Avannaata Kommunia har sat fokus på en bæredygtig udvikling gennem ny planstrategi.
Fra verdensmål til planstrategi

FN’s Verdensmål har sat rammen for bæredygtig planstrategi i Avannaata Kommunia

En grønlandsk kommune har gjort FN’s Verdensmål til pejlemærker for en bæredygtig udvikling. Gennem seminarer og fokusgrupper har forvaltningerne sat ord på målenes betydning i den lokale og faglige kontekst. Verdensmålene udgør nu rammen for kommunens Planstrategi 2020.

Ilulissat Isfjord er blevet et verdenskendt symbol på klimaforandringerne, og flere verdensledere har besøgt isfjorden for med egne øjne at se afsmeltningen af is fra de store gletsjere. Men mange andre udfordringer spiller en lige så stor eller større rolle i borgernes hverdag.

Avannaata Kommunias nye planstrategi er baseret på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Arbejdet med verdensmålene har givet kommunens forvaltninger og politikere et nyt syn på bæredygtighed og et fælles sprog med konkrete pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Erick Lee Cummings / Visit Greenland

Fakta

 • Avannaata Kommunia dækker et areal på mere end 500.000 km2.
 • Størstedelen er is og ufremkommelig for andre transportmidler end hundeslæde og ATV’er.
 • Langs kysten fordelt på 4 byer og 21 bygder bor kommunens godt 10.000 indbyggere.

10 strategiske indsatsområder

Planstrategi 2020 er et politisk prioriteringsværktøj bestående af 10 strategiske indsatsområder. De følgende afsnit giver et indblik i, hvordan kommunens indsatsområder imødekommer konkrete delmål under FN's Verdensmål.

Cirklen illustrerer de delmål, som indgår i planstrategi 2020. Avannaata Kommunia har valgt at lægge tyngden på målene 4, 6, 8, 11, 12 og 14.

Klik her for at se cirklen i større format.

1. Stærke lokalsamfund, aktivt medborgerskab og kulturliv

Mere og bedre nærdemokrati er højt prioriteret. Dermed fokuserer kommunen helt konkret på delmål 10.2 om at promovere større social, økonomisk og politisk inklusion for alle samt delmål 16.7 om, at beslutninger skal tages på en responsiv, inkluderende og repræsentativ måde. Nogle af de konkrete tiltag her er:

 • at udvikle digitale borgerinddragelsesformater
 • at styrke informationen om politiske emner og give mere medbestemmelse til bygdeudvalgene
 • at etablere en Børn og Unge Kommunalbestyrelse

2. Gode rammer for børns læring

I hele landet er det en udfordring, at uddannelsesniveauet ikke er særligt højt. Kun én ud af syv grønlandske elever fortsætter direkte på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

Avannaata Kommunia vil især have fokus på delmål 4.1 som handler om at give alle mulighed for at gennemføre grundskole og ungdomsuddannelse samt at styrke kvaliteten af undervisningen. Her vil der især være fokus på:

 • at forbedre overgangene fra institution til folkeskole
 • at iværksætte studievejledning
 • at styrke de kreative fag

3. Folkesundhed og trivsel for alle

Det har høj prioritet at løse de store udfordringer for folkesundhed og trivsel, herunder delmål 3.5 om at forebygge og behandle stof- og alkoholmisbrug, delmål 5.2 om at stoppe vold og udnyttelse mod kvinder og piger samt delmål 11.3 om at gøre byerne inkluderende og bæredygtige. Det skal bl.a. ske gennem:

 • en ny voksenpolitik
 • tværgående samarbejde mellem politi og sundhedsvæsen
 • flere væresteder og støttetilbud til borgere i udsatte positioner
 • at sikre gode ældreboliger og forhold for gangbesværede i byerne

4. Gode beskæftigelsesmuligheder

Kommunen har en høj beskæftigelse, men også en stor udskiftning og et lavt uddannelsesniveau. Med et fokus på delmål 8.5 om fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle vil kommunen forbedre arbejdsvilkårene gennem:

 • en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi
 • at forbedre fysiske faciliteter på offentlige arbejdspladser
 • at bygge attraktive personaleboliger som en integreret del af nye boligområder

5. Ansvarlig turismeudvikling

Turismen er det største erhverv i Avannaata, og bæredygtig udvikling af turismen har stort fokus, bl.a. på delmål 11.4 om at beskytte verdens kultur- og naturarv. Planstrategien lægger derfor op til:

 • at regulere og begrænse antallet af besøgende til særligt sårbare steder, herunder UNESCO Verdensnaturarv, Ilulissat Isfjord
 • at forbedre tilgængeligheden i kommunen bl.a. med bedre anløbsfaciliteter i bygderne, så turisterne kan fordeles ud til flere bosteder og bidrage til de lokale økonomier

6. Lokal erhvervsfremme

De største erhverv i Avannaata Kommunia er fiskeri og turisme. For at fremme en bæredygtig udvikling, vil kommunen gå i dialog med de erhvervsdrivende om at have fokus på bl.a. delmål 8.4 om at bruge ressourcerne effektivt i forbrug i produktion. Samtidig vil der også være fokus på delmål 14.1 om at reducere forureningen af havet og 14.4 om at gøre fiskeriet bæredygtigt. For fiskeriet betyder det bl.a.:

 • at rest- og spildprodukter bør udnyttes bedre og danne grundlag for nye produktmuligheder
 • at undgå overfiskeri og anvende bæredygtige fangstmetoder

7. Bosætning, bymiljøer og gode boliger

Helt centralt er visioner for byer og bygder, som især handler om delmål 11.1 om gode og sikre boliger til alle, delmål 7.3 om energieffektivitet og delmål 11.7 om at skabe trygge, grønne områder i byerne. Det betyder bl.a.:

 • etablering af nyt boligbyggeri skal gå hånd i hånd med en vedligeholdelsesindsats, prioritering af bæredygtige materialer og effektiv energiudnyttelse
 • at skabe levende, trafiksikre bymiljøer, der knyttes sammen af grønne åndehuller og forbindelser

8. Adgang til vand og sanitet

I mange af de små bygder er der ikke adgang til rindende vand eller kloakering af toiletter, og hygiejnen er derfor mangelfuld. Det fører bl.a. til smitsomme sygdomme som tuberkulose, og aktuelt er det et problem i forhold til at mindske risikoen for COVID-19. Avannaata Kommune vil med afsæt i delmål 3.3 om at bekæmpe smitsomme sygdomme og delmål 6.1. og 6.2 om at give alle adgang til rent drikkevand samt toilet, sanitet og hygiejne, undersøge muligheden for:

 • at udvikle nye modeller til arktiske toiletter, nye modeller for vandforsyning tilpasset det enkelte bosted
 • at tage initiativ til at styrket samarbejde med Selvstyret om disse forhold

9. Affaldshåndtering og miljø

En væsentlig problemstilling har været kommunens håndtering af affald, som på grund af infrastrukturen og den store geografiske spredning mellem bosteder er en meget kompliceret opgave. Kommunen har fokus på delmålene 12.4 og 12.5 om ansvarlig håndtering af spildprodukter og reducering af affaldsmængden. Det sker bl.a. ved:

 • at investere i miljørigtige forbrændingsanlæg
 • at øge andelen af genanvendt affald.

10. Klimatilpasning

Grønland er det sted i verden, som oplever klimaforandringerne på tætteste hold og med den største kraft. Det er derfor uomtvisteligt, at Avannaata Kommunia skal arbejde med delmål 13.1 om at styrke modstandskraften og tilpasningen mod klimarelaterede katastrofer. Det betyder bl.a.:

 • at man skal undgå at bygge på permafrosten og i områder med risiko for stormflod
 • at opgradere kloaknettet til at kunne håndtere større regnmængder, ligesom grøfter skal kunne håndtere mere smelte- og overfladevand
 • at understøtte forskning og international vidensdeling gennem det nye Isfjordscenter
 • at kortlægge CO2-udledningen i Ilulissat
 • at udarbejde en grøn indkøbspolitik