Projekt

Suså skal blive et bedre levested for truet muslingeart

Kanoer Susaa

For at genetablere levevilkår for en særlig truet muslingeart vil Næstved Kommune forbedre Susåens løb. NIRAS har hjulpet kommunen med de komplicerede hydrauliske beregninger, som hører med til projektet.

7. februar, 2018
  • SDG: #14
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark

Det er en noget usædvanlig formeringsstrategi, som den tykskallede malermusling følger. For at reproducere sig er den truede muslingeart afhængig af at snylte på specielle fiskearter. Muslingens larver lever i fiskenes gæller, indtil de er klar til at sætte sig på bunden af vandløbet.

Suså på Sydsjælland har tidligere huset en stor bestand af tykskallet malermusling, men ligesom i mange andre vandløb har regulering af åens forløb og forurening af åens vand ledt til en stor tilbagegang i bestanden.

Stærkt truet art på europæisk plan

Tykskallet malermusling har tidligere været udbredt i mange af de store vandsystemer i Danmark, men Suså-systemet er nu det eneste sted på Sjælland, hvor den stadig kan findes. Tykskallet malermusling er oplistet på EU’s habitatdirektivets bilag II. Her findes de arter, der er så truede på europæisk plan, at de kræver den strengeste beskyttelse.

Et EU LIFE-projekt har derfor som formål at genskabe levesteder til de fiskearter, som den tykskallede malermusling er afhængig af.

NIRAS har tidligere rådgivet Naturstyrelsen og Næstved Kommune i forbindelse med restaureringsprojekter i Suså. I dette projekt for Nedre Suså er der udført en teknisk forundersøgelse af mulighederne for at lede Suså uden om Holløse Mølle og dermed genskabe åens fald fra Bavelse Sø og ned forbi vandmøllen – en strækning på omkring fem kilometer.

Teknisk forundersøgelse

Ved at lægge vandløbet uden om Holløse Mølle kan åens naturlige fald genoprettes og levestederne for tykskallet malermusling og dets værtsarter genskabes. Det sker blandt andet ved at sikre, at fiskene kan vandre både op og ned ad åen – den delvise faunaspærring ved vandkraftværket skal fjernes.

I alt blev fire forskellige scenerier evalueret og gennemregnet. NIRAS beskrev og konsekvensvurderede løsningerne til, hvordan åens fald mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle kunne genskabes uden at ændre på vandspejlet i Tystrup-Bavelse Sø. Samtidig blev der projekteret udlægning af sten og grus til genskabelse af de stryg – en strækning i vandløbet, hvor vandet løber særlig hurtigt – der gennem tiden er gravet væk.

Komplekst projekt

Ved store afstrømninger fra arealerne omkring Suså sker der afstrømning i hele ådalen, hvilket kræver differentiering af Manning-tallet mellem ådal og selve vandløbet. Manning-tallet er en konstant, der beskriver modstanden i et vandløb fra eksempelvis bundforhold og vegetation. NIRAS’ vandløbseksperter og hydraulikere hjælper en række kommuner med sådanne komplicerede beregninger.

Læs mere om NIRAS' Vandløbsteam

I alt blev fire forskellige scenerier evalueret og gennemregnet. NIRAS beskrev og konsekvensvurderede løsningerne til, hvordan åens fald mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle kunne genskabes uden at ændre på vandspejlet i Tystrup-Bavelse Sø. Samtidig blev der projekteret udlægning af sten og grus til genskabelse af de stryg – en strækning i vandløbet, hvor vandet løber særlig hurtigt – der gennem tiden er gravet væk.

Komplicerede hydrauliske beregninger

De hydrauliske beregninger for vandløbet var ganske komplicerede – specielt omkring Holløse Mølle, hvor vandet kan løbe forbi møllen ad fire forskellige veje. Fordelingen mellem de fire løb bestemmes til dels af vandspejlshøjden men også af aktiv regulering ved hjælp af dæmningens sluser, hvilket gør modelleringen ganske kompleks.

Tykskallet Malermusling

Vil du vide mere?

Mads Lottrup Jyde

Mads Lottrup Jyde

Markedsleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4719

Tine Sværdborg

Tine Sværdborg

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 3078 7524

Se også