fra den anvendte biogas optages på ny af de nye afgrøder. Det betyder, at biogas reducerer klimabelastningen, når den erstatter fossilt naturgas, som lige nu ofte er importeret. At den danske biogasproduktion i 2021 kunne levere 25 procent af vores nationale forbrug af ledningsgas – samt at vi er på vej mod et CO2-neutralt gasnet i 2034 – det er noget, der er blevet bemærket internationalt!

"At den danske biogasproduktion i 2021 kunne levere 25 procent af vores nationale forbrug af ledningsgas, det er noget, der er blevet bemærket internationalt!"

Anne Seth Madsen, senior projektleder i NIRAS.

En anden positiv effekt er, at i biogasprocessen ændres kvælstoffet i husdyrgødningen. Det betyder, at når landmanden får den afgassede biomasse tilbage fra biogasanlægget, så er det en mere effektiv gødning end rågylle, da kvælstoffet nemmere kan optages af afgrøderne på marken. Endvidere er næringsstofferne fra forskellige kilder fordelt i den afgassede biomasse og kan analyseres inden udspredning, hvilket giver mulighed for en optimal tildeling af næringsstoffer til de forskellige afgrøder. Både afgasning af råvarerne og bedre mulighed for opfyldelse af nationale krav til udspredning i vækstsæsonen reducerer udvaskning af kvælstof til åer, vandløb og havet fra markerne. Det giver altså også en fordel for miljøet.

Endvidere giver biogasfællesanlæggene mulighed for hygiejnisk at omfordele både fosfor og kvælstof fra husdyrproducenter til planteavlere eller økologiske landbrug. Næringsstofferne recirkuleres fra det affald, der tilføres biogasanlægget, som ellers ville være gået tabt i et forbrændingsanlæg eller ende på en losseplads som aske og slagge fra forbrænding. Afgasset biomasse reducerer behovet for fossilt fremstillet kunstgødning i landbruget og bidrager derfor yderligere til at reducere fødevareproduktionens klimabelastning.

Tal om biogas i Danmark

  • 25 pct. af gassen i gasnettet i Danmark kommer fra biogas – primært fra husdyrgødning og andre affaldsstrømme.
  • 25 pct. af husdyrgødningen fra landbruget kommer i dag i gennem et biogasanlæg. I 2030 forventes 60 pct. at blive afgasset.
  • Biogas består af 60-65 pct. metan (CH4) og 35-40 pct. biogen kuldioxid (CO2).
  • I Danmark har det siden 1994 været forbudt, at deponere organisk affald på lossepladser, men det er ikke altid situationen i udlandet. Derfor er der potentielt store gevinster at hente i forhold til energiproduktion og recirkulering af næringsstoffer.

Når den afgassede biomasse udspredes på markerne i foråret, lugter den mindre og i kortere tid end rå husdyrgødning. Dels er lugtstofferne i råvarerne omdannet, og dels trænger den afgassede biomasse hurtigere ned i jorden, da den er mere vandig end rågylle.

Hvad kan Danmark tilbyde?

Men hvorfor er det i Danmark, at teknologien til at behandle husdyrgødning og affald i samudrådning er blevet udviklet? Det skyldes en kombination af flere faktorer: Energikrisen i 1970’erne igangsatte de første forsøg og ledte til en række mindre gårdbiogasanlæg. Staten underbyggede udviklingen gennem et forsknings- og udviklingsprogram, hvor gasproduktion fra forskellige affaldstyper blev undersøgt, såvel som undersøgelse af de veterinærer aspekter og dermed regulering af krav til varmebehandling mv. I 1980’erne satte vandmiljølovgivningen indirekte gang i at bygge større biogasanlæg, og samtidig var der statslige tilskud til investeringsomkostningerne og selve gasproduktionen.

Med etablering af de større biogasanlæg kom energiproduktionen og -udnyttelsen af biogassen i fokus. Dette satte gang i samudrådning af husdyrgødning med organiske affaldsfraktioner, der har en højere gasproduktion pr. ton input. Samudrådning er en god idé og fungerer, men det kræver procesmæssig viden og erfaring, da biogasprocessen kan bremses eller helt standse, hvis der ikke er styr på blandt andet sammensætning af biomasserne, temperatur og pH. Danmark har gennem de sidste 35 år opnået en omfattende erfaring i, hvordan biogasanlægget skal drives for at opnå en stabil proces og optimal biogasproduktion af de råvarer, der tilføres anlægget.

Vi skal udbrede vores erfaringer med biogas fra Danmark til udlandet

Danmark har i dag en international førerposition, når det gælder opførelse og drift af biogasanlæg baseret på husdyrgødning i kombination med organisk affald fra forskellige kilder. Endvidere er det bevist, at teknologien har fordele for både landbruget og samfundet. Biogasanlæg er et vigtigt redskab til at sikre både en effektiv, hygiejnisk fødevareproduktion og reducere landbrugets klimapåvirkning, samtidig med at der produceres en lokal, vedvarende energi og næringsstofkredsløbet lukkes.

Når udlandet kigger på Danmark, og ser hvordan vi med biogas kobler energiproduktion, landbrug, klima og miljø er de helt blæst bagover. I NIRAS har vi fx en samarbejdspartner i Canada – den store fødevareproducent Maple Leaf Foods – som er yderst interesseret i at lære fra danske erfaringer om biogas.

Først griner de af, at vi i Danmark har flere svin end indbyggere. Men de er dybt imponerede, når de hører om, hvordan vi kan opretholde høje veterinære standarder i husdyrproduktionen, recirkulere og forædle ressourcestrømme, samt opsamle klima- og miljøgevinsterne, som er beskrevet i denne artikel. Og alt dette samtidig med, at vi også øger andelen af vedvarende energikilder i Danmarks energiforsyning.

Den viden skal vi gøre meget mere for at bringe ud over landets grænser! For klimaets skyld. For miljøets skyld. Til fordel for husdyrproduktioner verden over. For den grønne energiomstillings skyld. Globalt!

"I Maple Leaf er vi meget glade for at samarbejde med NIRAS i vores bestræbelser på at reducere metan-emissioner fra vores svineproduktion. Der ligger et kæmpe potentiale for os, i at bygge videre på den danske erfaring med at opsamle metan fra gylle i biogasanlæg. Vi kan kombinere gyllen med affald fra vores egne forarbejdningsanlæg og udnytte biogassen som erstatning for fossilt brændsel – eller tilføje det til naturgasnettet. Den danske erfaring inden for dette felt vil hjælpe os tættere på vores vision om at være den mest bæredygtige kødproducent i verden.”

Mauricio Alanis, Director of Sustainability Strategy & Partnerships, Maple Leaf Foods.

Vil du vide mere?

Anne Seth Madsen

Anne Seth Madsen

Senior projektleder, Civilingeniør

Aarhus, Denmark

+45 8732 3291

Se også: