Indsigt

Sådan lykkes vi med bæredygtig omstilling af det åbne land

Landskab På Tværs Af Grænser
Mette Lerche Sørensen

Mette Lerche Sørensen

Chefkonsulent

En netop offentliggjort vidensyntese udarbejdet af NIRAS kalder på et paradigmeskifte i måden, vi planlægger og arealudvikler i det åbne land. Særligt udfordres traditionen for et sektoropdelt politisk fokus, fordi det sætter rammen for en ensidig planlægningskultur og risikerer at ødelægge lysten til at medvirke lokalt. Det spænder ben for de multifunktionelle løsninger, vi ønsker, og er helt nødvendige, hvis Danmark skal lykkes med en bæredygtig omstilling af det åbne land.

8. november, 2022

Realdania har med initiativet Collective Impact skabt et ambitiøst partnerskab, som de senere år har afsøgt metoder til multifunktionel jordfordeling i konkrete pilotprojekter som et svar på, hvordan fremtidens bæredygtige landskaber kan planlægges på tværs af de mange interesser, som presser det åbne land i dag.

Hos Collective Impact håber sekretariatsleder Helga Grønnegaard, at vidensyntesen kan være med til at inspirere politikere og interessenter, når der skal forhandles om en kommende jordreform.

Der skal findes areal til både nye energianlæg, større arealer til biodiversitet, mere urørt skov og klimatilpasning samt en række andre aktiviteter. Med udgangspunkt i landskabets beskaffenhed skal vi lægge arealpuslespillet, så det giver mening ud fra en helhedsbetragtning. Det er ikke det samme som, at der skal være flere funktioner på alle arealer. Det handler om afveje brugen af arealerne mellem mange samfundsbehov, så grøn omstilling af vores arealer drives frem gennem kollektive løsninger mellem berørte sektorer og interessenter. Fælles for dem er, at der vil være mere at vinde end at tabe, ved at de arbejder konstruktivt sammen om at finde løsninger, der virker”

udtaler Sørens Møller

NIRAS har udarbejdet vidensyntesen på foranledning af parterne Realdanias Collective Impact-initiativ; ”Fremtidens bæredygtige landskaber”, der har ønsket et overblik over nyeste viden om udvikling af det åbne land og løsninger til omstilling af arealerne frem mod 2050. I dialog med ansvarlige forskere bag den nye viden, har NIRAS lavet en faglig vurdering af forskellige virkemidler til omstillingen af det danske landskab. Resultaterne er nu samlet i en nyligt offentliggjort vidensyntese, der tegner et samlet billede af erfaringer, muligheder og forudsætninger for multifunktionel arealomstilling i Danmark.

Søren Møller, der er formand for ”Fremtidens bæredygtige landskaber”, håber at vidensyntesen kan være med til at inspirere politikere og interessenter, når der skal forhandles om en kommende jordreform.

Et paradigmeskifte for bæredygtig arealomstilling

I 2017 udgav Teknologirådet en rapport, der konkluderede, at der i Danmark er målsætninger, som til sammen skal bruge 140 % af Danmarks areal. Det er selvsagt ikke muligt, og derfor er vi nødt til at tænke multifunktionelt.

Den nye Vidensyntese konkluderer, at der i Danmark ikke er tradition for strategisk planlægning i det åbne land, og at det i høj grad har afsæt i et sektoropdelt politisk fokus og lovgivning. Der er derfor behov for et paradigmeskifte i måden, hvorpå vi skaber rammerne for vores planlægning og forvaltning i det åbne land og ikke mindst, hvordan vi muliggør og fremmer en bæredygtig arealomstilling.

Landskabet Er Rammen
Landskabet Er Rammen

9 indsatser viser vejen til et markant ændret danmarkskort

Vidensyntesen foreslår ni konkrete indsatser, der kan være udgangspunkt for en kommende jordreform (se faktaboks). De ni indsatser peger både på løsninger, der styrker sammenhængen på tværs af sektorer fra det europæiske niveau og til den lokale politiker og lokalsamfund, som står over for at skulle realisere et nyt energianlæg eller omlægge landbrug til natur.

Der peges også på tiltag, der skal gøre det enkelte projekt lettere realiserbart gennem mindre bureaukrati og ensartede metoder for værdisætning af effekter.

Hanne Brendstrup Nielsen, der er ekspertisechef i planlægning for det åbne land hos NIRAS A/S, ser Vidensyntesen som et oplæg til, at politikere og interessenter kan træffe de nødvendige beslutninger og tilvejebringe de løsninger, der gør det muligt for kommuner og lodsejere at gennemføre projekterne.

Hun understreger, at der er et grundlæggende behov for et paradigmeskifte i vores tilgang til det åbnelands anvendelse og udvikling. Bl.a. er der behov for at skalere forsøgene med multifunktionelle projekter til en samlet national indsats, ligesom der er behov for at investere i offentlige jordpuljer målrettet gennemførelsen af multifunktionelle projekter.

”Der er et stort pres på arealerne, og vi kan kun lykkes med at indfri målene om flere energianlæg, udtagning af lavbundsarealer, fortsat fødevareproduktion, mere biodiversitet og alle de andre målsætninger, hvis vi arbejder strategisk på det nationale plan og med multifunktionelle løsninger på det lokale plan”, understreger Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS A/S.

Hun peger desuden på et stort behov for, at såvel lovgivning som redskaber til at motivere en ønsket arealudvikling gentænkes i en forenklet form, hvor der er et langt større fokus på den multifunktionelle arealudvikling.

”Der er behov for grundlæggende at gentænke og forenkle tilskudsordninger til lodsejere, så de multifunktionelle projekter kan realiseres nemmere og hurtigere. I dag står en lodsejer med 62 tilskudsordninger, der alle har et så målrettet fokus, at det er næsten umuligt at gennemføre projekter, som kan opfylde flere formål samtidigt, ” fortæller Hanne Brendstrup Nielsen.

Læs Vidensyntesen del 1 her

Læs Vidensyntesen del 2 her

De 9 indsatser

Indsats 1: Politisk ejerskab fra beslutning til gennemførelse

Indsats 2: Strategisk og multifunktionel planlægning for det åbne land

Indsats 3: Forenklede tilskudsordninger

Indsats 4: Offentlig-private partnerskaber giver gensidig indflydelse og ansvar

Indsats 5: Skal det hele ske i frivillighedens tegn?

Indsats 6: Værdisætning af effekter

Indsats 7: En god inddragelsesproces kræver investering

Indsats 8: Samfundsøkonomiske gevinster

Indsats 9: Internationalt samarbejde

Baggrund

Realdania har med initiativet Collective Impact skabt et partnerskab; Fremtidens bæredygtige landskaber, som de senere år har afsøgt metoder til multifunktionel jordfordeling i konkrete pilotprojekter som et svar på, hvordan fremtidens bæredygtige landskaber kan omlægges i nye arealpuslespil på tværs af de mange interesser, som presser det åbne land i dag.

Parallelt med partnerskabets egne projekter og metodeudvikling, har parterne ønsket et overblik over nyeste viden om udvikling af det åbne land og løsninger til omstilling af arealerne frem mod 2050. Det er det overblik, som NIRAS nu har samlet i en vidensyntese, ligesom NIRAS har lavet en faglig vurdering af forskellige virkemidler til omstillingen af det danske landskab. 

Vil du vide mere?

Mette Lerche Sørensen

Mette Lerche Sørensen

Chefkonsulent

Aarhus, Denmark

+45 6034 0939

Hanne Brendstrup Nielsen

Hanne Brendstrup Nielsen

Ekspertise- og markedschef, Åben Land

Aalborg, Denmark

+45 9630 6505

Se også: