two people rushing through a hospital hallway
Logistik indenfor hospitalssektoren har været negligeret i årevis, og der er et stort potentiale for fremtidig optimering.
Indsigt

Stort fremtidigt potentiale for optimering af hospitalslogistikken

Logistik indenfor hospitalssektoren er et område, der har været negligeret i adskillige år, og det har påvirket effektivitet og omkostninger inden for sektoren. Men med investeringer for mange milliarder i nye hospitaler, så er der et stort potentiale for fremtidig optimering også inden for dette felt.

Der bliver investeret milliarder i nye hospitaler på verdensplan, og det giver mulighed for samtidigt at forbedre hospitalslogistikken.
Generelt er hospitalslogistik – eller bredere Supply Chain for hospitaler – et område, der har været negligeret i årevis. Netop derfor er potentialet for optimering desto større.

Design af “Hospitalslogistik for fremtiden”

Hospitalslogistik har tidligere ikke fået den fornødne opmærksomhed, og er ikke en gang blevet benævnt ”logistik” på ledelsesniveau. Derfor er hospitalslogistik blevet reduceret til at være noget, som man har ordnet på praktisk vis i kældrene og gangene under hospitalerne.

Dette har i mange tilfælde resulteret i en uklar organisering af logistik, en tilfældig fordeling af roller og ansvarsområder, ikke-optimale arbejdsgange, manglende IT-support, etc. Det har påvirket hospitalernes omkostninger og effektivitet på negativ vis, og dermed også sundhedssektoren generelt.

På den baggrund er det afgørende at fremhæve nogle vigtige områder forbundet med hospitalslogistikken – områder der bør arbejdes med, når man designer “Hospitalslogistik for fremtiden”.

Generelt er hospitalslogistik – eller bredere Supply Chain for hospitaler – et område, der har været negligeret i årevis.

Claus Fabricius

Dårligt organiseret og ikke-koordineret

I dag bliver et hospital nødt til at samarbejde med og får leveret varer fra adskillige leverandører, der bliver understøttet af forskellige IT-systemer, som ikke er samkørt.

Dermed er leverancer af varer såsom forbrugsvarer, medicin, mad, uniformer, etc., ikke kædet sammen. Det betyder, at hospitalerne i dag ikke får udnyttet synergieffekten ved at koordinere forskellige forsyningskæder.
Optimering af plads og anvendelse af udstyr finder derfor sjældent sted, og det er ikke veldefineret, hvem der er ansvarlig for disse opgaver.

Der bliver aktuelt investeret milliarder af USD og Euros i nye hospitaler over hele verden, og der er et stort potentiale for at bruge logistikken som en driver til fremtidig optimering inden for hospitalssektoren.

Effektiv ”Hospitalslogistik”

Effektiv ”Hospitalslogistik” kan blive brugt til at drage nytte af det potentiale, der er skjult i de i dag ikke helt effektive forsyningskæder. Følgende områder bør der være fokus på:

  • Automatisering: Automatisering af varelevering og intern logistik på hospitalerne. Udover brugen af fx elevatorer, rørpost, brug af AGVer/AGver (robotter til transportvogne), så er der nu også en tendens til, at man overvejer brugen af automater til at lagre varer, udstyr og senge, hvilket f.eks. kan dække flere etager og dermed fungere som lager. Derudover inkluderer man i designet af fremtidens hospitaler brug af robotter for endose medicin og vacuumsug til affald og linned – for blot at nævne nogle eksempler.

  • Centralisering: Centralisering kan udføres i forskellige sammenhænge, og det bør være værd at se på i forbindelse med centrale regionale varelagre, sterilcentraler, farmaceutisk produktion og laboratorier til analyser, der så alle kan betjene flere hospitaler. Det er herved muligt at skabe synergieffekter omkring omkostninger til investeringer og drift, kombineret med andre fordele som fx hygiejne og standardiserede processer.

  • Transport: Der er potentiale for forbedringer inden for planlægning, styring og koordinering af varelevering, blodprøver, etc. Dette gælder både på hospitalerne, mens også i forhold til regionale enheder som præ-hospitalsenheder såsom sundhedscentre, læger, etc. Implementering af standardiserede lastbærere (rullebure) for hjælpematerialer, sengelinned, steriliserede genanvendelige varer, etc., vil kunne facilitere dette.

  • Organisering: Inden for fremtidens sundhedssektor vil der være klar adskillelse mellem sundhedspleje og logistik. God logistik vil blive overladt til fagfolk inden for forsyningskæden / serviceorganisationen, hvorimod det sundhedsfaglige personale skal koncentrere sig om pleje af og omsorg for patienterne. For at opnå dette er det nødvendigt at foretage klare definitioner af roller, organisering og ansvar.

  • IT: Øget vægt på IT-support inden for forsyningskæden fra bestilling til scanning ved sengen. Fuld sporbarhed vil blive krævet i fremtiden. Der vil blive krav om sporbarhed af objekter og aktiviteter i forsyningskæden relateret til patienten. Dette omfatter, hvilke personer, instrumenter, udstyr og medicin som blev anvendt på et bestemt sted og tidspunkt. Dette kræver en standardisering af ID kodning / nummerering, mærkning til identificering og automatiseret indhentning af data, som kan være baseret på QR, stregkoder, data matrix eller RFID.

Der bliver aktuelt investeret milliarder af USD og Euros i nye hospitaler over hele verden, og der er et stort potentiale for at bruge logistikken som en driver til fremtidig optimering inden for hospitalssektoren.

Claus Fabricius