Energy Production And Energy Distribution

Energiproduktion og energidistribution

Gennem ekspertrådgivning hjælper vi med at optimere energiproduktion og energidistribution. Det baner vejen for fremtidssikrede beslutninger, der giver en mere bæredygtige energiforsyning.

NIRAS kan være din ekspertrådgiver og sparringspartner, når det gælder grøn omstilling inden for energiproduktion og energidistribution. Vores ekspertise omfatter alle aspekter vedrørende overgangen fra fossil til vedvarende energiproduktion. Vi har mangeårig erfaring med kraftvarme (CHP-anlæg) – for eksempel vedvarende brændstoffer, store varmepumpeanlæg og CSP-anlæg (koncentreret solenergi) kombineret med lagring af termisk energi i stor skala.

Fremtidens Fjernvarme

I Danmark har den mest udbredte tilgang til varmeforsyning i byer været gennem fjernvarmesystemer. Sådan har det været i mere end 100 år. Når det gælder fjernvarmebranchen, er NIRAS som ekspertrådgiver en nøgleaktør og en vigtig driver i forhold til innovation og vellykket grøn omstilling.

Inden for fjernvarme tilbyder vi ekspertrådgivning om energiproduktion og -lagring, distribution og dialog med kunderne. NIRAS er aktivt involveret i optimering af Danmarks fjernvarmesystemer. For fjernvarmeselskaber faciliterer vi strategiforløb, masterplaner, forundersøgelser (feasibility studies), konceptdesign, teknisk design, indkøbsprocesser og tilsyn med byggepladser samt renovering og effektivisering for eksisterende anlæg, ledninger og distributionsnetværk – alt sammen inden for rammerne af CAPEX og OPEX.

Når det gælder planlægning, drift og vedligehold har vi betydelig erfaring med at rådgive om for eksempel energibesparelser, vedvarende energikilder, nybygning af varmeværker og varmecentraler, teknologivalg, opgradering og udbygning af netværk kapacitet mv. 

Fra fossile brændstoffer til vedvarende energi

I disse år sker der en global transformation, hvor energiproduktion baseret på fossile brændstoffer i stigende grad erstattes med vedvarende energikilder. Klimaændringer, forsyningssikkerhed og i nogen grad omkostningseffektiviseringer er drivkræfter for denne transformation. NIRAS er én af de førende rådgivere til denne omstilling – vi samarbejder med kunder i Danmark såvel som internationalt for at implementere grønnere energiproduktion.

Vi er markedsledende, når det gælder ekspertise i fjernvarme og fjernkøling. Vi rådgiver om implementering af varmepumper til både fjernvarme og fjernkøling samt etablering af nye, store anlæg til fjernkøling, som ofte med fordel kan kombineres med fjernvarmesystemer for at opsamle synergier og opnå optimal energiudnyttelse.

I løbet af de sidste 30 år er det blevet almindelig praksis i Danmark samt i andre skandinaviske og nordeuropæiske lande at bruge biomasse som energikilde. På den måde kan fx halm, flis, affald og biogas bruges som primært brændsel i stedet for kul, olie og naturgas, når man vil producere damp, varmt vand, kølet vand og elektricitet. NIRAS er frontløber i denne energitransformation, og vi har den nødvendige ekspertise, erfaring og kapacitet inden for biomasse.

Nye teknologier til energiproduktion og -lagring

I det mix af energikilder, som bruges til at producere fjernvarme, er en af de nyere tendenser at udnytte overskudsvarme fra lokale virksomheder eller renseanlæg. Men energien kan også hentes i miljøet fra eksempelvis havvand eller luften. I de seneste år har NIRAS med succes leveret adskillige projekter, hvor overskudsvarme fra industrien nyttiggøres til produktion af fjernvarme eller fjernkøling via varmepumper.

En anden ny teknologi, som vi implementerer i stadig flere projekter, er termisk energilagring (Pit Thermal Energy Storage - PTES). Her gemmes energi – fx via et CSP-anlæg (Concentrated Solar Power) som kan udnytte sommersolen – i store vandreservoir, så den kan udnyttes om vinteren, hvor varmebehovet er større end om sommeren. NIRAS har rådgivet om adskillige af denne type CSP-anlæg i kombination med termisk energilagring inden for de seneste år.

Rådgivning om energiproduktion og -distribution

Vi tilbyder ekspertrådgivning på følgende områder: 

 • Strategisk energiplanlægning
 • Screening og masterplaner
 • Forundersøgelser (Feasibility studies)
 • Planlægning og modellering af netværk – Termis, EnergyPro, Energis, Mentor Planner, etc.
 • Konceptdesign, basisdesign og detaljeret design
 • Varmepumper og nye teknologier
 • Nye anlæg, renoveringer og optimeringer af produktion
 • Energilagring
 • Termisk solvarme, biogas og biomasse, biomasse-til-energi
 • Energibesparelser og -effektiviseringer
 • Lav-temperatur netværk optimering
 • CO2-reduktion og bæredygtighed (ESG, SDG, etc.)
 • Projektledelse, arbejdsmiljø og tilsyn
 • Udbudsprocesser og -materialer
 • Bygherrerådgivning og byggeledelse
 • Digitalisering og big data
 • Integration mellem energisystemer (sektorkobling)

Vil du vide mere?

Michael Lassen Schmidt

Michael Lassen Schmidt

Seniorprojektleder

Odense, Denmark

+45 6026 1852

Niels Bahnsen

Niels Bahnsen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 4017 2884

Se også: