canal in front of two buildings
Sluseanlægget på Aarhus Havn kan pumpe 18.000 liter vand ud i havet pr. sekund.

sikring mod stormflod

Sluseanlæg på Aarhus Havn sikrer midtbyen mod oversvømmelser

Som et værn mod oversvømmelser i Aarhus midtby har byens forsyningsselskab og kommune etableret et sluseanlæg på havnen. NIRAS har stået for planlægning, projektering, udbud og tilsyn. Den første styrkeprøve for sluseanlægget var under orkanen Ingolf – her viste anlægget sit værd.

Stigende havvand og kraftigere nedbør er en del af de klimaforandringer, som i disse år truer landets havnebyer. For at undgå oversvømmelser i Aarhus midtby har Aarhus Vand og Aarhus Kommune derfor etableret et sluseanlæg på byens havn, som skal holde vandet ude, når vandstanden stiger i Aarhusbugten.

Sluseanlægget stod færdigt i 2017, og da orkanen Ingolf samme efterår ramte Aarhus og resten af Danmark, steg vandstanden kraftigt i Aarhusbugten. Men her bestod sluseanlægget sin store eksamen og holdt byen fri for oversvømmelser.

Læs mere om oversvømmelsessikring her. 

18.000

Så mange liter vand kan sluseanlægget på Aarhus Havn pumpe ud i havet pr. sekund.

 

Undgår oversvømmelser

Sluseanlægget er etableret ved Aarhus’ nye hovedbibliotek og borgerservice, DOKK1, og her har også Aarhus Å sit udløb til havet. Sammen med seks pumper og et hævet terræn, der fungerer som højvandsbeskyttelse, er det sluseanlæggets opgave at beskytte byen mod oversvømmelser, når vandstanden stiger og kraftige skybrud rammer. NIRAS har beregnet, at slusen skal lukke ved en vandstandskote for havet på +1,4 meter, hvilket sikrer den lavtliggende, gamle del af Aarhus mod oversvømmelse fra stormflod.

De seks pumper, som er en del af sluseanlægget, skal samtidig sikre, at selvom slusen er lukket, kan vandet fra åen stadig ledes ud i havet. Den samlede kapacitet af de 6 pumper er 18 m3/s, hvilket sikrer, at en stor regnhændelse (op til en 40 års hændelse), der forekommer samtidig med stormflod, dels kan rummes i Aarhus Å og dels udpumpes til havet.

På grund af anlæggets evne til også at håndtere regnvandet fra byen, er projektet udført som et medfinansieringsprojekt, hvilket betyder, at projektet overvejende er finansieret af Aarhus Vand.

Slusen bliver vigtigere i fremtiden

Kystvejen, banesporene og terrænet omkring slusen er hævet, så det danner en 300 meter lang højvandssikring. Med sluseanlægget, pumperne og diget kan vandstanden under stormflod fremover stige med 2,5 meter i forhold til den normale vandstand, uden at det vil føre til oversvømmelser.

2,5 meter

Så meget kan vandstanden nu stige i Aarhusbugten, uden at det fører til oversvømmelse af byen.

Den hidtil højeste vandstand i området nær Aarhus Havn er 1,8 meter over den almindelige vandstand. Med sluseanlægget er byen dermed langt bedre sikret mod oversvømmelser end hidtil.

Af hensyn til faunapassage mellem havnen og åen er slusen lukket så kort tid som muligt. I dag vil slusen typisk være lukket en gang hvert tredje år og kun i tre timer ad gangen. I fremtiden vil klimaændringer betyde, at slusen lukkes oftere og i længere tid. I år 2100 regner man således med, at slusen skal lukkes 20 gange om året og i otte timer ad gangen.

LÆS OGSÅ: Innovative løsninger sikrer Randers midtby mod stormfloder

Rekreativt område på havnen

Udover at være et klimatilpasningsprojekt har sluseanlægget også bidraget til et rekreativt løft af Aarhus Havn. I dag er der mulighed for, at et stort antal mennesker kan færdes og opholde sig omkring slusen. Samtidig indbyder området i dag til kajak- og kanosejlads i havnebassinet og åen. Der er blandt andet etableret flydebroer til at sætte kanoer og kajakker i vandet.

NIRAS har projekteret sluseanlægget samt de omkringliggende rekreative arealer for Aarhus Vand og Aarhus Kommune. Arbejdet har omfattet dimensionering, design samt projektering af sluse- og pumpestation, og desuden bestod opgaven i udbud til entreprenører samt tilsyn under anlægsperioden.