FAQ

01 Alexander Borum

Foto: EUCAP Somalia

På denne side kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål til UFD.

Hvad er  formålet med UFD?

Formålet med Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati (UFD) er at bidrage til stabilitet i skrøbelige lande og kontekster. UFD gør det muligt at sende danske eksperter ud i verden som led i civile dele af konfliktforebyggende, fredsbevarende eller demokratiskabende opgaver koordineret af EU, OSCE, NATO eller FN m.fl.

UFD består af en database med over 300 civile eksperter inden for en lang række specialistområder og udgør et værdifuldt bidrag til at forbedre regeringsførelse, retsstatsprincippet og demokratisering.

Siden 2008 har UFD Teamet hos NIRAS været ansvarlig for at administrere UFD på vegne af Danmarks Udenrigsministerium. Vi identificerer, træner og administrerer eksperter til valgobservationer (EOM) og civile krisestyringsmissioner (CCM). UFD eksperterne udsendes på opgaver fra ca. 1 uge til 1 års varighed, ofte med kort varsel.

Hvor bliver stillinger slået op?

Stillinger ved krisemissioner vil blive slået op på Udenrigsministeriets hjemmeside og på Jobnet og kan søges af alle. Såfremt man ansættes i en stilling gennem UFD, optages man automatisk i vores ekspertdatabase.

Stillinger ved valgobservationsmissioner bliver kun slået op internt i vores ekspertdatabase og kan derved ikke søges af eksterne ansøgere.

Der er midlertidigt lukket for generelle optag til ekspertdatabasen. Dette skyldes, at UFD pt. har de fornødne eksperter.

Hvordan optages man i UFD?

Som UFD’er forventes man at varetage komplicerede opgaver under vanskelige arbejdsvilkår over hele verden. Derfor lægger Udenrigsministeriet vægt på, at de personer, der optages, lever op til en række høje krav til personlig integritet og faglige kompetencer.

Optagelse sker på basis af en ansøgning og en samtale. For at komme i betragtning skal man:

 • Være dansk statsborger
 • Beherske engelsk og/eller fransk på arbejdsniveau både mundtligt og skriftligt
 • Kunne udvise engagement, kulturel forståelse samt have gode kommunikations- og samarbejdsevner 
 • Kunne arbejde under pres i uvante og krævende omgivelser
 • Være indstillet på at blive udsendt med kort varsel
 • Have almindeligt kørekort (kategori B) - ved optag til krisestyringsmissioner

UFD søger især personer, der har:

 • Erfaring fra arbejde i konflikt- eller postkonfliktområder
 • Erfaring fra valgmissioner med relevant træning i valgobservation
 • Solide sprogkundskaber og enten fransk, portugisisk, spansk og russisk på arbejdsniveau
 • Erfaring med stabilisering, krisestyring og kapacitetsopbygning
 • Faglig baggrund fra rets- og sikkerhedssektoren, politisk og strategisk rådgivning eller missionsadministration
 • Erfaring med projektstyring: planlægning, implementering og evaluering.
 • Erfaring med Women, Peace and Security dagsordenen og/eller gender mainstreaming
 • Erfaring med cyber security

Når der åbnes for optag vil dette blive annonceret på Udenrigsministeriets hjemmeside samt UFDs hjemmeside.

Når der åbnes for optag kan interesserede kandidater søge gennem UFD Databasen under ”Join the MFA/UFD Roster”, ”Click here to register”.

Her bliver man bedt om at oprette en profil og udfylde de nødvendige oplysninger samt udfylde et CV i UFD format for enten EOM eller CCM. UFD-enheden vil herefter invitere udvalgte ansøgere til en personlig samtale. Samtalen vil fokusere på ansøgerens kompetencer, erfaringer, forventninger, egnethed samt information om UFD.

Såfremt det vurderes, at man opfylder gældende krav for optagelse, vil man blive optaget i UFD. Optag i UFD databasen sker for en periode på 5 år, hvorefter ens profil skal genvurderes ifht gældende kompetencekrav og behov for UFD udsendelser.

Hvilke krav er der forud for en evt. udsendelse?

Før man udsendes med UFD er det et krav, at man har:

 • Gennemført introduktions- og orienteringskursus i krisestyring eller valgobservation
 • Gennemført sikkerhedskursus – Hostile Environment Awareness Training (HEAT)
 • Opnået den fornødne sikkerhedsgodkendelse: EU Secret
 • Indhentet en helbredserklæring ifølge hvilken man er ”fit for mission”. Erklæringen må højst være 1 år gammel og skal udarbejdes i det til enhver tid gældende format for UFD

Hvilke formel ”ramme” er gældende for arbejdet som UFD’er?

Det forventes, at alle UFD medlemmer forstår at arbejde inden for de givne rammer som defineret af missionerne og UFD reglementet samt følger Code of Conduct for såvel UM som den modtagne organisation. UM´s Code of Conduct er beskrevet i UFD Reglementet.

Vi forventer desuden, at man opdaterer sin UFD-profil løbende, hvis man får ny erfaring eller andre ting af relevans ændres.

Skal jeg være i god fysisk form for at blive medlem?

Ja. Man skal være opmærksom på, at en UFD udsendelse ofte er særdeles udfordrende såvel fysisk som psykisk. Før udsendelse skal man hos en læge få udfyldt og godkendt en UFD helbrederklæring, der erklærer en fit for mission. Man skal desuden i forbindelse med HEAT kursus gennemgå en fysisk test der viser at man er i stand til at evakuere sig selv i tilfælde af en kritisk hændelse .

Træning

Hvilke trænings- og udviklingsmuligheder kan jeg forvente?

Inden evt. udsendelse skal manhave gennemført et 3-4 dages HEAT/CAC kursus (Sikkerhedskursus). Disse tilbydes 2-3 gange årligt. Derudover skal man have deltaget i et introduktions- og orienteringskursus.

Der er desuden en potentiel mulighed for at UFD-medlemmer kan deltage i en lang række internationale kurser relateret til valgmissioner og civile krisemissioner afhængig af den enkeltes profil samt en vurdering af kursets relevans og hvorvidt det forbedrer mulighederne for at opnå en stilling. Hvis disse kriterier opfyldes, kan der ansøges om deltagelse på de udbudte kurser.

Såfremt der tildeles et kursus betaler UFD for kursusudgifterne, rejseudgifter og ophold, men betaler ikke løn for kursusperioden.

Inden en konkret udsendelse til en krisestyringsmission vil man som oftest modtage en predeployment-træning og en briefing af UM. Ved valgobservationsmissioner beslutter UM, hvorvidt en briefing og debriefing tilbydes i UM før og efter udsendelse, alternativt holder missionen altid en briefing ved ankomst og der vil blive mulighed for at udfylde et evaluerinsgsskema efter udsendelsen som videreformidles til UM.

Jobmuligheder, udsendelser og kontrakt

Er jeg sikret udsendelse, hvis jeg bliver optaget i UFD?

UFDs formål er at sikre, at udbuddet af kompetencer, erfaring og uddannelse imødekommer efterspørgslen og ikke omvendt. Pga. denne tilgang til at levere civil ekspertise kan vi ikke garantere ethvert UFD medlem en udsendelse, da dette afhænger af den nøjagtige efterspørgsel efter kompetencer på et givet tidspunkt. Nogle UFD medlemmer vil måske aldrig blive udsendt med UFD, hvis deres CV ikke matcher efterspørgslen. Af samme årsag slås alle stillinger ved civile krisestyringsmissioner offentligt op på Udenrigsministeriets hjemmeside og på Jobnet og vil kunne søges af alle. Såfremt man ansættes i en stilling gennem UFD, optages man automatisk i UFD´s ekspertdatabase.

 Hvor lang tid bliver jeg udsendt?

Valgobservatører udsendes fra ca. 8 dage til ca. 2 måneder afhængig af, om udsendelsen er som korttidsobservatør eller langtidsobservatør.

Civile krisestyringseksperter udsendes typisk i en periode på 12 måneder  med mulighed for forlængelse afhængig af UM’s strategiske prioriteter, UFD-budget, missionens ønske og en personlig evaluering.

Hvordan aflønnes man som UFD’er?

Løn og ansættelsesvilkår sker iht. UFD Reglementet.