Driftogvedligehold

Drift og vedligehold

NIRAS har stor erfaring med udvikling af strategier for drift og vedligehold inden for en lang række fagområder. Vi har specialister, der kan yde ekspertbistand, uanset om det gælder serviceeftersyn af offentlige driftsorganisationer, måling og benchmarking, driftsoptimering af veje, planlægning og drift af naturområder - eller udbudsprocesser i Danmark samt i EU.

Strategisk planlægning 

NIRAS har mangeårig erfaring med udvikling af udbudsstrategier, hvor afbalancerede servicemål og måltal opstilles i tæt samspil med de politiske ønsker og faglige ressourcer på området. Vi kan med analyser, nøgletal og andre værktøjer sikre en god proces, der skaber et fælles fremadrettet grundlag. 

Den politiske vision og målsætning skal afspejles i de servicemål, som brugeren kan forvente i sit møde med driftsområderne. Dette kan bl.a. konkretiseres via måltal for borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet, medarbejdertilfredshed og miljøforhold.  

Driftsledelse og -styring 

En veltilrettelagt driftsledelse og -styring skal sikre, at servicemålene føres ud i livet. NIRAS hjælper med at udvikle og forankre ledelsen og styringen af offentlige driftsopgaver via værktøjer, der tilpasses den konkrete situation.  

Værktøjerne spænder fra tilpassede ledelsessystemer til konkrete redskaber i form af tavlemøder etc. På udbudsområdet tilbyder vi endvidere gennemprøvede koncepter for partnering-baseret samarbejde og kvalitetsstyring. Den konkrete indførelse i organisationen kan understøttes af procesforløb med gå-hjem-møder, workshops, etc. 

Drift, udbud og juridiske vurderinger 

NIRAS har stor erfaring med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsprocesser i Danmark og i EU.

Vi tilbyder også komplette løsninger – fra udbudsplan og frem til kontraktindgåelse. Desuden tilbyder vi vurderinger af juridiske forhold, hvor vi med vores tekniske baggrund og juridiske forståelse kan bidrage til et hurtigt og sikkert beslutningsgrundlag.  

Herudover tilbyder vi rådgivning om driftsorganisationens egen opgaveudførelse. Dette omfatter f.eks. tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser samt udvikling af mandskabsressourcer og materiel.

Endelig gennemfører NIRAS registreringer og kortlægning af tekniske og fysiske elementer som grundlag for udbud og egen opgaveløsning. 

Målinger og læring 

Udviklingen i den samlede drift følges løbende via målinger og dokumentation af nøgletal. Nøgletallene opstilles med udgangspunkt i organisationens egne servicemål og måltal inden for faglig kvalitet, økonomi, brugertilfredshed mv.   

NIRAS har tilpassede redskaber, der sikrer effektive målinger og undersøgelser samt understøtter en løbende organisatorisk opfølgning og læring. Dette kan f.eks. ske i form af en egentlig benchmarking, der indeholder periodiske sammenligninger med egne og andres resultater. 

Kvalitetsprojekter på tværs af infrastruktur

Læs om Infrastrukturs toneangivende projekter og hvordan vi leverer værdi for vores kunder på tværs af ekspertiseområder.

Samlet serviceeftersyn 

Vi tilbyder et serviceeftersyn af offentlige driftsorganisationer, der kan skabe overblik og give indsigt i, hvor der er behov for udvikling og optimering. Et serviceeftersyn kan tilbydes som en enkeltstående løsning eller som en komplet pakkeløsning.  

Serviceeftersynet omfatter fem hovedområder: 

  • Analyse og vurdering af organiseringsform 
  • Måling af brugertilfredshed 
  • Faglig kvalitetsvurdering 
  • Effektivitetsanalyse 
  • Analyse af kontrakter    

Asfalt og andre belægninger 

NIRAS kan hjælpe med at driftsoptimere forskellige typer belægninger. Dermed sikrer vi, at vores offentlige og private kunder får mest muligt for deres penge. Dertil bidrager vi med at udarbejde udbud, så vores kunder får de bedste markedspriser på asfalt og andre typer belægninger. 

Vores ydelser inden for asfalt og andre belægningstyper omfatter: 

  • Registrering / hovedeftersyn af asfalt- og betonbelægninger  
  • Tilstandsregistrering af brolagte arealer (fortove, pladser mv.)  
  • Analyse og optimering af fremtidigt vedligeholdelsesbehov  
  • Udbud af vedligeholdelse af asfaltbelægninger: Traditionel kontrakt, rammeaftale, partneringaftale, funktionskontrakt 
  • Teknisk sparring omkring påbudte istandsættelser 

Mange af ovenstående aktiviteter udføres via NIRAS’ registreringsapp Collecto, en mobil registreringsløsning, der tilpasses den enkelte kundes behov, og som den enkelte kunde selv kan erhverve og bruge. 

Natur- og parkplaner 

NIRAS har omfattende erfaring med planlægning og drift af naturområder og parker, og vi har en lang række planer og redskaber, der hjælper til at understøtte og virkeliggøre politikker og beslutninger. 

Vores eksperter udvikler områdeplaner for afgrænsede naturområder og parker. Områdeplanerne kobler driften af området til en overordnet planlægning og politisk prioritering. Områdeplanerne udvikles i samarbejde med kommunens plan- og driftsfolk og sikrer en fælles forståelse for områdets udvikling og drift. 

Med konceptet ”natur- og parkplan” har NIRAS skabt et redskab, der kan realisere politikker og strategier til fysisk planlægning og drift af naturområder og parker. Planen kan implementere kommunens mål og visioner - ikke kun for natur- og parkområdet men også for andre områder, hvor naturområder og parker kan være en betydende fysisk ramme.  

Vores eksperter laver skræddersyede planer, der kan være et vigtigt redskab til at prioritere udvikling og drift af de enkelte naturområder og parker, så der sikres en målrettet udvikling af kommunens grønne tilbud. Prioriteringsmodellen er et værktøj til at kortlægge og vurdere, i hvor høj grad området lever op til mål og visioner. 

Vil du vide mere?

Charlotte Rostgård Johannsen

Charlotte Rostgård Johannsen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 2923 8733

Brian Henriksen

Brian Henriksen

Rådgiver

Allerød, Denmark

+45 4810 4481

Se også: