Nyhed

Med ny SBi-anvisning får du metode og overblik over den bedste energirenovering

Sbi

Det er svært at realisere energibesparelser, når man energirenoverer større bygninger. Med SBi-anvisning 269 får du et overblik over metoder og værktøjer til retvisende beregninger og forventningsafstemning i alle projektets faser.

4. marts, 2019

Mange bygherrer har en interesse i at energirenovere deres bygninger med tanke på at nedbringe energiforbruget og dermed CO2-udslippet og spare på varmeregningen. Men det kan være lettere sagt end gjort.

Erfaringen viser, at det er vanskeligt at bestemme det samlede energiforbrug før og efter en renovering. Ofte forventer man større energibesparelser, end man kan realisere. Årsagen kan findes i næsten alle projektets faser – lige fra kravspecifikationer, projektering, udførelse og den daglige drift eller ændret brug af bygningen. Det giver en usikkerhed for rentabiliteten ved en energirenovering, og det afholder mange bygherrer fra for eksempel at efterisolere eller udskifte vinduer og ventilationsanlæg.

  • En SBi-anvisning (anvisning udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut) er en publikation om, hvordan man i overensstemmelse med god praksis løser en opgave inden for et givent område i byggeriet.
  • SBi-anvisning 269 handler om energioptimering af større bygninger, for eksempel inden for erhverv. Se værktøjerne til energioptimering på sbi.dk/269.
  • Indholdet i anvisningen er skrevet af praktikere og bygger på viden fra danske og udenlandske forskningsprojekter, anvisninger og praktiske erfaringer fra rådgivere samt input fra branchen igennem fire afholdte workshops med bygherrer og rådgivere.
  • Indholdet i anvisningen blev til i et samarbejde mellem SBI, Moe og NIRAS med input fra hele branchen.

Forventningsafstemning er essentielt

Med andre ord er det nødvendigt at skabe en bedre sammenhæng mellem de forventede og de realiserede besparelser.

”Det er helt essentielt, at bygherre og rådgiver afstemmer forventningerne til en mulig energibesparelse. En succesfuld energirenovering afhænger i høj grad af bygherre og rådgivers fælles forståelse af kompleksiteten og usikkerheden forbundet med energiberegninger,” siger ekspertisechef i NIRAS Peter Noyé, en af forfatterne til anvisningen.

SBi-anvisningen beskriver den gode energirenoveringsproces i fem faser – idé og vision, programmering, design og projektering, udførelse og ibrugtagning samt drift – og inddrager de eksisterende metoder og værktøjer til at beregne energibesparelserne.

”Der findes mange gode metoder og værktøjer i dag, men ingen af dem giver det fulde billede. Der har manglet det overblik. Det giver anvisningen,” slår Peter Noyé fast.

Interval frem for enkelt tal

Han påpeger, at usikkerhed på beregninger er et nyt element, som går igen i anvisningen.

”Det betyder, at en estimeret energiberegning vil føre til et interval for en energibesparelse i stedet for et enkelt tal. Hvor stor besparelsen er i praksis, afhænger af bygningens brug. Paradokset her er, at det kræver yderligere analyser for at mindske usikkerheden ved intervallet og derfor større omkostninger til rådgivningen. Derfor er det op til bygherre, hvor stor en usikkerhed, han kan acceptere,” påpeger Peter Noyé.

Anvisningen er blevet til i et samarbejde med en række interessenter i branchen herunder bygherrer, myndigheder, brugere og projekterende.

”Der har været stor opbakning til at udarbejde anvisningen. Og netop det forhold at den både er målrettet bygherrer og projekterende og gør, at den afspejler behovene på tværs af branchen,” siger Lone Hedegaard Mortensen, rådgiver i NIRAS og medforfatter til anvisningen.

Du kan finde SBi-anvisning 269 og værktøjer til energiberegninger her.

Vil du vide mere?

Peter Noyé

Peter Noyé

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 4810 4444

Lone Hedegaard Mortensen

Lone Hedegaard Mortensen

Civilingeniør, ph.d.

Allerød, Denmark

+45 6026 1871

Se også