Projekt

Skagen kæmper med stigende grundvand

0 Hoejtstaaende Grundvand

Højtstående grundvand giver Skagen store problemer. Analyser fra NIRAS giver overblik over årsagerne og anviser tekniske og lovmæssige løsninger.

12. juli, 2021
  • Sektor: Vand
  • Lande: Danmark
  • Klient: Frederikshavn Kommune

De fleste kender Skagen for naturen og det smukke lys om sommeren. Men under jordoverfladen kæmper byen med et problem, der i bogstaveligste forstand er stigende.

Det er grundvandet, der skaber bekymringer og problemer for byens indbyggere og virksomheder. Frederikshavn Kommune bad derfor NIRAS om at analysere årsagerne til det stigende grundvandsspejl, beregne scenarier og analysere, hvilke tekniske løsninger der bedst kan bekæmpe det stigende grundvand.

Kommunen har fået overblik over udfordringerne og et datafunderet beslutningsgrundlag.

Flere problemer giver stigende vandmængder i undergrunden, viser analyserne. For det første betyder klimaforandringer, at der i den nuværende 30-årige klimaperiode er kommet 15 pct. mere nedbør end i den forrige periode, der løb fra 1961 til 1991.

Grundvand helt op til jordoverfladen

Men der er flere årsager til, at der er kommet mere vand i undergrunden under Skagen by de senere år. Helt op til jordoverfladen. Dels er vandforbruget i byens husstande faldet på grund af forskellige besparelser, så der bruges mindre vand, og samtidig bliver en række drikkevandsboringer i byen lukket pga. for høje værdier af okker.

Analysen pegede derudover på manglende vedligehold af de private og offentlige grøfter og vandløb, der skal afvande byen. Dertil kommer, at mange kloakledninger og private septiktanke i området, hvor grundvand tidligere kan have trængt ind, er blevet renoveret og tætnet over de senere år. Disse var i mange tilfælde hullede og fungerede derfor utilsigtet som dræn.

Umiddelbart nord for Skagen by er Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen desuden i gang med et projekt, der skal genoprette et tidligere vådområde til sin naturlige tilstand ved at hæve grundvandsstanden. Det har skabt bekymringer blandt Skagens borgere, men NIRAS’ analyser viser, at projektet ikke vil påvirke byens grundvandstand.

1 Mulighed Skagen

Forskellige fremtidsscenarier

Med andre ord er der tale om et komplekst sæt af forskellige udfordringer, viser analyserne. NIRAS’ opgave var blandt andet at kvantificere disse forskellige problemer og skabe overblik gennem interessentanalyse, dataindsamling og scenarieberegning. Der er lavet interviews, trukket forskellige data og brugt grundvandsmodeller som MIKE SHE for at beregne forskellige fremtidsscenarier for i dag samt under et fremtidigt klima.

NIRAS har desuden beregnet effekten af forskellige løsninger som uddybning af grøfter, pumpe- og slusesystemer samt systemdræning, hvor man i forbindelse med eksisterende gravearbejder kan lægge ekstra drænledninger i byen.

Overblik over udfordringer

For kommunen betyder arbejdet, at man har fået overblik over udfordringerne og et datafunderet beslutningsgrundlag i et emne med stor mediemæssig og politisk bevågenhed.

Analyserne giver samtidig et indblik i, hvordan forskellige tekniske foranstaltninger vil påvirke byen og reducere problemerne med indtrængende grundvand. Projektet er afsluttet, og det kommende arbejde er nu op til Frederikshavns Kommune.

3 Mulighed Skagen

Mere om Skagen

  • Skagen er Danmarks nordligste by
  • Der bor godt 8.000 faste indbyggere i Skagen by, men ca. 50.000 om sommeren
  • Skagen hører under Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland
  • Skagen har Danmarks største fiskerihavn

Kontakt

Morten Westergaard

Morten Westergaard

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 9630 6427

Flere løsninger inden for samme sektor