3Dview3 Clean

3D-bymodeller

Få helt nye muligheder med 3D-modellering i realtid på borgermøder og workshops, hvor du får både 3D-visualisering af scenarier og on-the-fly-beregning af nøgletal.

Hvordan kan bebyggelsen placeres? Hvor meget kan der bygges? Antal etager? Skygger? Hvad bliver parkeringsbehovet? 

Real-time konfliktsøgning i 3D 

NIRAS har introduceret nye digitale værktøjer i planprocesserne, som kan bruges til sammenligning og vurdering forskellige bygge- og anlægsforslag. I en integreret proces kombineres informationer fra eksempelvis BBR, tematiske kortlag og vejbyggelinjer eller andre restriktioner med intuitive 3D-modelleringsværktøjer, som on-the-fly dels viser, om der er konflikter med de bebyggelsesregulerende bestemmelser, dels beregner nøgletal for de forskellige scenarier. 

Nøgletal 

On-the-fly-beregninger af nøgletal for de forskellige scenarier – fx samlet etageareal, parkeringsareal i relation normtal eller overholdelse af krav til omfanget af grønne arealer. Suppleres nøgletallene med priser, kan der vises de første grove overslag over nogle af de økonomiske konsekvenser ved de forskellige scenarier. Nøgletallene kan også eksporteres til Excel eller andre værktøjer, hvor de fx kan indgå i BI-analyser og beslutningsstøtte. 

Borgerinddragelse 

Det er noget af det, NIRAS arbejder med i digitalisering af planprocesserne sammen med kommunerne, hvor vores solide viden om 3D-bymodeller indgår i alle faser af planlægningen, herunder også borgerinddragelsen.   

Konkrete erfaringer fra borgermøder, hvor vi har brugt parametrisk modellering, viser, at 3D-bymodeller er særdeles velegnede til kommunikation og dialog med borgerne om udviklingen af vores byer. Eksempelvis er parametrisk modellering benyttet på en workshop i Næstved om omdannelse af en gammel fabriksgrund til nyt rekreativt og bæredygtigt boligområde i Glumsø. 

3D-Bymodeller af NIRAS

3D-bymodeller online med OpenCities Planner 

Har I ønsker om at gå nye veje i inddragelsen af borgere og andre interessenter i debatten om byudviklingen og planlægningen af det åbne land? Har I brug for at kunne vurdere projekter fra bygherrer, developere eller andre i en digital model af virkeligheden? 

Så kan den virtuelle 3D-platform OpenCities Planner være en effektiv løsning til formålet. 

Planer og projekter visualiseres i en 3D-model af de eksisterende omgivelser, og brugerne kan frit navigere i en Internetbrowser til en hvilken som helst position i modellen. Dermed kan den enkelte se, hvordan et kommende byggeri, en ny vej, nye master eller andet vil se ud fra den valgte position. 

SketchUp plugin til byplanlægning

NIRAS har lanceret et plugin til SketchUp: Modelur DK, som er målrettet planlæggere og andre, der arbejder med lokalplaner og bebyggelsesplaner. Værktøjet er koblet til plandata.dk og det er derfor muligt at se både lokalplaner, delområder og byggefelter direkte i SketchUp for det område, planlæggeren er i gang med. Det gælder både vedtagne lokalplaner og kladdelaget.

Med Modelur DK kan der skitseres og kontrolleres i 3D for fx bebyggelsesprocent, antal etager, bygningshøjder, samlet etageareal og behovet for parkeringspladser. Det hele er parameterstyret og intuitivt at arbejde med.

Ejendomsudvikling 

Parametrisk modellering er ikke kun relevant i kommunernes planprocesser, men i høj grad også til ejendomsudvikling i den private sektor. Med de digitale 3D-værktøjer og koblingen til plan- og bygningsinformationer fra hhv. plandata.dk og BBR kan ejendomsejere, deres rådgivere eller andre, som ønsker at vurdere mulighederne indenfor et område, hurtigt og intuitivt afprøve forskellige scenarier, der kan indgå i de videre forretningsprocesser. 

3D-bymodellers detaljeringsniveau 

Overordnet set producerer vi 3D-bymodeller på to forskellige måder: Fotogrammetrisk, hvor modellen er baseret på en specifikation (’varedeklaration’) og semiautomatisk, hvor der ikke kan garanteres en geometrisk nøjagtighed. De to modeltyper har begge sammenhæng med de autoritative data og de kan også kombineres, så der dels er områder med høj detaljeringsgrad, dels er områder, som har mindre nøjagtighed i tagformerne. Mange af de kommuner vi arbejder for, har netop kombinationen af de to modeltyper.  

Med de kombinerede modeller er det for det første økonomisk overskueligt at få kommunedækkende 3D-modeller. For det andet kan ’semi-automatiske’ områder udskiftes med detaljerede 3D-data, hvis der bliver behov for det. Det kan eksempelvis være et område i et mindre bysamfund, som skal omdannes eller udvikles, og hvor der derfor skal udarbejdes lokalplan.  

Det skal her nævnes, at de ’semi-automatisk’ producerede 3D-bymodeller fremstilles på grundlag af punktskydata fra den nationale højdemodel, der ajourføres i en femårig cyklus. 

Det er helt afgørende at spørge sig selv: Hvad skal 3D-modellen bruges til? 

Skal bymodellen bruges til visualisering, til at gå nye veje i borgerinddragelsen, til at effektivisere arbejdet med planer og projekter? Skal bymodellen bruges sammen med de såkaldte ’autoritative data’ (grunddata med veldefinerede, veldokumenterede og klare kvalitetsmål), eller noget helt femte? 

Vil du vide mere?

Jesper Rye Rasmussen

Jesper Rye Rasmussen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 2399 1488

Morten M. K. Sørensen

Morten M. K. Sørensen

Ekspertisechef, Civilingeniør, Geodata

Allerød, Denmark

+45 4072 8868

Se også: