aerial view of Randers midtown
Randers midtby gennemskæres af Gudenåen og ligger ved Randers fjord, hvor den lavtliggende placering er udfordret af stigende vandstande og hyppige stormfloder.

Klimabånd i Randers

Innovative løsninger sikrer Randers midtby mod stormfloder

Randers placering ved å og fjord giver mulighed for udvikling af attraktive byområder de kommende årtier. Et projekt med NIRAS som teknisk rådgiver viser, hvordan byudviklingen kan kobles med klimasikring.

Det er en betydelig udfordring, som Randers kommune står over for i de kommende år. Med sin placering langs Gudenåen og fjorden har Randers en unik geografisk beliggenhed, som kommunen ønsker at udnytte til attraktive bydele, hvor naturen samler byen og vandet frem for at adskille dem.

Men samtidig er Randers særligt udfordret af stigende vandstande og risiko for stormfloder i takt med klimaforandringerne. Historisk har den registrerede vandstand været op til to meter over daglige vande. Hvis stormfloden optræder samtidig med meget vand i Gudenåen fra blandt andet skybrud eller stor vinterafstrømning, kan vandstanden i Randers-området blive ekstra kritisk.

Randers er særligt udfordret af stigende vandstande og risiko for stormfloder i takt med klimaændringer

Ikke desto mindre har Randers sat gang i en ambitiøs byudviklingsplan. Over de næste to-tre årtier vil kommunen omdanne 55 hektar langs Gudenåen og Randers havn til boliger og rekreative formål.

Læs mere om kystbeskyttelse her. 

Ny Inspiration

For at få inspiration til hvordan man kan højvandssikre uden at bygge mure og dermed udelukke borgerne fra vandarealerne, bad kommunen om inspiration til nytænkende højvandsbeskyttelse. Projektet hedder Klimabåndet og opdeler byens vandnære arealer i otte delområder fra de inderste dele af åen til havnens yderste spids. NIRAS har bidraget med tværfaglig, teknisk ekspertise i et team ledet af arkitekterne SLA.

I foråret 2018 afholdt kommunen et parallelopdrag, hvor to rådgiverteams arbejdede sammen. Dette skete blandt andet gennem tre workshops, hvor ideerne blev udviklet og styrket, og hvor de to teams fik inspiration af hinanden og diskuterede de forskellige løsninger.

Resultatet er en række innovative løsninger, som både beskytter mod højvande og gør de vandnære arealer attraktive for borgerne, og som kommunen gradvist kan etablere i takt med byudviklingen. Disse varierer fra integrerede diger over intelligent afvanding til en hævet sti, der fungerer som kombineret stormflodssikring, indhegning og stiforbindelse.

Økonomi og kystbeskyttelse

NIRAS bidrog særligt med tekniske løsninger vedrørende klimasikring, stormflodssikring og de økonomiske analyser af potentialet ved at realisere ideerne.

Her udnytter NIRAS sine tværfaglige kompetencer, der spænder fra samfundsøkonomiske analyser til særlig indsigt i kystbeskyttelse og påvirkningen af fjordens kyster i forbindelse med højvandssikring – eksempelvis hvordan man kan klimasikre midlertidigt i takt med udbygningen. Samtidig har NIRAS hjulpet med input til, hvordan de foreslåede løsninger kan finansieres i det fremadrettede arbejde.

Kommunen får et detaljeret katalog med inspiration til nye og realiserbare løsninger

For kommunen betyder dette arbejde, at man får et detaljeret inspirationskatalog af nye, realiserbare løsninger, der ikke blot hjælper med klimasikringen, men gør vandarealerne attraktive.

På baggrund af arbejdet med Klimabåndet fortsætter Randers Kommune nu det videre arbejde i projektet ‘Byen til vandet’. På sigt håber kommunen at kunne vise vejen for andre kyst- og havnebyer både i Danmark og resten af EU.

Gudenå er Danmarks længste vandløb.