Cykelfremme Min

Cykelfremme

I NIRAS arbejder vi for at gøre det mere attraktivt at cykle. Vi har særligt fokus på børn og unge, og vi lægger vægt på at skabe tryghed og tilgængelighed for cyklister i deres nærmiljøer.

Cyklen som transportmiddel er vigtig for den grønne omstilling, da øget cykeltrafik er en forudsætningen for, at mange kommuner kan få en bæredygtig trafikal vækst. Samtidig medvirker flere cykelture i lokalsamfundene til et aktivt og attraktivt byliv, fremmer folkesundheden og underbygger en samfundskultur, hvor man cykler. NIRAS udarbejder både cykelstrategier og helhedsplaner, samt cykelstiplanlægning og parkeringsløsninger.

På landsplan har ca. 46% af befolkningen under 10 km til arbejde, og halvdelen af alle rejser (hverdag og fritid t/r) er under 10 km. Det viser, at der er et kæmpe potentiale for at få flere til at cykle. Cyklisters trafiksikkerhed og tryghed er afgørende for en øget brug af cyklen. Dette skal derfor tænkes ind i planer og konkrete løsninger, blandt andet gennem yderligere tiltag på stier og veje, samt gennem nye former for cykelinventar. Vi har lang erfaring med at udarbejde cykelanalyser og komme med innovative forslag til hvordan problemstillingerne kan løses, med hensyntagen til cyklisternes sikkerhed, bymiljøets kvalitet og brugernes tryghed.

Cykling kan give børn øget frihed og selvværd

Børn og unge er særligt afhængige af selvstændigt at kunne komme rundt på cykel, da de ofte ellers er nødsaget til at blive kørt af voksne. Reduceret forældrekørsel og deraf bedre udnyttelse af vejinfrastrukturen er derfor et vigtigt element i at øge cykeltrafikken. Gennem kontekstforståelse og brugerinddragelse finder vi trygge løsninger, der sørger for, at børn og unge kan cykle rundt uafhængigt af voksne. Derved øges deres muligheder for, at de kan deltage i både organiserede og spontane fritidsaktiviteter.

I NIRAS arbejder vi for at mobilitetsplanlægning med fokus på cykelfremme, er medvirkende til at øge børn og unges livskvalitet og i tillæg give en større frihed for alle familiens medlemmer.

Cykelparkering i offentlige rum

Alle cyklister har brug for at kunne parkere deres cykel, og cykelparkeringsløsninger fylder meget i det urbane rum, både offentlige steder og på private arealer. De seneste år er der desuden kommet flere nye typer cykler i gadebilledet, som har andre behov for fx manøvreplads, aflåsning og støtte end traditionelle cykler. NIRAS arbejdermed at integrerer cykelparkering og byrum, samtidig med at vi tager højde for de forskellige behov til parkering.

I tillæg til de fysiske parkeringsløsninger kan adfærdsmæssige virkemidler være vigtige som supplement. Vi udfører analyser over bl.a. brug af parkering, belægningsgrader, parkeringsadfærd, cykeltyper, brugerprofiler, flow ind og ud, etc. Adfærdstilpasset design eller tiltag der fremmer adfærdsfornyelse kan handle om synlighed (fx placering af cykelstativer og udformning), wayfinding (fx skiltning og synliggørelse) samt nudging (gøre det nemt og attraktivt, at opføre sig korrekt/hensigtsmæssigt).

Dette gælder både i relation til permanente og midlertidige cykelparkeringsløsninger for at sikre en optimal og hensynsfuld udnyttelse af cykelløsningerne. På denne baggrund ser vi derfor de adfærdsmæssige aspekter som en dybt integreret del af cykelprojekter.

Ydelser:

  • Cykelstrategier
  • Stiforbindelser og stiplanlægning
  • Cykelparkering og byrum
  • Adfærdsanalyser
  • Evaluering af cykeltiltag

Vil du vide mere?

Julie Majlund Buschardt

Julie Majlund Buschardt

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4256 8292

Se også: