Projekt

Oversvømmelsesbeskyttelse på Enø ved Karrebæksminde

Crop 4X3 Enø 3

Et kystbeskyttelsesprojekt på Enø ved Karrebæksminde nær Næstved skal sikre borgere i området mod oversvømmelser. NIRAS er rådgiver på projektet, der mange steder er underlagt strikse Natura 2000-fredningskrav.

7. december, 2022
  • SDG: #14, #15
  • Sektor: Havne & Kyster
  • Lande: Danmark
  • Klient: Næstved Kommune

Enø ved Karrebæksminde nær Næstved er kendt som et populært ferie- og sommerhusområde, hvor mange tusinde gæster kommer hvert eneste år. Men Enø består af lavtliggende områder, som er særligt sårbare over for oversvømmelser og stormflodshændelser.

Øen er også blevet oversvømmet flere gange og er forsat truet af oversvømmelse fra flere sider, idet den befinder sig mellem Karrebæksminde Bugt og Karrebæk Fjord. På den baggrund tog borgerne i 2016 initiativ til et kommunalt fællesprojekt, der skulle beskytte ca. 750 matrikler i området.

Højvandsmure, skots, jorddiger og skråningsbeskyttelse

Næstved Kommune omsatte initiativet til handling, og hyrede NIRAS som totalrådgiver på det store kystbeskyttelsesprojekt gennem alle projektfaser fra for-projekt til udførelse.

NIRAS præsenterede en helhedsløsning på ca. 3,5 km længde til at beskytte det oversvømmelsestruede områdemed en række forskellige løsninger såsom højvandsmure, skots, jorddiger samt skråningsbeskyttelse for at sikre Enø-området. 

Der vil også blive anvendt strandfodring for at beskytte eksisterende anlæg, holde højden af anlæggene nede og til dels også for at passe på Natura 2000-områderne.

Droneopmålinger, GIS-analyser og studier af hydrauliske forhold

”Kystbeskyttelsesprojektet på Enø krævede en lang række analyser og beregninger for at sikre, at projektet ville fungere uden at få utilsigtede negative følgevirkninger i området. Vores eksperter skulle i første omgang stå for de forberedende undersøgelser af området. Vi foretog for eksempel droneopmålinger langs kyststrækningerne, samt inspektion og geomorfologisk vurdering af området,” forklarer Mette Betzer Lundov, der var projektleder for NIRAS på projektet.

Desuden udførte eksperterne geotekniske analyser for at sikre stabiliteten af højvandsmure samt sikre mod gennemstrømning under mure og digerne. NIRAS gennemgik også området for at afdække, om de nye anlæg ville forværre afstrømningsforhold af nedbør, hvorfor der blev projekteret afværgeforanstaltninger såsom dræn, grøfter og rørgennemføringer.

NIRAS’ eksperter udførte også omfattende GIS-analyser (geografisk informationssystem) af området og vurderede den kroniske erosion på havsiden. Eksperterne gennemgik også de hydrauliske forhold på alle sider af øerne ud fra styrende meteorologiske scenarier, og som led i dette udførte de modellering af bølgepåvirkningen (LITDRIFT og LITPROF). Endelig udarbejdede NIRAS også digitale 3D-modeller af kystbeskyttelsesanlæggene.

”Vores eksperter ville finde den mest bæredygtige løsning, og derfor gennemgik de området nøje for at undersøge, om de nye anlæg tillader afstrømning af nedbør og skybrud. Der bliver således opført afværgeforanstaltninger såsom dræn, grøfter og rørgennemføringer samt udarbejdet en vurdering af eksisterende pumper. Enø går dermed en mere modstandsdygtig fremtid i møde i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 13 for Klimaindsats,” siger Mette Betzer Lundov.

Natura 2000 gav udfordringer

Kystbeskyttelsesprojektet har været ekstra udfordrende, fordi det naturskønne område ved Enø og Lungshave er omfattet af et Natura 2000-habitatområde. Det vil sige, at der skal tages en række hensyn til adskillige prioriterede og ikke-prioriterede lysåbne og marine habitatnaturtyper, beskyttede bilag IV-arter, §3-naturbeskyttelse, kulturarvsarealer og jordforureninger.

Desuden var det nødvendigt for entreprenøren Holbøll at bygge simultant i flere hold, så både højvandsmure, skots, jorddiger og skråningsbeskyttelse er opført på én gang.

”Det er ret exceptionelt, at vi har kunnet komme så langt på så kort tid i denne type projekt. Men disse projekter kommer kun i mål ved hjælp af et tæt samarbejde mellem flere parter – og her vil jeg gerne fremhæve det fine samarbejde, som vi i NIRAS havde med Næstved Kommune og Enø Digelaug,” siger Mette Betzer Lundov.

Tæt samarbejde mellem NIRAS, Næstved Kommune og borgere

Udover selve projekteringen af kystbeskyttelsen, så lavede NIRAS beregninger for anlægsudgifter og vedligeholdelsesbudget. NIRAS bistod også kommunen med at udarbejde bidragsfordelingen for borgerne i området, herunder også priser for vedligeholdelsesomkostninger.

Desuden udarbejdede NIRAS også udkast til vedtægter for det kommende digelaug og til myndighedsansøgning om tilladelse til det samlede kystbeskyttelsesprojekt.

NIRAS har ligeledes foretaget en miljø-screening og efterfølgende Miljøkonsekvensvurdering samt bistået Næstved Kommune med at tilrettelægge og forberede hele processen vedrørende opstart og udførelse af projektet.

”Fra NIRAS’ side har vi været meget involveret i projektet på lokalt plan. Vores eksperter har deltaget i borgermøder, og vi er indgået i dialog med de enkelte borgere og projektgrupper, som havde berøring med kystbeskyttelsesprojektet. Det meget tætte samarbejde med både Næstved Kommune og borgerne i Enø Digelaug betød, at vi fandt løsninger, der var tilfredsstillende for langt de fleste, samt ikke mindst at det var muligt at gennemføre projektet meget hurtigt,” uddyber Mette Betzer Lundov.

Fakta om Enø-projektet

Projektet er et resultat af et omfattende og stærkt samarbejde og vidensdeling mellem grundejerne, Næstved Kommune og NIRAS. NIRAS har udarbejdet:

  • VVM-screening
  • Miljøkonsekvensvurdering
  • Myndighedsprojekt
  • Udbudsmateriale
  • Detailtegninger
  • Tilsyn med anlægsarbejde

Vil du vide mere?

Mette Betzer Lundov

Mette Betzer Lundov

Projektleder

Allerød, Denmark

+45 6039 4408

Klavs Bundgaard

Klavs Bundgaard

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 6040 5670

Se også: