Projekt

VVM af ny Vejle Fjord forbindelse

Vejle Harbour Bridge Seen From Waterside Aerial

Vejdirektoratet har fået undersøgt, hvorledes linjeføringer af Vejle Fjord-forbindelsen sker bedst for miljøet.

16. marts, 2019
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark
  • Klient: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har fået linjeføringen for den ny togforbindelse på tværs af Vejle Fjord belyst i en grundig VVM-undersøgelse. Hele projektet er også optimeret i forhold til miljøet og berørte borgere. Denne opgave er udført af NIRAS, som dermed har udarbejdet det politiske beslutningsgrundlag for valg af linjeføring på tværs af fjorden.

Mulighederne for linjeføring er belyst i en VVM-redegørelse, der blev sendt i offentligt høring i oktober 2016. Det er denne VVM, NIRAS har udarbejdet. En VVM består af flere faglige rapporter med en Vurdering af Virkningerne på Miljøet.

Linjeføring fastlagt efter intens dialog

Forskellige forslag til linjeføringer er undersøgt i en tæt dialog med Vejle Fjord forbindelsens tekniske rådgiver, som det er normalt for en VVM. I den dialog kom den tekniske rådgiver med forskellige forslag til forbindelsens konkrete udformning og alternativ linjeføring, som NIRAS har undersøgt miljøpåvirkningerne af.

Suppleret af tekniske analyser og konkrete biologiske undersøgelser gjorde dialogen gradvist NIRAS i stand til at belyse forbindelsens konkrete udformning og placering på de måder, der er mest skånsom for miljøet. Det er et krav i dansk og international miljølovgivning, at et bygge- og anlægsprojekt af denne størrelse optimeres i forhold til miljøet. Forholdene for de berørte borgere og lodsejere blev også belyst.

Jeg har sat stor pris på samarbejdet med NIRAS i VVM-undersøgelsen af en ny bane på tværs af Vejle Fjord. NIRAS har bidraget med stor indsigt og viden om VVM-processen og de mange miljøvurderinger, der har indgået i projektet. Jeg har også været glad for NIRAS’ store engagement og fokus på samarbejde med andre parter i projektet, som jo er helt afgørende for et godt resultat i et komplekst projekt.

Rasmus Larsen, Seniorprojektleder, Vejdirektoratet

Rapporter skal være nemme at forstå

Da en VVM skal i offentlig høring, er det samtidig et krav til rapporterne, at de skal være skrevet i et ikke teknisk sprog og være så nemme som muligt at forstå for offentligheden.

Allerede inden udarbejdelsen af selve den store VVM – en proces der tog to år – var der en indledende offentlig høring. De temaer, som kom op dengang, var selvskrevne som fokuspunkter i den store VVM. For de var vigtige for offentligheden og de forskellige interessenter. Formålet med VVM’en er at få belyst alle miljøaspekter og få optimeret projektet, så det påvirker miljøet mindst muligt.

Vejle Fjord-forbindelsen er vedtaget af Folketinget.

Ny bane på tværs af Vejle Fjord

NIRAS har i løbet af 2015 og 2016 udført det store planlægningsarbejde for en ny jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord – også kaldet en VVM-undersøgelse.

Læs om forbindelsen hos Vejdirektoratet og download VVM-undersøgelsen

Natura 2000 beskytter arter og naturtyper

Overdrev og strandenge på den nordlige side af Vejle Fjord forbindelsen er beskyttet af EU’s Natura 2000 regulering. Et beskyttet område – et Natura 2000 område – er et naturområde, der er udpeget for at beskytte bestemte arter og naturtyper og underlagt EU-regulering. Der er i alt udpeget 252 Natura 2000 områder i Danmark. Områderne dækker 8,3 procent af det danske landareal og 17,7 procent af det danske hav. Dertil kommer, hvad områderne dækker af udenlandske arealer.

Vil du vide mere?

Mette Jeppesen

Mette Jeppesen

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 6025 4914

Se også