Projekt

Indpakning af vedvarende energi med biodiversitet – tværfaglig planlægning i højsædet

Principsnit Til V.E.

Her ses en visualisering af et fremtidigt VE-anlæg sammen med den eksisterende bevoksning med ny planlagt beplantning, der har vokset sig stor og pakker anlægget fint ind.

Planlægning af vedvarende energianlæg og det tilhørende elnet kræver en tværfaglig tilgang for at styrke biodiversiteten. I denne proces har landskabsarkitekter en central rolle i udviklingen af biodiversitetsfremmende og landskabstilpassede lokalplaner, der ikke alene fremmer grøn energi, men også skaber berigende og integrerede landskaber til gavn for både samfund og miljø.

17. januar, 2024
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark

Planlægningen af forskellige VE-anlæg er i rivende udvikling, og det samme gælder planlægningen af det elnet, der skal transportere og distribuere den producerede VE-strøm rundt i landet. Gamle højspændingsstationer nedtages eller saneres, og der er planer om nye i hele landet.

Der er i sagens natur travlt. Det er en opgave, der har samfundsmæssig stor betydning, og derfor er det vigtigt at undgå en hastet tilgang til planlægningsprocessen. Tværfaglighed er i den henseende nøgleordet, der omfavner dagens opgaver med et blik for morgendagens udfordringer. Tværfagligheden har mulighed for at opstå og trives både i planprocessen og i selve lokalplanen for det pågældende anlæg.

Landskabsarkitektens rolle

Lokalplanlægningen af VE-anlæggene går et skridt dybere ved at inddrage landskabsarkitekter til at formidle den konkrete tilpasning af anlægget i landskabet. Landskabsarkitekten bidrager med relevante ydelser, der fremmer biodiversitet gennem beplantningsplaner, herunder hvilke træer og buske der skal anvendes i tilplantningen, samt hvor og hvor tæt de skal plantes alt efter det ønskede udtryk. NIRAS har blandt andet inddraget landskabsarkitekter ved det fremtidige Hovegård Stationsanlæg som ses nedenfor.

”Den landskabelige tilpasning omkring fremtidige VE-anlæg er en ny slagmark for landskabsarkitekterne. Vi skal fortsat operere på vores klassiske slagmark, nemlig byens rum, men også turde udvide vores ekspertise endnu mere i det åbne land sammen med andre fagligheder.”

- Johannes Malte Schwaab, Landskabsarkitekt, NIRAS.

Hovegård Stationsanlæg,2022
Helhedsplanen viser en stor udvidelse af Hovegård Stationsanlæg og fremhæver den beplantning, der skal omslutte det tekniske areal. Arealet vil være overvejende domineret af græs og VE-installationer, men samtidig får projektområdet tilført mere natur end der var på området før anlæggelsen.

Inddragelse af landskabsarkitekter sikrer, at VE-anlæggene får en alsidig beplantning på de større arealflader, der tilplantes efter byggeriet er færdigt. De sammenhængende beplantningsarealer skaber bedre levevilkår for faunaen i landskabet end de generiske, monokulturelle plantebælter i tre rækker. De større tilplantede flader kan udvikle sig til artsrige, frodige bevoksninger, der både afskærmer VE-anlægget og skaber indbydende områder, som lokalmiljøet kan tage i brug på deres gåture.

Landskabsarkitekten omsætter alle potentialerne for en alsidig beplantning til et grafisk formidlingsmateriale i form af en helhedsplan samt plantningsprincipper, der viser, hvordan hovedgrebene i helhedsplanen implementeres.

Principsnit Til V.E. (1)
Der kan skabes bedre vilkår for faunaen i landskabet, hvor de levende hegn omgiver et VE-anlæg. Ved at have bredder på 20-30 m kan der iværksættes beplantningsmæssige tiltag, der styrker både biologiske og rekreative interesser.
VE Anlæg, HASK2
Her ses en visualisering af et fremtidigt VE-anlæg sammen med den eksisterende bevoksning, som er bevaret i videst muligt omfang. Dog uden ny planlagt beplantning.
VE Anlæg, HASK3
Her ses en visualisering af samme fremtidige VE-anlæg sammen med den eksisterende bevoksning med ny planlagt beplantning, der har vokset sig stor og pakker anlægget fint ind.

Vil du vide mere?

Johannes Malte Schwaab

Johannes Malte Schwaab

Landskabsarkitekt

Allerød, Denmark

+45 4299 9243

Se også: