IMG 20210820 090637

DVPI-beregner, vandløbsplanter

DVPI-beregner

I vandområdeplanerne anvendes Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) til at vurdere tilstanden af vegetationen i vandløb. DVPI beregnes ud fra standardiserede (NOVANA) vegetationsundersøgelser, der udføres på faste stationer i vandløbene. Vegetationens artssammensætning og dækningsgrader bestemmes på en 100 meter strækning og på baggrund af dækningsgraden af de enkelte arter/grupper, beregnes en EQR-værdi for den aktuelle undersøgelse. Ud fra den beregnede EQR-værdi klassificeres tilstanden indenfor de 5 økologiske tilstandsklasser fra ”dårlig” til ”høj”.

I forbindelse med udarbejdelse af vandløbsregulativer, skal kommunerne gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer, hvori det bl.a. skal vurderes om regulativets bestemmelser (herunder grødeskæring) kan påvirke tilstanden eller være medvirkende til at der ikke kan opnås målopfyldelse. Hvordan ændres DVPI f.eks. hvis vi gennemfører en grødeskæring, der skærer hårdt på specifikke arter, men lader andre arter være? 

I NIRAS har vi udviklet en web-app som giver mulighed for at udregne EQR-værdier på baggrund af plantelister med tilhørende dækningsgrader. App’en giver også mulighed for at ændre dækningsgraderne for arterne eller at tilføje nye arter til vandløbet og efterfølgende se påvirkningen af EQR-værdien. Dette muliggør en vurdering af effekten af ændrede grødeskæringsregimer og giver indsigt i påvirkningen af plantearter i specifikke vandløb.

Adgangen til hjemmesiden koster 3.000,- årligt. Hvis rapport-generatoren ligeledes købes (værdi 10.000,-) betales et samlet beløb på 12.000 ,- årlig.

Kontakt Emil Kristensen (EKRI@niras.dk) for oprettelse.

Billede1

Vil du vide mere?

Emil Kristensen

Emil Kristensen

Konsulent

Allerød, Denmark

+45 4157 8020

Carsten Bjørn

Carsten Bjørn

Ferskvandsbiolog, gruppeleder søer og vandløb

Allerød, Denmark

+45 8873 5422

Mikkel Stener Møller

Mikkel Stener Møller

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 2327 6611