Projekt

Danmarks hidtil største kystbeskyttelsesprojekt tager form

Koege Bundbillede (1)

Et ambitiøst kystbeskyttelsesprojekt skal sikre Køge Kommune mod fremtidige stormfloder og samtidig håndtere havvandsstigninger.

7. februar, 2020
  • Sektor: Havne & Kyster
  • Lande: Danmark
  • Klient: Køge Kommune

I 2011 udpegede Kystdirektoratet kystområdet i hele Køge Bugt – herunder Køge Kommune – som risikoområde i Oversvømmelsesdirektivet. Oversvømmelsesdirektivet – kombineret med viden om de gamle, store stormfloder, der blandt andet ramte Køge i 1872, og senere erfaringerne fra stormfloden i 2017 – er baggrunden for, at Køge Kommune nu er godt i gang med det ambitiøse kystbeskyttelsesprojekt.

Kystbeskyttelsesprojektet dækker hele Køge Kommunes 11 km lange kystlinje fra Solrød i nord til Stevns i syd. Projektet beskytter omkring 16.000 borgere mod oversvømmelse fra stormfloder og er Danmarks for nuværende største projekt om kystbeskyttelse til oversvømmelser fra havet.

For at sikre den mest optimale løsning har kommunen et tæt samarbejde med de to nabokommuner om projektet.

11 km

Så lang en kystlinje skal beskyttes i projektet

Kystbeskyttelse til 2,8 meter over dagligt vande

I 1872 blev Køge ramt af en stormflod, der fik vandstanden til at stige til 2,80 meter over dagligt vande. Indtil for få år siden regnede man med, at det var en såkaldt statistisk tusindårs-hændelse, men det har vist sig, at hændelsen faktisk er forekommet ikke bare én men hele syv gange i løbet af de sidste 1.000 år.

Derfor har Køge Kommune besluttet sig for at kystbeskytte området mod en stormflod af samme størrelse som den i 1872. Det giver god mening, for middelvandstanden stiger hurtigere og hurtigere – og forventes at stige med omkring 1 meter over de næste 80 år. Derfor kan selv mindre storme i fremtiden forårsage tilsvarende, store oversvømmelser. Levetiden på det nuværende projekt er ca. 30 år. Derefter forventes det, at der er behov for en forhøjelse.

Kystbeskyttelsesprojektet blev sat i gang i 2015 efter, at risikoplanen viste, at en stormflod på 2,8 meter kan oversvømme boliger med 16.000 berørte borgere og ødelægge for omkring 2 mia. kroner i Køge Kommune.

Kystbeskyttelse med flere funktioner

Siden 2015 har NIRAS arbejdet på et skitseprojekt med forskellige løsninger, der nu er viderebearbejdet i form af et dispositionsforslag. Kommunens byråd har den 17. december 2019 sendt lokalplanen, der omhandler de endelige løsninger til beskyttelse mod oversvømmelse fra havet, og miljøvurderingen i 8 ugers høring med borgermøde den 6. februar 2020.

Projektet er opdelt i tre områder:

  1. nord – der går fra kommunegrænsen mod Solrød til marinaen
  2. midt – der går fra marinaen i nord til Køge kyst i syd
  3. syd – der følger Strandvejen til Stevns Kommune
16000

Så mange borgere i området kan blive berørte ved en stormflod på 2,8 meter

I området i nord er det mest oplagt, at der etableres et landdige kombineret med højvandsmur, der beskytter alle virksomheder og beboere langs kysten. Diget bliver 2,8 meter over dagligt vande og omkring 7 meter bredt, men bredde og højde over terræn afhænger af terrænets højde. På toppen bliver diget ca. 1 meter bredt.

I området i midt er der ikke plads til et bredt dige mange steder, og derfor bygges en 40 cm bred højvandsmur. Porte i mur-mellemrum sikrer, at færdslen til og fra byen forløber uden problemer til hverdag. Ved Køge Å bliver der etableret en sluse, som kan lukkes ved varsel om stormflod, og kraftige pumper, der sættes i gang, inden vandet begynder at stå højt i det oversvømmelsestruede bagland inden for slusen.

I området i syd giver Strandvejen, som ligger højt, i sig selv en god beskyttelse.

Kystbeskyttelsen øger trygheden for borgere i kommunens kystnære områder og finansieres af blandt andet borgere med fast ejendom, der bliver beskyttet af projektet.

Koege Artikelbillede

Kysten er forhåbentlig beskyttet fra 2021

NIRAS har udarbejdet dispositionsforslaget til Køge Kommune og rapporter med lignende forslag til kystbeskyttelse af nabokommunerne. Køge Kommune har endnu ikke opstartet selve myndighedsprojektet, der skal give tilladelse til kystbeskyttelsen.

Ifølge planen forventes det, at Køge Kommunes kystnære områder er beskyttet fra omkring år 2021, men sagen er kompliceret med mange forskellige interesser, der skal afvejes op imod hinanden.

Køge Kommune er blandt de danske kommuner, der er længst fremme i forhold til en kysthelhedsplan for kystbeskyttelse mod en 1872-lignende storm. Derfor har NIRAS og Køge Kommune opbygget en omfattende viden om kystbeskyttelse gennem projektet, der kan bruges andre steder i Danmark.

Kystbeskyttelse af Køge Kommune

  • Omfatter en 11 km lang kyststrækning – fra Solrød i nord til Stevns i syd
  • Sikring mod stormflod på 2,8 meter over havoverfladen
  • Forventes at koste i størrelsesorden 100 mio. kr.
  • Finansieres af bl.a. borgere med fast ejendom med en promille af den offentlige ejendomsværdi

Læs mere her.

Se også: