FAQ

01 Alexander Borum

Foto: EUCAP Somalia

På denne side kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål til FSB.

Hvad er  formålet med FSB?

Formålet med Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) er at bidrage til stabilitet i skrøbelige lande og kontekster. FSB gør det muligt at sende danske eksperter ud i verden som led i civile dele af konfliktforebyggende, fredsbevarende eller demokratiskabende opgaver koordineret af EU, OSCE, NATO eller FN m.fl.

FSB består af en database med over 300 civile eksperter inden for en lang række specialistområder og udgør et værdifuldt bidrag til at forbedre regeringsførelse, retsstatsprincippet og demokratisering.

Siden 2008 har FSB Teamet hos NIRAS været ansvarlig for at administrere FSB på vegne af Danmarks Udenrigsministerium. Vi identificerer, træner og administrerer eksperter til valgobservationer (EOM) og civile krisestyringsmissioner (CCM). FSB eksperterne udsendes på opgaver fra ca. 1 uge til 1 års varighed, ofte med kort varsel.

Hvor bliver stillinger slået op?

Stillinger ved krisemissioner vil blive slået op på Udenrigsministeriets hjemmeside og på Jobnet og kan søges af alle. Såfremt man ansættes i en stilling gennem FSB, optages man automatisk i vores ekspertdatabase.

Stillinger ved valgobservationsmissioner bliver kun slået op internt i vores ekspertdatabase og kan derved ikke søges af eksterne ansøgere.

Der er midlertidigt lukket for generelle optag til ekspertdatabasen. Dette skyldes, at FSB pt. har de fornødne eksperter.

Hvordan optages man i FSB?

Som FSB’er forventes man at varetage komplicerede opgaver under vanskelige arbejdsvilkår over hele verden. Derfor lægger Udenrigsministeriet vægt på, at de personer, der optages, lever op til en række høje krav til personlig integritet og faglige kompetencer.

Optagelse sker på basis af en ansøgning og en samtale. For at komme i betragtning skal man:

 • Være dansk statsborger
 • Beherske engelsk og/eller fransk på arbejdsniveau både mundtligt og skriftligt
 • Kunne udvise engagement, kulturel forståelse samt have gode kommunikations- og samarbejdsevner 
 • Kunne arbejde under pres i uvante og krævende omgivelser
 • Være indstillet på at blive udsendt med kort varsel
 • Have almindeligt kørekort (kategori B) - ved optag til krisestyringsmissioner

FSB søger især personer, der har:

 • Erfaring fra arbejde i konflikt- eller postkonfliktområder
 • Erfaring fra valgmissioner med relevant træning i valgobservation
 • Solide sprogkundskaber og enten fransk, portugisisk, spansk og russisk på arbejdsniveau
 • Erfaring med stabilisering, krisestyring og kapacitetsopbygning
 • Faglig baggrund fra rets- og sikkerhedssektoren, politisk og strategisk rådgivning eller missionsadministration
 • Erfaring med projektstyring: planlægning, implementering og evaluering.
 • Erfaring med Women, Peace and Security dagsordenen og/eller gender mainstreaming
 • Erfaring med cyber security

Bemærk: Der er pt. lukket for optag i FSB.

Når der igen åbnes op for nye optag vil dette blive annonceret på Udenrigsministeriets hjemmeside samt FSBs hjemmeside.

Når der igen åbnes op for optag kan interesserede kandidater søge gennem FSB Databasen under ”Join the MFA/FSB Roster”, ”Click here to register”.

Her bliver man bedt om at oprette en profil og udfylde de nødvendige oplysninger samt udfylde et CV i FSB format for enten EOM eller CCM. FSB-enheden vil herefter invitere udvalgte ansøgere til en personlig samtale. Samtalen vil fokusere på ansøgerens kompetencer, erfaringer, forventninger, egnethed samt information om FSB.

Såfremt det vurderes, at man opfylder gældende krav for optagelse, vil man blive optaget i FSB. Optag i FSB databasen sker for en periode på 5 år, hvorefter ens profil skal genvurderes ifht gældende kompetencekrav og behov for FSB udsendelser.

Hvilke krav er der forud for en evt. udsendelse?

Før man udsendes med FSB er det et krav, at man har:

 • Gennemført introduktions- og orienteringskursus i krisestyring eller valgobservation
 • Gennemført sikkerhedskursus – Hostile Environment Awareness Training (HEAT)
 • Opnået den fornødne sikkerhedsgodkendelse: EU Secret
 • Indhentet en helbredserklæring ifølge hvilken man er ”fit for mission”. Erklæringen må højst være 1 år gammel og skal udarbejdes i det til enhver tid gældende format for FSB

Hvilke formel ”ramme” er gældende for arbejdet som FSB’er?

Det forventes, at alle FSB medlemmer forstår at arbejde inden for de givne rammer som defineret af missionerne og FSB reglementet samt følger Code of Conduct for såvel UM som den modtagne organisation. UM´s Code of Conduct er beskrevet i FSB Reglementet.

Vi forventer desuden, at man opdaterer sin FSB-profil løbende, hvis man får ny erfaring eller andre ting af relevans ændres.

Skal jeg være i god fysisk form for at blive medlem?

Ja. Man skal være opmærksom på, at en FSB udsendelse ofte er særdeles udfordrende såvel fysisk som psykisk. Før udsendelse skal man hos en læge få udfyldt og godkendt en FSB helbrederklæring, der erklærer en fit for mission. Man skal desuden i forbindelse med HEAT kursus gennemgå en fysisk test der viser at man er i stand til at evakuere sig selv i tilfælde af en kritisk hændelse .

Træning

Hvilke trænings- og udviklingsmuligheder kan jeg forvente?

Inden evt. udsendelse skal manhave gennemført et 3-4 dages HEAT/CAC kursus (Sikkerhedskursus). Disse tilbydes 2-3 gange årligt. Derudover skal man have deltaget i et introduktions- og orienteringskursus.

Der er desuden en potentiel mulighed for atFSB-medlemmer kan deltage i en lang række internationale kurser relateret til valgmissioner og civile krisemissioner afhængig af den enkeltes profil samt en vurdering af kursets relevans og hvorvidt det forbedrer mulighederne for at opnå en stilling. Hvis disse kriterier opfyldes, kan der ansøges om deltagelse på de udbudte kurser.

Såfremt der tildeles et kursus betaler FSB for kursusudgifterne, rejseudgifter og ophold, men betaler ikke løn for kursusperioden.

Inden en konkret udsendelse til en krisestyringsmission vil man som oftest modtage en predeployment-træning og en briefing af UM. Ved valgobservationsmissioner beslutter UM, hvorvidt en briefing og debriefing tilbydes i UM før og efter udsendelse, alternativt holder missionen altid en briefing ved ankomst og der vil blive mulighed for at udfylde et evaluerinsgsskema efter udsendelsen som videreformidles til UM.

Jobmuligheder, udsendelser og kontrakt

Er jeg sikret udsendelse, hvis jeg bliver optaget i FSB?

FSBs formål er at sikre, at udbuddet af kompetencer, erfaring og uddannelse imødekommer efterspørgslen og ikke omvendt. Pga. denne tilgang til at levere civil ekspertise kan vi ikke garantere ethvert FSB medlem en udsendelse, da dette afhænger af den nøjagtige efterspørgsel efter kompetencer på et givet tidspunkt. Nogle FSB medlemmer vil måske aldrig blive udsendt med FSB, hvis deres CV ikke matcher efterspørgslen. Af samme årsag slås alle stillinger ved civile krisestyringsmissioner offentligt op på Udenrigsministeriets hjemmeside og på Jobnet og vil kunne søges af alle. Såfremt man ansættes i en stilling gennem FSB, optages man automatisk i FSB´s ekspertdatabase.

 Hvor lang tid bliver jeg udsendt?

Valgobservatører udsendes fra ca. 8 dage til ca. 2 måneder afhængig af, om udsendelsen er som korttidsobservatør eller langtidsobservatør.

Civile krisestyringseksperter udsendes typisk i en periode på 12 måneder  med mulighed for forlængelse afhængig af UM’s strategiske prioriteter, FSB-budget, missionens ønske og en personlig evaluering.

Hvordan aflønnes man som FSB’er?

Løn og ansættelsesvilkår sker iht. FSB Reglementet.