Nyhed

Digitale værktøjer gør det lettere at arbejde med CO2-regnskaber og klimamål

Colourbox40565653 Capture

Arbejdet for CO2-reduktion skal blive mere alment tilgængeligt. Her kan digitale værktøjer hjælpe ved at gemme de alenlange formler og de mange regneark af vejen og i stedet præsentere en forståelig brugerflade.

16. april, 2020

Det skal være lettere at forstå og arbejde med CO2-reduktion. Danmark står over for en meget krævende grøn omstilling, som bliver udfordrende for landets virksomheder, regioner og kommuner.

Målet er en 70 procents CO2-reduktion i Danmark frem imod 2030. Det er en omstilling, som vil koste samfundet 26 milliarder kroner, vurderer tænketanken CEPOS. Men hvordan kan den enkelte virksomhed, kommune eller region skabe overblik over deres egen CO2-udledning og bidrage til de nationale målsætninger for reduktion?

Værktøjer skruer ned for kompleksiteten

Her er digitale værktøjer en stor hjælp, når det komplekse skal gøres håndgribeligt, fortæller Christian Eriksen, som er ekspertisechef for Klima og Bæredygtig Udvikling i NIRAS.

”Digitale værktøjer er vejen frem i forhold til at konkretisere og operationalisere arbejdet med klima, bæredygtighed og verdensmål. Værktøjerne giver inspiration og hjælper med at forsimple nogle meget komplekse sammenhænge og tunge beregninger – for eksempel i forhold til virksomheders og kommuners CO2-regnskaber,” siger Christian Eriksen.

CO2-reduktion med lokalkendskabet intakt

Med forskellige digitale værktøjer, som er udviklet over en årrække og bygget på et stort vidensgrundlag, har NIRAS blandt andet hjulpet Novo NordiskDen Danske Tekstilbranche og Region Nordjylland med at kortlægge deres klimaaftryk.

I dette arbejde er for eksempel en CO2-beregner og dialogværktøjet SDG Capture instrumenter, som gør det lettere at skabe overblik og tage hul på opgaven, uden at man skal være ekspert.

”De her værktøjer er supergode, fordi de giver let adgang til en masse bagvedliggende viden, data og tværfaglige kompetencer, som værktøjet er konstrueret ovenpå,” siger Christian Eriksen og fortsætter:

”Det er et spørgsmål om at inddrage lokale kompetencer og viden. Hvis ikke for eksempel kommunerne selv kan sidde med CO2-regnskabet ved hjælp af et værktøj, så bliver opgaven ofte lagt ud til en ekstern konsulent. På den måde sker der ofte et tab af lokalkendskab – men med de rigtige digitale værktøjer kan kommunerne selv involvere sig og få overblik over, hvor ’skoen trykker’ klimamæssigt.”

Når først det indledende overblik er etableret, er der et langt mere effektivt grundlag at handle på, når for eksempel en kommune for alvor vil ind og arbejde med indsatser, som er direkte udledt fra FN’s verdensmål. Sådan et projekt kan du læse mere om her, hvor Avannaata Kommunia i Grønland har samarbejdet med NIRAS om at indtænke FN’s verdensmål i deres planstrategi 2020.

Klimaindsatsen i Danmark

  • Danmark har et klimamål om en 70 pct. reduktion i udledningen af drivhusgasser med udgangspunkt i CO2-udledningen fra 1990
  • Målet er fastlagt i en aftale mellem Regeringen (soc.dem.), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, og Alternativet fra d. 6. december 2019.
  • Aftalen er, at Danmark skal have en ambitiøs og bindende klimalov, der skaber rammerne for indfrielsen af 70-procentmålet. Denne lov er under behandling i Folketinget.
  • Regeringen har desuden indgået 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet, der er kommet med anbefalinger til, hvordan de enkelte sektorer kan bidrage til at nå målet.
  • Danmarks langsigtede mål er, at vi i 2050 skal være et klimaneutralt samfund, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der bliver optaget.
  • 2050-målet blev besluttet af et samlet dansk Folketing med energiaftalen i 2018, som stiler mod netto-nuludledning af drivhusgasser i overensstemmelse med Parisaftalen fra 2015.

Læs mere om CO2-beregneren

Med et webværktøj kan kommuner foretage CO2-beregninger ved blot at indtaste kommunenavn og årstal. Ud kommer straks den pågældende kommunes udledning fordelt på energi, transport, landbrug, kemiske processer og affaldsdeponi.

CO2-beregneren er resultatet af et partnerskab mellem NIRAS og konsulentvirksomheden Viegand Maagøe, som er finansieret af Energistyrelsen. Læs mere.

Læs mere om SDG Capture

SDG Capture er et gratis dialog- og screeningsværktøj, som tilbyder en systematisk tilgang til, hvordan du kan arbejde med verdensmålene ved at opstille konkrete mål og overvåge indsatserne.

SDG Capture gør det nemt at skabe overblik over de kontaktflader, der er imellem FN’s verdensmål og stort set alle tænkelige projekter inden for kommuner, regioner, industrien, sundhedssektoren, forsyning, transport- og byggebranchen etc. Læs mere.

Vil du vide mere?

Christian Eriksen

Christian Eriksen

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 6040 0497

Se også