Projekt

Gedvad i Bagsværd klimasikres i samarbejde med beboerne

Artikel Billede

Med vejbede og nedsivningsanlæg skal regnvand i Gedvad ikke længere løbe i kloakken men derimod nedsive til grundvandet. Klimatilpasningen af området er blevet til i et tæt samarbejde med de lokale beboere.

  • Sektor: Vand
  • Lande: Danmark

Fremover skal regnvand i Gedvad ikke løbe i kloakken. Det skal derimod nedsive til grundvandet via vejbede. Det frigiver plads i kloakken og sikrer på den måde området mod oversvømmelser ved hverdagsregn og kraftige skybrud. Klimatilpasningen af området sker i en tæt dialog med de lokale beboere gennem løbende møder, hvor borgerne har fået mulighed for at give deres input til projektet. Området, som klimasikres, er placeret øst for Møllemarken i Bagsværd.

Skåner lavtliggende områder

Med en placering højt i terrænet er Gedvad ikke ligeså udsat for oversvømmelser, som lavtliggende områder. Men på trods af den ’trygge’ placering kan Gedvads kloakker alligevel komme på overarbejde ved kraftige skybrud. Derfor igangsatte forsyningsselskabet Novafos klimatilpasningsprojektet i 2012 sammen med Gladsaxe Kommune.

At regnvandet opsamles på et højt punkt betyder, at kloakken skånes på alle de nedadgående strækninger, hvor regnvandet ellers ville løbe hen. Det skåner afløbssystemet og de lavtliggende områder, som potentielt kunne blive oversvømmet.

Regnvand skal nedsive via vejbede

Undersøgelser af jordbundsforholdene i Gedvad viste, at det generelt indeholder meget ler. Det er langt sværere for regnvand at nedsive til grundvandet gennem lerjord end eksempelvis sand og grus. Derfor blev løsningen i området at etablere nedsivningsanlæg, også kaldet faskiner, under vejbedene, hvor regnvandet kan opmagasineres og langsomt nedsive til grundvandet.

Før og efter: Når projektet står færdigt i slutningen af 2018, vil der være flere vejbede at finde i kvarteret. Visualisering: Møller & Grønborg.

Vejbedene i Gedvad er ikke afgrænset af kantsten eller hævet over vejens niveau. Denne løsning er valgt for at skabe en visuel oplevelse af vejen som sammenhængende og helstøbt. Ved denne løsning kan vejbede samtidig bedre opsamle regnvandet, når det løber langs vejene og ned fra husenes tage. Det er alt sammen i tråd med et overordnet ønske om at sænke hastigheden på vejene og gøre vejrummene grønnere.

Borgerne får en stemme

For at kunne etablere vejbedene i området, kræver det, at vejene i kvarteret gøres smallere, parkeringspladser nedlægges, og at et fortov inddrages. Det var derfor afgørende at høre borgernes holdninger og bekymringer samt sikre deres opbakning fra projektets begyndelse.

Ved at inddrage beboerne fra start til slut og give dem en stemme er der i dag bred opbakning til klimatilpasningsprojektet. Udover flere borgerinddragelsesmøder har projektet desuden brugt hjemmesiden samvejr.dk. Her kan beboerne indtaste deres adresse og notere, hvad de ønsker, projektets ingeniører og landskabsarkitekter skal være opmærksomme på ved netop deres indkørsel og grund, men også mere generelt i området.

I samarbejde med Møller & Grønborgs landskabsarkitekter har NIRAS rådgivet Novafos i forbindelse med klimatilpasningsprojektet. Orbicon er bygherrerådgiver, og anlægsarbejder udføres af OKNygaard. Projektet forventes at stå færdigt i slutningen af 2018.

Vil du vide mere?

Hans Peter Jensen

Hans Peter Jensen

Seniorprojektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4490

Se også