Projekt

NIRAS udarbejder forundersøgelse for delvis nedrivning Bispeengbuen

Edit Bisoeengbuen 1

NIRAS har af Vejdirektoratet fået til opgave at udarbejde en komplet forundersøgelse for en delvis nedrivning af Bispeengbuen i København. Projektet omfatter forundersøgelser, skitseprojektering og miljøvurderinger samt en plan for at genanvende nedrivningsmaterialer.

11. april, 2022
 • SDG: #9
 • Sektor: Infrastruktur
 • Lande: Danmark
 • Klient: Vejdirektoratet

Bispeengbuen i København skal muligvis rives delvis ned og reduceres fra de nuværende to motortrafikvejsbroer til en enkelt. Bispeengbuen udgør en del af en af de vigtigste indfaldsveje til København, men er samtidig en markant barriere i byrummet.

NIRAS har af Vejdirektoratet fået til opgave at stå for en samlet forundersøgelse for projektet, hvilket omfatter rådgivning i forbindelse med både skitseprojektering samt miljøundersøgelser og -vurderinger.

Dette omfatter bæreevnevurdering af eksisterende bygværker, forstærkning af blivende bygværk, skitseprojektering af vej- og krydsanlæg samt ledningsforhold.

Forundersøgelsen skal danne grundlag for en efterfølgende politisk beslutning om, hvorvidt projektet skal føres ud i livet eller ej.

Edit Bisoeengbuen 4

Et komplekst projekt

”Projektet er ret komplekst, da man på den ene side skal tilgodese de trafikale behov og sørge for, at man ikke skaber flaskehalse og trafikpropper, hverken under selve nedrivningsprocessen eller senere. Trafikafvikling og anlægslogistik vil derfor udgøre to afgørende elementer. Desuden skal man se på, hvordan nedrivningsmaterialerne kan genanvendes, mens man samtidigt sørger for, at nedrivningsmetoderne i størst muligt omfang tager hensyn til beboerne i området. Endelig skal projektet naturligvis efterleve alle gældende miljømæssige krav,” siger Rune Kure, der er projektleder i NIRAS.

Forundersøgelsen skal afdække de trafikale forhold, de vej- og brotekniske effekter, de afledte miljømæssige forhold samt anlægs- og samfundsøkonomiske effekter.

Der findes to grundlæggende løsninger, nemlig nedrivning af enten den sydlige eller den nordlige bro. Man vil undersøge disse to løsninger parallelt, og opgaven omfatter trafikale analyser, skitsering af krydsudformning og vejanlæg, vurdering af bygværkernes tilstand og bæreevne samt vurderinger af konkrete nedrivningsmetoder. Dette udgør grundlaget for de miljømæssige vurderinger.

Miljøundersøgelserne vil omfatte kortlægning af eksisterende miljøforhold. Dette omfatter vurdering af påvirkning af plan- og landskabsforhold, Natura 2000, bilag IV-arter, beskyttede naturområder, vandmiljø, støjberegninger, etc.

Edit Bisoeengbuen 3

Bispeengbuen – et sekssporet problembarn

Bispeengbuen har længe givet anledning til en række  byplanmæssige og lokalpolitiske hovedpiner. Dobbeltbroens i alt seks spor – tre på hver bro – fører gennem tæt bebyggede områder i op til 3. sals højde på grænsen mellem København og Frederiksberg, hvor den udgør den inderste del af Hillerødsmotorvejens korridor.

Der har tidligere været udarbejdet planer for at nedrive broen, bygge en tunnel og genskabe den overdækkede Ladegårdså, der blev ført gennem rør under jorden, da Bispeengbuen blev opført.

Men disse tunnelplaner vil indebære voldsomme omkostninger, og i stedet vil man med denne forundersøgelse finde en kompromisløsning, hvor man nedriver den ene af de to broer, så man kan få flere grønne områder og nedbringe støj og andre gener i området.

Samspil mellem fagdiscipliner er afgørende

Samspillet mellem de forskellige fagdiscipliner er afgørende for, at projektet kan gennemføres tilfredsstillende i tide.

”I NIRAS er vi glade for at få mulighed for at byde ind på løsninger til et så komplekst projekt, der igennem flere år har voldt lokalpolitikere og byplanlæggere hovedpine. En af vores store forcer er, at vores specialister i mobilitet, brokonstruktioner, nedrivning og miljø er vant til at arbejde på tværs af fagdiscipliner, så vi har de helt rette forudsætninger for at gennemføre dette projekt. Forhåbentligt bidrager vi også til at forbedre dagligdagen for mange københavnere,” siger Carsten Heine Lund, der er senior vice president for Infrastruktur i NIRAS.

Edit Bisoeengbuen 2

Fakta om projektet

Forundersøgelsen om nedrivning af den ene af Bispeengbuens motortrafikvejsbroer omfatter følgende elementer:

 • Gennemgang med Vejdirektoratet om/af de udleverede trafikberegninger.
 • Anlægstekniske udførelsesforhold (bygbarhed) i forbindelse med den delvise nedrivning og ombygning af kryds.
 • Vurdering af trafikale fremkommelighed, både i anlægs- og driftsfaserne.
 • Vurdering af mulige afledte trafikale konsekvenser for det omkringliggende vejnet.
 • Fordele og ulemper ved konkrete nedrivningsmetoder med perspektivering til nærområderne
 • Renoverings- og forstærkningsbehov for de to broer.
 • Støjkonsekvenser for boligerne langs Bispeengbuen (den tilbageværende bro vil få øget trafikmængde). Etablering af støjreducerende foranstaltninger.
 • Vurdering af særlige forhold vedrørende Bispeengbuens krydsning med banebroen.
 • Vurdering af overgangen til 2x2 spor øst eller vest for banekrydsningen.
 • Potentielle forekomster af særligt beskyttede arter klarlægges.

Vil du vide mere?

Rune Kure

Rune Kure

Seniorprojektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4205

Anne Gedved Christoffersen

Anne Gedved Christoffersen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 3078 7530

John Horn

John Horn

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 6025 4959

Se også: