Male worker with waders on taking samples of a watercourse. Carsten Bjørn (CAB)
Med waders på og ved hjælp af el-fiskeri hjælper NIRAS forsyningsselskabet HOFOR med at undersøge, hvordan indvinding af drikkevand påvirker sjællandske vandløb.

Undersøgelse af vandløb for HOFOR

Med el-fiskeri og waders på hjælper NIRAS med at overvåge vandløb

For Hovedstadens Forsyningsselskab, HOFOR, undersøger NIRAS vandløb for smådyr, fisk og vandplanter. Sådan stødte NIRAS’ biologer på den største hundestejle, der nogensinde er dokumenteret i Danmark.

Det er nødvendigt at undersøge vandløbs tilstand, fordi indvinding af grundvand i nærheden kan påvirke vandløbet ved, at der tilføres mindre vand fra grundvandet.

Undersøgelser for HOFOR giver et overblik over miljøpåvirkningen og tilbyder samtidig et værktøj til at vurdere vandløbenes muligheder for at opnå deres målsætning i vandområdeplanerne.

Undersøgelserne kan ligeledes vise, om en eventuel manglende målopflydelse kan knyttes til vandindvindingen eller andre forhold – som for eksempel ringe fysiske forhold eller dårlig vandkvalitet.

Undersøgelserne giver HOFOR indblik i miljøpåvirkningen fra deres indvinding af grundvand

På med waders

I praksis er det eksperter fra NIRAS, som ifører sig waders og hopper i vandløbene, når smådyrsfauna, fiskebestand, vegetation og andre fysiske forhold skal undersøges for HOFOR.

Den opgave har NIRAS varetaget i årene 2016 og 2017, hvor 27 ud af i alt 39 ’stationer’ i sjællandske vandløb, hvor HOFOR har kildepladser i nærheden, er blevet undersøgt. NIRAS er i øjeblikket i gang med at planlægge arbejdet for 2018, hvor de resterende 12 stationer vil blive undersøgt.

Benytter el-fiskeri

Fiskeundersøgelserne bliver foretaget med el-fiskeri, hvor en vandløbsstrækning gennemgås med en elektricitet, der midlertidigt lammer fiskene, så de kan opsamles og artsbestemmes, tælles og måles. Alle fisk bliver genudsat efter endt undersøgelse og registrering.

Når plantelivet i vandløbene skal undersøges, er det på med waders og ned i vandet. Ved at vade i vandløbene er der undersøgt 10 tracéer tværs over hvert vandløb fordelt på en 100 meter lang strækning. Langs hvert tracé er der foretaget en vurdering af dækningsgraden af alle observerede plantearter.

HOFOR kompenserer for deres påvirkning

HOFOR skal i de vandløb, hvor vandindvindingen især påvirker sommervandføringen negativt, sikre en målfastsat sommervandføring. Dette gøres for eksempel i Lille Vejleå ved, at der udpumpes 5 l/s til vandløbet i tørre perioder. Sideløbende hermed står HOFOR for undersøgelser af vandløbene blandt andet for at måle, hvordan HOFORs indsatser påvirker dyr, fisk og plantelivet i naturen.

En sådan fiskeundersøgelse resulterede i 2016 i, at der ved Lille Vejleå ikke langt fra HOFORs Thorsbro Vandværk ved Taastrup, blev fanget en 9-pigget hundestejle på hele 8 cm. Det er den største 9-piggede hundestejle, der nogensinde er dokumenteret i Danmark.

8 cm

Så lang var den hundestejle, NIRAS' biologer kunne dokumentere

I feltarbejdet for HOFOR samarbejder NIRAS med Fiskeøkologisk Laboratorium.

9-pigget hundestejle på hele 8 cm dokumenteret ved Lille Vejleå.