Helhedsplan Lundtofte Small (2)

Helheds- og bebyggelsesplaner

Helhedsplaner kan give kommuner og developere et solidt grundlag for at udvikle byer eller forandre eksisterende områder.

Den grønne omstilling er i fuld gang og præger vores byer, og måden vi udvikler dem på. I NIRAS griber vi udviklingen an med en række proces- og analysekompetencer som fundament for at udvikle helhedsorienterede løsninger.

Som byplanlæggere tager vi afsæt i stedets potentialer, udfordringer, historie og den forandring, som helhedsplanen skal kunne bidrage til. Vi arbejder blandt andet med arealudvikling, bebyggelsesplaner, dispositionsplaner, midtbyplaner, udvikling af havne og almene boligområder.

Tværfaglig arealudvikling

NIRAS er et konsulenthus med ekspertiser inden for et bredt felt af fagligheder. Derfor kan vi arbejde tværfagligt med helhedsplanernes forskellige funktioner og skabe synergier mellem eksempelvis klimatilpasning, jordhåndtering og rekreative løsninger. Sammen med NIRAS’ landskabsarkitekter kan vi også skabe muligheder for at udnytte terrænet i nye, multifunktionelle løsninger, som kommer borgere og natur til gode.

Fra både kommunale og private bygherrer oplever vi et øget fokus på FNs Verdensmål. Vi hjælper med at omsætte de globale målsætninger til lokale handlinger. Det kan fx være i form af bebyggelsesplaner for boligområder med sokkeludstykning, der fremmer biodiversiteten, fælles ladestationer til el-biler, deleløsninger eller nye boformer, der fremmer fællesskaber på tværs af generationer og sociale baggrund.

Klimatilpassede helhedsplaner

Klimaforandringer har store konsekvenser for byer og det åbne land. Ved kysterne såvel som i boligområder skal vi kunne håndtere store mængder vand. I NIRAS er vi eksperter i at udarbejde helhedsplaner på tværs af faggrænser for at sikre de bedste løsninger inden for klimasikring af ejendomme, bydele eller landområder – også ud fra et æstetisk og økonomisk synspunkt.

Vi lægger stor vægt på, at samarbejdet mellem kommuner, forsyninger og andre interessenter munder ud i bæredygtige løsninger. Derfor arbejder vi tæt sammen med blandt andet kystteknikere, biologer og landskabsarkitekter for at skabe overblik over mulighederne for tilpasning og sikring. Samtidig afsøger vi også mulighederne for at opnå anden værdi i løsningen – fx inden for naturgenopretning eller rekreative planer.

Landskabsarkitektur

Vi ser en stærk sammenhæng mellem byplanlægning og landskabsarkitektur. Fra overordnede strategier til de konkrete byrum samarbejder vi med landskabsarkitekter og klimaspecialister, så helhedsplanen skaber en attraktiv ramme for det gode byliv.

NIRAS designer og projekterer landskaber og byrum i relation til infrastruktur, institutioner, boliger, klimatilpasning mv. Det gør vi ud fra visionen om, at alle projekter og steder er noget særligt og derfor skal behandles med omhu, omtanke for brugerne samt for de kommende generationer.

3D-modellering

Digitale 3D-modeller giver nye muligheder for at udvikle og vurdere bebyggelsesplaner, projektforslag til byomdannelse eller andre helhedsplaner. Med digitale 3D-modeller kan vi blandt andet vise ”før og efter” situationer, vurdere bygningsvolumener, og vi kan præsentere alternative løsninger i sammenhæng med de eksisterende omgivelser.

Vil du vide mere?

Lisa Højfeldt

Lisa Højfeldt

Chefkonsulent, Byplanlægger

Aarhus, Denmark

+45 8732 3328

Mette Bjelke

Mette Bjelke

By- og landskabsplanlægger

Aalborg, Denmark

+45 6023 3986

Se også: